X - Y
Yörük : Yarı yerleşik Türk toplulukları.
Cevaplar
0
Görüntüleme
176
Yiğitbaşı : Esnaf birliklerinde disiplin, ham madde dağıtımı ve anlaşmazlıkların giderilmesiyle görevli olan kimse.
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Yavuz -------------------------------------------------------------------------------- İlk adı Goeben olan Yavuz zırhlısı 1912'de Alman tezgahlarında yapılmış devrin en üstün cihazlarıyla donatılmıştı. 28 ton ağırlığında, saatte 28 mil yapabiliyordu. Goeben, Breslau zırhlısı ile...
Cevaplar
0
Görüntüleme
155
YALNIZCILIK POLİTİKASI Dünya politikasına ve uluslararası so­runlara aktif olarak katılmamayı ve diğer devletlerle ilişkileri en alt düzeyde tutmayı öngören bir dış politika stratejisidir. Yalnızcılık politikası, uluslararası ilişki­lerde, infîrad politikası, ayrı durma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Yeşilay Alkol ve uyuşturucu maddelerle mücâdele eden teşkilât. Birinci Dünyâ Harbinden sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlar Türk varlığını içten çökertmek içinçârelere başvurdular. Gemilerle getirdikleri alkolü fazla içkileri bilhassa gençlere ulaşacak şekildedağıttılar. Ülkemizde kısa bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
Yeniçeri -------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde pâdişâhın şahsına bağlı kapıkulu ocaklarının piyâde sınıfı Eyâletlerdeki topraklı veya timarlı sipâhilerle diğer eyâlet kuvvetlerinden tamâmen ayrı olarak Osmanlı devlet merkezinde pâdişâhların şahıslarına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Yahudi Ayaklanmaları: Yahudiler, tarihte iki büyük ayaklanma başlatmışlardır: Bunlar, M.S. 66-70; M.S. 132-135 yıllarında meydana gelmiştir. M.S. 66-70 yıllarındaki Yahudi ayaklanması, Roma yönetiminin aldığı tedbirlere karşı meydana gelmiştir. Yahudi boyları 66 yılında birleşerek, Roma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
61
Yazılıkaya Hattusa’nın 2 km uzaklığında bulunan görkemli mabeddir. Hitit kralı Tudhaliya IV tarafından M.Ö. 1250 yılı civarında yapılmıştır. Mabedin önünde, kült binaları ortaya çıkmıştır. Mabed kısmı kayaların içine gömülmüş iki odadan meydana gelmektedir. İlk ve büyük olan odaya, kült...
Cevaplar
0
Görüntüleme
104
Yoga Bu kelime Sanskritçe birleştirmek anlamına gelen Yuj kelimesinden gelmektedir. Hinduizm'de, insanın enerjilerini belli bir hedefe doğru yöneltmesidir. Zihinsel veya ruhî olarak bağımsız, fiziki şartların dışında Mutlakla bir birleşme hadisesidir. Bunun için geniş anlamda Karma-Yoga'dan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
66
Yuhanna: Hıristiyanlıkta dördüncü İncil olan Yuhanna İncilinin yazarıdır. Ayrıca Yuhanna'nın Vahyi'ni yazmıştır. Yeni Ahit kitapları arasında otontik olarak kabul edilen üç mektubun da yazandır. İncillerde Kardeşi Ya'kub ile birlikte İsa'nın çağırdığı ilk havariler arasında yer almaktadır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
181
Yunan Kilisesi: Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti yönetimi boyunca Yunan kilisesi, İstanbul Rum Ortodoks patrikliğine bağlı kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde 1833'de Navplion konsilinde bağımsızlığını ilân etmiş, bu karar, 1850'de Fener Patrikhanesi tarafından da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
Yunan Mitolojisi: Yunan mitolojisi, Yunan kültür ve medeniyetinin bir ürünüdür. Yunanlıların, Akdeniz çevresine M.Ö. 2000 yılında geldikleri tahmin edilmektedir. Yunanlılar, Akdeniz havzasında kendi gök-Tanrıları olan Zeus ile ve ona bağlı ibadetlerle, Akdeniz havzası yerli inançlarını belli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
YAĞMACILIK Başkasının malını yağma etmek, kapıp kaçmak. Arapça karşılığı "nehb" veya "intihâb"dır. Bir fıkıh terimi olarak; başkasının malını insanların gözü önünde açık bir şekilde almaktır. Yağmalama suçu; başkasının bu malı yağmacının elinden alıp sahibine vermesi ve gerektiğinde mahkemede...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
YAHUDİLİK Yahudi dini. İlahi menşeli olmakla bera­ber günümüzde tamamen ilk orjinini kaybe­den ve dîn olma vasfından ziyade etnik ve kültürel tarihi bir toplumun inançtan bütü­nü. Yahudilik, Babil sürgününden beri milli bir din haline getirilmiş ve bu özelliği günü­müzde çok...
Cevaplar
1
Görüntüleme
81
YARICILIK Ürünün tarla sahibi ile emek sahibi arasında eşit olarak bölüşüldüğü ortaklık akdi anlamında bir İslâm hukuku terimi. Yarıcılık: Tarla bir taraftan, emek bir taraftan olmak üzere, tarla sahibi ile emek sahibi arasında yapılan emek tarla ortaklığıdır. Bu akdin İslâm hukuk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
YAS TUTMA Ölenin arkasından yakınlarının duyduğu üzüntüyü dile getirmeleri. Ölüm, insanın başına gelen en acılı bir durum olduğu için, yakınları bundan büyük üzüntü duyarlar. Beşerî tabiatın gereği olarak bu üzüntülerini dışa vurmaları da gayet normaldir. İslâm öncesi Cahiliye Araplarında yas...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
YAZILI İKRAR Hukukî muamelelerde vesika yerine geçmek üzere, kişinin ikrarını bizzat kendi eliyle yazması veya bir yazıcıya yazdırıp imza etmesi. Şüphesiz insanlığın hayatında yazının çok önemli bir yeri vardır. Birçok menfaat yazı ile elde edilebildiği gibi bir takım haklar da yazı ile...
Cevaplar
0
Görüntüleme
80
YE'CÜC ve ME'CÜC İslâm inancına göre eşrâtu'ssaat'tan (Kıyametin büyük alâmetlerinden) biri olmak üzere, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah'ın bildiği iki topluluk. Ye'cüc ve Me'cüc kelimeleri Arapçaya başka bir dilden girmiştir. Frenkler buna "Yağuğ ve Mağuğ"...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
YED-İ BEYZÂ Beyaz el; Hz. Musa'ya verilen mucizelerden biri. Kur'an-ı Kerim'de İsrâ sûresinin 101. âyetinde Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: "Andolsun biz Musa'ya açık dokuz âyet (mucize) verdik." İşte bu dokuz mucizeden birisi de "Yed-i Beyzâ"dır. Mucizelerin hepsi ise şunlardır. Bunlar A'râf...
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
YED-İ EMÎN Bir malı mülkiyetine geçirmek maksadıyla değil, sahibinin naibi olarak, sahibine iade etmek maksadıyla elinde bulunduran şahıs. Bir malı gasb gibi zulüm yoluyla veya sahipli malı sahibinin rızası olmaksızın yahut şari'in müsaadesi dışında mülk edinmek maksadıyla elinde bulundurma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
117

En iyi kaynaklar

Üst