U - Ü
Üs
Üs : Harekâtın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandığı, teçhizatın toplandığı ve dağıtıldığı yer.
Cevaplar
0
Görüntüleme
146
Ulema : Bilginler
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Uç beyi : Anadolu'daki Türk devletlerinde uç denen sınır boylarında eyalet ve sancaklardaki kuvvetlerin başı durumunda olan kimse
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Ulufe -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı mali sisteminde kullanılan bir terimdir. Başlangıçta süvari askerlerinin hayvanları için verilen yem parası manasına kullanılırken sonradan yeniçeri askeri ile diğer memurlara verilen maaş...
Cevaplar
1
Görüntüleme
187
Uç Beyliği Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhafaza ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yarı bağımsız beylikler. Bu aşiretlerin reisine de Uç Beyi denir. Anadolu’da ilk Uç Beyliği, Büyük Selçuklular tarafından 1071 Malazgirt Zaferi'nin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1919 yılında sosyal adaleti sağlamak sure­tiyle sosyal barışı gerçekleştirmek ve daha iyi yaşama şartlarını tesis etmek üzere hü­kümet, işçi ve işveren sendikalarım bir ara­ya getirerek ortak hareket etmelerini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
195
ULUSLARARASI POLİTİKA Uluslararası sistemde egemen devletle­rin birbiriyle olan siyasal ilişkilerini incele­yen bilim dalıdır. Uluslararası Politika kavramı yer yer uluslararası ilişkiler ve dış politika kavram­larının yerine kullanılmaktadır. Uluslarara­sı politika ve dış...
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ Üçüncü Dünya Ülkeleri kavramı üç ayn anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan biri Gelişmiş Sanayi Ülkeleriyle sosyalist ülke­ler dışında kalan ülkeler anlamındaki kulla­nımdır. Buna göre gelişmişlik düzeyi ola­rak oldukça geride bulunan ve nüfusları hızla artan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
ÜLKE Bir devletin egemenliği altında bulunan yeryüzü parçasını ifade eder. Ülke kavram», devletin kara ülkesi ile beraber nehir, göl, karasuları ve hava alanım da kapsar. Ülke kavramına yeryüzünün altı ile son dönem­lerde yoğun bir kullanıma sahip olan kıta sahanlığı da girmektedir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
ÜLTİMATOM Devletlerarasında yazılı muhaberata dayalı ilişkilerin en şiddetlisidir. İki ülke arasında ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda taraflardan birinin karşı tarafa belirli bir gün ve saat vermek suretiyle uygun bir tatmin edici cevap vermediği takdirde gerekli önlemleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
ÜMMET Arapça bir kelime olan ümmet'in sözlük anlamı cemaat, yol, din, kıyamet ve zaman (Cevheri, es-Sıhah; İbn-i Manzur, Lisa-nu'l-Arab.) olan ümmetin ıstılahı anlamı ise " Kendi seçimleri veya bir zorunlulukla aynı yer, aynı zaman veya aynı dîn gibi bir nedenle birarada olan cemaat" şeklinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Üçlü İtilâf Fransa, İngiltere ve Rusya arasında kurulan birliğe verilen ad (1907). Bu devletler arasında, Üçlü İttifak'a giren devletlere karşı koymak amacıyla yapılan ikili anlaşmalara dayanır. Kurulacak bu birlik sayesinde Fransa, Alsace Lorraine Bölgesi'ni Almanlardan geri almayı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
230
Üçlü İttifak Almanya'nın, Avusturya ve İtalya ile kurduğu birliğe verilen ad (1883). 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya, gelişen sanayiini ayakta tutmak için Avrupa'da barışı sağlayacak dost devletlere gereksinme duymaya başladı. Bir yandan da ordu ve donanmasını güçlendirdi. Alman...
Cevaplar
0
Görüntüleme
78
Fransa'da 1870-1940 arasını kapsayan dönem. Fransa'nı Alsas Lorraine'ni Almanya'ya kaptırdığı 1870-71 savaşı sırasında 3. Napolyon'un teslim olmasından sonra Fransa yeniden Cumhuriyete geçmiştir. Üçüncü cumhuriyet döneminin ilk yılları Alsas Lorraine rövanşını alma, hevesi ile geçmiştir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
U - 2 Uçağı II. Dünya savaşı sonrası Amerika, Lockheed firmasının geliştirdiği yeni bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128

En iyi kaynaklar

Üst