Neler yeni
Rokoko : XVIII. yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir sanat üslubu.
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
Rejim : Bir devletin uyguladığı yönetim biçimi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
154
Reform Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Reform'un Nedenleri Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. Hümanizm sayesinde...
Cevaplar
1
Görüntüleme
200
Reaya -------------------------------------------------------------------------------- Bir hükümdarın idaresi altında vergi veren halk için kullanılan bir deyimdir. Genellikle yetiştirdiği ve ürettiği mallardan vergi ödeyen köylüler için kullanılır. Böylece, toplum tabakalarından köle ve...
Cevaplar
1
Görüntüleme
175
Amiral için kullanılan bir deyimdir. "Patrona"dan sonra gelir ve gemisine "Riyale-i Hümayun" denilirdi. Riyale, forsunu gemisinin baştan üçüncü direğine (mizana) takardı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
111
Rumeli Beylerbeyliği -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı devlet teşkilatında Balkanlar'daki Osmanlı topraklarının yönetiminden sorumlu beylerbeyilik. Osmanlı Devleti'nin ilk döneminde 1361 tarihinde I. Murad (Hüdavendigar) tarafından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
413
Rusçuk Yaranı -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı tarihinde ilk siyasi ve gizli komiteye verilen ad. 29 Mayıs 1807 günü Kabakçı Mustafa'nın düzenlediği ayaklanma sonunda tahttan indirilen Sultan III. Selim'i tekrar tahta geçirmek ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
Ruznameci -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devleti'nde, devletin gelir ve giderlerinin günlük kayıt işleriyle görevli Ruzname kaleminin sorumlusu. Baş defterdarlığa bağlı olan ve Mizan adı ile de anılan bu büro hakkında ilk yazılı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
168
Rüus -------------------------------------------------------------------------------- Vezir, beylerbeyi tımar ve zeamet sahipleri dışında, diğer devlet işleri ile görevli Hazine ve Evkaftan maaş alan devlet memurlarının tayin kağıdı için kullanılır. Bunlar Divan-ı hümayun rüus kaleminde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Redîf-i Asâkir-i Mansûre (Redif Teşkilatı) ---------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde ihtiyat askerine verilen ad Sultan İkinci Mahmud Han, 1826 târihinde Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adıyla yeni bir ordu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
379
Reisülküttab -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devleti'nde dışişleri ve yazışma ile ilgili görevlilerin amiri. Dışişleri ile bizzat padişah ve Divan-ı Hümayun meşgul olurdu. Dışişlerinin daha çok teknik tarafı, 1453'ten 1650'ye kadar...
Cevaplar
1
Görüntüleme
142
Rumeli Eyaleti ------------------------------------------------------------------ Osmanlı Devletinin Avrupa topraklarındaki en büyük idârî birimi Osmanlılar Rumeli’de ilk fetihlerini yaparken (1353-1359), Süleyman Paşa, bu kuvvetlerin başkumandanı sıfatı ile beylerbeyi durumunda idi Daha sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
RASATHANE-İ AMİRE Rasathane-i Amire adı ile ilim tarihimizde yer alan İstanbul Rasathanesi 1868 yılında Pera caddesi (bugünkü İstiklal caddesi) üzerinde Della Suda eczanesinin karşısında açılmıştır. Kurulan Rasathane önceleri bir astronomi rasathanesi olmayıp, bir meteoroloji merkez bürosu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
149
Rumeli Hisarı -------------------------------------------------------------------------------- İstanbul'da, Boğaziçi'nde, Avrupa yakasında bulunan bir hisar. Fatih'in İstanbul kuşatması için bir ön tedbir olarak yaptırdığı bu hisar, Yenihisar, Yenice Hisar, Boğazkesen Hisarı, Yeni Kale...
Cevaplar
0
Görüntüleme
245
RADİKALİZM Radikalizm, temel düşünce teması siya­sal ilkelerin kökten değiştirilmesi olan siya­set ve dolaylı olarak ekonomiye de yansı­mış bir doktrindir. Radikalizm doktrini üç İngiliz düşünür (Bentham, James Mili, J. S. Mili) tarafından ortaya atılmıştır. Bu üç dü­şünürün...
Cevaplar
0
Görüntüleme
214
RAFIZİLİK Kelime anlamıyla 'terketmek' demek olup, İslâm tarihinde kazandığı anlam ve muhtevayla, Özel olarak, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer hakkındaki görüşlerinden dolayı Zeyd bin Ali Zeynelabidın'den ayrılan, ge­nel olarak ise başta İmamiyye olmak üzere hemen hemen bütün Şiî gruplarını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
RASYONALİZASYON Rasyonalizasyon, bir ekonomik kurulu­şun veya işletmenin daha iyi, daha verimli, daha etkin, daha prodüktif ve daha ekono­mik çalışmasını sağlayacak tedbirlerin alın­ması işlemine denilir. Rasyonalizasyonun temel amacı, maliyeti düşürmek, verimi ve üretimin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
162
RASYONALİZM Doğruluğun ve gerçekliğin ölçüsünü aklîlikte bulan görüşlerin genel adıdır. Düşünce Tarihinde çeşitli anlamlarda kullanı­lan Rasyonalizm, özellikle insan bilgisinin kaynağını akılda (zihinde) bulan, bilginin akıldan, düşünceden doğduğunu ve ancak bu bilgilerin zorunlu, mutlak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
152
REALİZM 19. yüzyılın ikinci yansı içinde Roman-tizm'e karşı Fransa'da doğan, edebiyatta gerçeğe uygunluğu savunan bir edebî akım. Fransızca "gerçek" anlamına gelen "rea­lite" kelimesinden türemiş bir kavram olan Realizm, "varlıkları ve hayatı gerçekte na­sılsa öyle anlatmak" çabasını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
169
Bütün halkın, bir mesele üzerindeki oyunu toplamaya verilen ad, halkoyu. Çeşitli siyasi, sosyal sebepler karşısında başvurulan bir halk oylamasıdır. Her hangi bir coğrafya bölgesinin, çevresinde bulunan ülkelerden hangisine ait olacağının barış yolu ile çözülmesi esas olarak alındığı hallerde o...
Cevaplar
1
Görüntüleme
209

En iyi kaynaklar

Üst Alt