Bostancı Ocağı Osmanlı sarayları ile saray çevresinin ve iskelelerin asayişinden sorumlu hizmetlilerin bağlı bulunduğu ocak. Bostancılar ocağına, devşirme suretiyle toplanan acemi oğlanları arasından, kabiliyetli olanları seçilirdi. Bu ocağa seçilenlerin eğitimleri, İstanbul ve Edirne'deki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Beylerbeyi Osmanlı devlet teşkilatında eyalet idaresinden sorumlu askerî ve mülkî yetkiler taşıyan en yüksek görevli. On dördüncü yüzyıl boyunca beylerbeyi, Osmanlı Devleti'nde taşra kuvvetlerinin kumandanı ve çeşitli sancaklara dağılmış beylerin topluca amiri durumundaydı. Dolayısıyla belli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
Baruthane Osmanlı Devleti'nde ordunun ve donanmanın ihtiyacı olan barutun üretildiği yerlere verilen ad. İlk baruthane, Sultan İkinci Bayezid Han devrinde İstanbul'da Atmeydanı'nda kuruldu. On yedinci yüzyılda İstanbul'un Ayasofya, Kâğıthane, Şehremini ve Unkapanı gibi birçok semtinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Baltacılar (Zülüflü Baltacılar) Osmanlı devlet teşkilatında, sarayların muhafız kıtalarına verilen isim. “Teberdârân” ismi de verilen bu teşkilata devşirmelerden seçilen kimseler alınırdı. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde baltacılar, Zülüflü Baltacılar (Topkapı Sarayı'ndaki Baltacılara...
Cevaplar
0
Görüntüleme
59
Babıali : XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı hükûmetine ve bürokrasisine verilen isim.
Cevaplar
1
Görüntüleme
242
Buyrultu (Buyruldu) Osmanlı Devleti'nde sadrazam, vezir ve beylerbeyi gibi yüksek rütbeli idarecilerin yazılı karar ve emirleri. Buyrultu, genelge biçiminde olup kime yazıldığı belirtilmemişse buna "açık buyrultu" adı verilir. Buyrultu, fermanın basit bir örneği biçiminde düzenlenir ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
Bozkurt Türklerin, Orta Asya devirlerinde yol gösterici ve tecrübeli rehberi olan milli sembolleri. Bozkurt, Orta Asya Türk tarihinde ve İslamiyet'ten önce Türk destanlarında adına çok rastlanan milli bir destan unsuru, motifidir. Destanlarda, Türklerin hayat ve savaş gücünü temsil eder...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
Boğazlar Meselesi İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazından yabancı gemilerin geçişiyle ilgili olarak milletlerarası diplomaside, çeşitli zamanlarda ele alınan anlaşmazlık. Osmanlı Devleti Karadeniz'e, Marmara Denizine ve boğazlara hakim olduğu sırada, boğazlarla ilgili bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Berat : Bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge
Cevaplar
1
Görüntüleme
243
Batılılaşma Batı'nın ilimde, fende, tecrübede, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan faydalanmaya çalışmak. Osmanlı Türkleri 15, 16 ve 17. asırlarda siyasi sahada olduğu gibi medeniyet seviyesi, içtimaî, yani, sosyal nizamı ve ahlaki üstünlüğü ile...
Cevaplar
0
Görüntüleme
75
Babıali Yangınları Osmanlı Devleti’nin idari merkezi olan Babıali'nin; 1740, 1755, 1808, 1826 ve 1839 senelerinde tamamen, 1878 ve 1911 senelerinde ise kısmen yanmasına sebep olan yangınlar. 1740 yangını: Bu yangın, sadrazam Mehmed Paşanın devrinde vuku bulmuştur. Harem ağalarının oturdukları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
Babıali Baskını İttihat ve Terakki Cemiyetinin, hükümeti ele geçirmek için, 23 Ocak 1913’te yaptıkları kanlı baskın. İttihat ve Terakki komitesi, İkinci Meşrutiyet'in ilanından ve 31 Mart Vakası'ndan sonra, orduya dayanarak, hükümeti ele geçirmişlerdi. Yalnız, kısa bir zaman sonra, asker...
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
Bimaristan Selçuklular Dönemi’nde kurulan “Bimaristan”lar (Bimarhane) hem hastaların tedavi edildiği yer olarak kullanılmış hem de tıp fakültesi görevini üstlenen kurum olmuştur.
Cevaplar
0
Görüntüleme
176
Burjuva: Yeni Çağ’da Avrupa’da ticaretle uğraşan zenginlere verilen ad.
Cevaplar
0
Görüntüleme
151
Bostancı başı: Padişahın saray ve bahçelerinin muhafazasına memur olan zabıta kuvvetlerinin en yetkili amiri.
Cevaplar
0
Görüntüleme
117
Biat: Bir kimsenin devlet başkanlığını veya hükümdarlığını tanımak.
Cevaplar
0
Görüntüleme
113
Bilaistisna: İstisnasız, ayrılıksız, ayrım yapılmadan.
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Beka : Kalıcılık, sonsuzluk.
Cevaplar
0
Görüntüleme
123
Barok : XVI ve XVIII. yüzyıllarda klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu.
Cevaplar
0
Görüntüleme
146
Bedesten: Kumaş, mücevher ve benzeri kıymetli şeylerin alınıp satıldığı kapalı çarşı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
223

En iyi kaynaklar

Üst Alt