Nizamlı: Düzenli olma hali.
Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Nezaret/Nazırlık : Bakanlık.
Cevaplar
0
Görüntüleme
249
Naiplik (Nâiblik) ---------------------------------------------------------------- İdârî, dînî ve hukûkî konularda yetki sahibi olan kişilerin yetki ve vazifelerini vekil olarak yürüten kimselere verilen unvan Birinin yerini alan, birinin yerini tutan, vekil mânâlarına gelen nâiplik, çeşitli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
178
Cevaplar
Görüntüleme
Yok
Nakibüleşraf (Nakîbüleşrâf, Nakîbü'l-Eşrâf) ---------------------------------------------------------------------------- İslâm devletlerinde seyyidlerin ve şerîflerin doğum ve vefât kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idârecisi Hazret-i Fâtımâ ile Hazret-i Ali’nin evlâdından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
213
Nişancı -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un önemli görevlilerinden birinin unvanı. Devlet erkanından ve 6 mansıptan sözü sayılır bir görev olan Nişancılık, teşrifatta veziriazam ve Kubbe vezirlerinden...
Cevaplar
1
Görüntüleme
94
Nizâm-ı Cedid ------------------------------------------------------------ Osmanlı Devletinde 18 asır sonunda, askerî ve idârî sâhalardaki düzensizliklere çâre bulmak için yapılan teşebbüslerin tamâmı Ayrıca, Avrupa usûlleriyle meydana getirilen tâlimli orduya verilen isim Bu terim, ilk defâ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
152
Nukut Vakfiyeleri Herhangi bir hayratın giderlerine sarf edilmek üzere kurulan para vakıflarıdır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
Nasturilik: Nasturi adı, İstanbul ya da Kastantinopolis patriği Nastorios’tan gelmektedir.Nasturiler bir anlamda Hıristiyanlık yorumu açısından patrik Nastorios’u benimseyenlere verilen addır. İstanbul Patriği Nastorios’un Hıristiyanlık ile ilgili yorumları önce 431’de Efes Konsilince daha...
Cevaplar
0
Görüntüleme
124
Nemrut: Kendisine çok çeşitli olaylar maledilen efsane kişisine, bu efsaneleri islam literatürüne aktaranlarca verilmiş ad. Gerçekten de, Nemrut adı Kur'an-ı Kerim'de geçmediği gibi, Hadis-i Şeriflerde de bulunmaz. Kitab-ı Mukaddes'te sözü edilen Nimrod'un ise, anlatılagelen efsanelerde yer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
183
Nakkaş Bir meslek ismi olup renkli resim ve tezyinat yapan sanatkara verilen ad. Ressamlara, minyatürcülere, genellikle duvar resmi yapan ustalara, süsleme sanatkarlarına bu ad verilir. Nakkaş, daha çok kitap resimleri yapan sanatkara sıfat olmuştur. Nakkaş: İpek, ibrişim, renkli tire ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
202
Nazizim: Almanya'da Hitler tarafından kurulan ve 1933'te iktidara geçen Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin uyguladığı politika ve düşünce sistemi. Bu parti, Alman ırkının diğer uluslara göre her yönden üstün olduğu inancındaydı. Bu nedenle, askeri gücü artırarak diğer ulusları da Almanya'nın...
Cevaplar
0
Görüntüleme
224
Nedim: Osmanlı padişahının özel yardımcıları ve yakınlarına verilen ad. Nedimlerin görevi, boş zamanlarında padişahın iyi vakit geçirmesini sağlamaktı. Çok zeki kişiler arasından seçilirdi bu kişiler. Sarayın resmi görevlillerindendi. Tecrübeli, derin tarih, kültür, edebiyat ve mizah bilgisine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
Nevbet: Osmanlı Devleti zamanında sarayda ve bazı özel yerlerde sabah, ikindi, yatsı zamanlarında çalınan askeri mızıka. Buna nevbet-i sultani de denirdi. Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren adet olan nevbet sonraları geniş bir kadroya sahip olan mehterhane tarafından icra edilirdi. Osman...
Cevaplar
0
Görüntüleme
393
Narh, bir mal veya hizmet için resmi makamların tespit ettiği fiyatlara denmektedir. Günümüzde ekmek, et, şeker, tekel maddeleri, petrol gibi bazı tüketim mallarına narh konduğu halde, Osmanlı Devleti’nde her türlü mal ve hizmet narha tabi olmuştur. Günün şartlarına göre, kazalarda bulunan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
Notre Dame Katedrali Fransız gotik sanatının (Rönesanstan önceki mimarlık ve heykeltıraşlık akımı) en ünlü eseri olan Notre Dame Katedrali, Paris'in ortasından geçen Seine Nehri'ndeki Cité Adasının üzerinde bulunmaktadır. Başpiskopos Maurice de Sully'nin emriyle 1163'te inşasına başlanan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
NATO NATO (North Atlantic Treaty Organization) (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı), İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini izleyen yıllarda Avrupa dengesinin bir türlü sağlanamaması ve özellikle, SSCB’nin çok üstün askerî gücüne dayanarak tek yanlı girişimlere başlaması nedeniyle oluşturulan...
Cevaplar
1
Görüntüleme
357
Nika ayaklanması (Yunanca:Στάση του Νίκα) 532 yılında Constantinopolis'de (günümüzde İstanbul) meydana gelen şehrin gördüğü en şiddetli ayaklanmadır. Şehrin yarısı yanmış veya zarar görmüştür. Onbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. 13 Ocak günü kalabalık ve öfkeli gruplar Hipodrom Meydanı'na...
Cevaplar
0
Görüntüleme
179
Normanlar, M.S. 912 yılından itibaren Normandiya'ya yerleşen Frenk ve İskandinav karışımı halk. Normanların soyundan gelen halk halen Fransa'nın Normandiya bölgesinde yaşamaktadır. [1] Normanlar XI. yy.da Batı Avrupa'da ve Akdeniz'de hakim askerî güç olmuşlardır. 1066 yılında İngiltere'yi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
415
Nasturiler: Asya'nın çeşitli ülkelerinde mensupları olan bir Hıristiyan mezhebi. Nasturiler kendilerine Nasturi (İngilizce: Nestorian) yerine Asuri (İngilizce: Assyrian) veya Doğu Kilisesi (İngilizce: Church of the Orient) veya Doğu Süryanileri (İngilizce: Eastern Syrian) adını vermeyi tercih...
Cevaplar
0
Görüntüleme
144

En iyi kaynaklar

Üst Alt