İslam Öncesi Türk Tarihi Araştırmaları Makaleleri Yazıları

İslam Öncesi Türk Tarihi Araştırmaları Makaleleri Yazıları

Son Yorumlar

 • Uygurlar
  Uygurlar (Uygur Devleti, Uygur İmparatorluğu) Ötüken, Kansu ve Doğu Türkistan’da bir hâkanlık iki devlet...
  • Tarih Öğretmeni
 • Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu
  ASYA TÜRK DEVLETLERİ Hsiung-nu’lar Çin kaynaklarında Türkler’le birlikte Moğol, Tunguz soyundan bazı grupları da ifade etmek üzere “Kuzey...
  • Tarih Öğretmeni
 • Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu
  ASYA HUN DEVLETİ Baykal gölü Orhun ve Selenga ırmaklarının bulunduğu coğrafyada siyasal varlık gösteren Hunlar tarafından kurulmuştur...
  • Tarih Öğretmeni
 • Doğu Gök-Türk Hakanlığı
  Doğu Gök-Türk Hakanlığı Zor şartlar altında İşbara dengeyi büsbütün kaybederek, ordu mensupları arasında, Ta-lo-pien’e bağlı olduklarını zan...
  • Tarih Öğretmeni
 • Avarlar (Avar İmparatorluğu)
  Avarların Kökeni Orta Avrupa'da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun, Sabar kalıntıları ve Ogur (Bulgar)'lar gibi Türk...
  • Tarih Öğretmeni
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
17 dk. okuma
Görüntüleme
43
Tepkime puanı
1
Avrupa Hun İmparatorluğu Kimlikleri hakkında, 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve bazı bilginler tarafından Moğol (K. Shiratory, Asya Hunlarını Moğol saydığı için), Türk-Moğol karışımı (P. Pelliot, R. Grousset), Türk-Moğol-Mançu karışımı (L. Cahun vb.), Fin-Ugor (Klaproth, K. F...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
43
Batı Hun İmparatorluğu Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir. Batı Hunları ile ilgili kaynaklar ve yorumlar çok çeşitlidir. Bazı kaynaklar Batı Hun İmparatorluğu ile...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
5 dk. okuma
Görüntüleme
40
Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar, Akhunlar) Büyük kısmı Volga'dan batıya geçen Hunlar'dan, Güney İran'a ve Batı Afganistan'a inen bir bölük olduğu tahmin edilen Orta Doğu Hunlarının, hiç olmazsa, Ak Hun (Eftalit) devleti hanedan ailesi ile hâkim zümresini teşkil ettikleri...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
4 dk. okuma
Görüntüleme
43
Göktürkler Asya Büyük Hun İmparatorluğu'ndan sonra, her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci "süper" Türk imparatorluğu niteliğinde olan Gök-Türk hakanlığı, "Türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak benimsemekle, bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
8 dk. okuma
Görüntüleme
39
I. Göktürk Hakanlığı Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay dağlarının doğu eteklerinde ve maden istihsal edilen yakın bölgelerde (Yarkent, Kaşgar, Kuça vb.) ananevî sanatları demircilikle uğraştıkları ve Juan-juan devletine silah imal ettikleri biliniyor. Fakat o zaman dahi...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
5 dk. okuma
Görüntüleme
45
Doğu Göktürk Hakanlığı Doğu'da zor şartlar altında, hakan İşbara, dengeyi büsbütün kaybetti. Ordu mensupları arasında, kendisi ile mücadeleye devam eden Ta-lo-pien'e bağlı olduklarını zannettiği yüksek rütbeli kumandanları vazifeden uzaklaştırmağa, hatta cezalandırmağa başladı...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
40
Batı Göktürk Hakanlığı 582 yılında, hakanlığın doğu kanadı ile resmen ilgisini kesen Tardu, her iki tarafı kendi idaresinde birleştirmek için gayret sarf ediyordu. Doğu hakanlığına baskı yapan Çin'in, Tulan...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
18 dk. okuma
Görüntüleme
41
II. Göktürk Hakanlığı (Kutluk Devleti) 630-680 arasındaki 50 yıllık zaman Gök-Türklerin hürriyetlerini kaybettikleri bir matem devresi oldu. Her ne kadar Orta Asya'da millet olarak Türkler, varlıklarını, dil, inanç ve geleneklerini muhafaza etmişlerse de, müstakil bir devletten...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
65
TÜRK ADI Türk Milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. "Türk" sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu. Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı "Türk"...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
61
TÜRK' ÜN MANASI Türk adına çeşitli kaynak ve araştırmalarda türlü manalar verilmiştir. Çin kaynakları Tu-küe (Türk)'ü miğfer olarak , İslam kaynakları ise ses benzetmesine dayanarak terkedilmiş,olgunlukçağı ve benzeri manalar vererek yeni anlamlar üretmiştir. XIX. asırda A. Vambery'nin ilmi...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
65
Türk Soyu Tarihte Türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. Çin,Latin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvvir edilmişlerdir. Bunun sebebi ise Türkler'in tarih boyunca en çok temasının Mogollar'la olmasıdır. Moğol kitleleri yıllarca Türkler'in idaresinde...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
54
Tepkime puanı
1
ANAYURT ORTA-ASYA Türklerin Tarih sahnesine ilk çıktıkları bölge, yani Türklerin ana yurdu üzerine çeşitli görüşler vardır. Maddi kültür unsurları, dil hususiyetleri ya da tarihi realite bakımından konuyu değerlendiren bilim adamları, Orta Asya'daki çeşitli kültür çevrelerini Türklerin ana...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
6 dk. okuma
Görüntüleme
51
Tepkime puanı
1
TÜRKLERİN ORTA ASYADAN ÇIKIŞI VE GÖÇLER Türklerin tarih içerisinde çok geniş bir coğrafyaya yayıldıkları ve göç ettikleri bölgede güçlü devletler kurduklarını biliyoruz. Bu Türk göçleri, atalarımızın ilkel göçebe bir toplum yapısına sahip oldukları gibi, yanlış ve haksız bir iddianın da...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
8 dk. okuma
Görüntüleme
58
Tepkime puanı
1
Türk Adı, Türk Soyu, Türkler’in Anayurdu ve Yayılmaları En eski ve köklü kavimlerden biri olan Türkler aşağı yukarı 4 bin yıllık mazileri boyunca, Asya, Avrupa ve Afrika kıt‘alarına yayılmış bir millettir. Orta Asya’daki Anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türkler’in aynı...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
12 dk. okuma
Görüntüleme
55
Tepkime puanı
1
Hsiung-nu’lar Çin kaynaklarında Türkler’le birlikte Moğol, Tunguz soyundan bazı grupları da ifade etmek üzere “Kuzey barbarları hanedanı” manasına olarak Hsiung-nu diye anılan bu kütlenin kurduğu büyük imparatorlukda Türkler yanında Moğol, Tunguz vb. yabancı kavimlerin de yer almaları tabii ise...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
18 dk. okuma
Görüntüleme
57
Tepkime puanı
1
BATI (AVRUPA) HUNLARI Kimlikleri hakkında 200 yıldan beri çeşitli tahminler yürütülen ve çeşitli bilginler tarafından, Türk, Fin, Fin-Ugor, Uygur, Moğol, Türk-Moğol karışımı, Türk-Moğol Mançu karışımı oldukları veya doğrudan doğruya Islav menşeinden geldikleri veya Germen soyuna mensup...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
56
Tabgaç Devleti Tabgaçların Kökeni ve Dili IV. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin’de kudretli bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinliler’in T’o-ba dedikleri topluluğu Türkler “Tabgaç” diye anmışlardır. Orhun kitabelerinde sık sık adı geçen ve Gök-Türk yolu ile Bizans kaynaklarına da intikal...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
10 dk. okuma
Görüntüleme
43
Tepkime puanı
1
Gök-Türk Hakanlığı’nın Türk Tarihi İçindeki Önemi Asya ‘Büyük” Hun İmparatorluğu’ndan sonra, her yönden temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci “süper” Türk imparatorluğu (cihan devleti) vasfında olan Gök-Türk Hakanlığı “Türk” sözünü ilk defa resmi devlet adı olarak kabul etmekle bütün bir...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
16 dk. okuma
Görüntüleme
48
Tepkime puanı
1
İkinci Gök-Türk Hakanlığı "Yukarıda mavi gök çökmedikçe, aşağıda kara toprakyarılmadıkça, senin ilini ve töreni kimse bozamazdı...Ama sen düşmanın armağanlarına kandın; bölücülere,Fesatçılara kandın; seni kurtaran atalarına isyan ettin !Yurdu böldün ve öldün!.." Gök-Türklerin İstiklallerini...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
7 dk. okuma
Görüntüleme
86
Tepkime puanı
1
Yorumlar
1
UYGURLAR Uygur Hakanlığı’nın Kuruluşu 745 ‘de Gök-Türk idaresini yıkarak, Ötükende bir hâkanlık kuran Uygurlar 9 uruğ’dan meydana gelen bir birlik olup Karluk ve Basmıllar’ı da kendilerine bağladıklarından birlikteki kabile sayısı 11’e yükselmişti. Orhun kıyısındaki başkenti Ordubalık (sonraki...
Geri
Üst Alt