Neler yeni
ZAYIF HADİS Sahih ve Hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan hadis. Bu şartlar; 1) kesintisiz bir sened, 2) râvîlerin adaleti (doğruluğu), 3) râvîlerin zabt (ehliyet) sahibi olup çok yanılan ve gâfil olmaması, 4) meçhul olmaması, 5) hadisin şaz olmaması, 6) muallel olmamasıdır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
376
ZEVAL VAKTİ Güneşin gökyüzünün ortasından batıya doğru hareket etme zamanı. "Zâle" fiilinden mastar olup anlamı; yer değiştirmek, ayrılmak, yok olmak, güneş batıya meyletmek, güneş tam tepe noktaya gelmek gitmek. Zeval sözcüğü öğle namazının vaktini belirlemede bir fıkıh terimi olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
177
ZEUS Yunan mitolojisinde Yunanlıların en büyük tanrısı, tanrıların tanrısı, Kronos ile Rea'nın oğlu, Hera'nın kardeşi ve kocasıdır. Zeus, gökle ilgili doğal güçlerin tümünü kişilendiren varlıktır. Işık, aydınlık, bulut, gök gürlemesi, şimşek ve yıldırım, Zeus'un egemenliği altındadır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
232
OLİMPOSTAKİ ZEUS HEYKELİ Eski zamanlarda Yunanlılar'ın en büyük festivali, "Tanrıların Kralı Zeus" onuruna düzenlenen Olimpiyat Oyunlarıydı. Bugünkü Olimpiyat oyunlarına benzeyen bu müsabakalarda Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve Sicilya'dan atletler yarışırlardı. Olimpiyatlar ilk kez M.Ö...
Cevaplar
0
Görüntüleme
249
ZİGGURAT Piramit biçiminde çok katlı tapınak. İ.Ö. 2200-500 yılları arasında görülen Zigguratlar, antik Mezopotamya'nın büyük kentlerinin karakteristik mimarî ve dinî yapılarıdır. Genellikle içi kerpiç, dışı tuğladan ve odasız olarak yapılır. 50x50 m. kare ya da 70x50 m. dikdörtgen bir...
Cevaplar
1
Görüntüleme
367
Zaptiye ----------------------------------------------------------------- Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askerî teşkilâta eskiden verilen ad. Osmanlı Devletinde 19 yüzyılın sonlarına kadar İstanbul’da zâbıta işleri Yeniçeri Ağalarıyla, Kaptanpaşalar, Bostancıbaşılar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
ZANAAT İnsanların maddî ihtiyaçlarını karşıla­mak için yapılan, eğitim ve tecrübe gerektiren işe zanaat adı verilir. Zanaatın hUner, marifet anlamı da vardır. Bir işle, bir mesekle uğraşan yahut bir işte ustalığı ve ma­hareti olanlara da "sanatkâr" denilir. İbn Haldun, insanların...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
Zırh Eskiden savaşlarda ok, kılıç, balta gibi silâhlardan vücûdu korumak için kullanılan çelik giyecek. Eskiden beri savaş alanlarında hasımların kesici silâhlarından kendilerini korumaya çalışanlar çeşitli tipte zırhlar kullanmışlardır. Zırh gömlek, kolçak, dipçek şeklindeki Osmanlı ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
ZİRAAT BANKASI Türkiye’nin en eski en büyük bankalarından. Yurdumuzdaki tarımla ilgili kredi düzeninin temeli; tarımla ilgili kredi meselesinin ayrı bir teşkilât kurulması sûretiyle çözümlenmesine inanan Midhat Paşanın 1863 yılında Niş Vâlisiyken, Pirot kasabasında kurduğu ilk ikraz sandığıyla...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Zürih Antlaşması 11 Şubat 1959 Yunanistan ve Türkiye başbakanlarının Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet kurulması konusundan yaptıkları antlaşma. Yapılan antlaşmada, kurulacak bağımsız Kıbrıs devletinin uluslararası konumunun ve anayasasının dayandırılacağı temel ilkeler kararlaştırıldı. Alınan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
107
ZİMMÎ Bir İslâm devletinin himaye ve hakimi­yetini kabul etmiş Yahudi ve Hiristiyana, Müslümanlar tarafından zimmî adı verilir. Mal, can, namus ve dîni için teminat veril­miş olan gayr-i müslim kişi anlamındadır. Zimmî kavramına bütün İslâm devletle­rinde rastlanır. Bir tslâm...
Cevaplar
1
Görüntüleme
284
ZAMAN AŞIMI Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi. Apça "murûru'z-zamân" veya "tekâdümü'z-zamân" tamamlamalarının karşılığı olarak kullanılır. insanların bir takım hakları elde etmesi veya sahip olduğu bazı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
205
ZAVİYE Köşe, bucak, evin bir odası. Tarikat faaliyetlerinin yürütüldüğü küçük yapı. Zaviyelerde görev yapan şeyhlere zaviyedâr, buralarda oturan dervişlere de zaviyenişîn denirdi. Tarikatların yayılmasına paralel olarak, tarikat ilyelerinin toplandığı ve görevlerini yerine getirdiği merkezî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
Zeamet -------------------------------------------------------------------------------- Yıllık geliri 20.000-100.000 akçe arasında olan ve esas olarak askeri bir görev karşılığı tahsis edilen dirlik. İslamiyet’in başlarından itibaren fethedilen arazinin kuru mülkiyeti, devlet hazinesine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
204
ZEBUR Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, "Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud'a inen Zebur'un sûrelerinin her biri" anlamlarına gelir. Mezmur "yazılmış" manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239
ZEKÂT Temizlik, artma, bereket. Bir malın belli bir miktarını, Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de saydığı sekiz sınıftan birisine veya bir kaçına Allah rızası için vermek. Terim olarak zekât; İslâm'ın beş şartından birisi olan malî ibadetin adıdır. Fakirin hakkı çıkarılarak malı, cimrilik kirinden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
166
ZEMZEM Ka'be'nin yanında bulunan kuyu ve bu kuyunun mukaddes suyunun adı. Zemzem Arapça bir kelime olup "alçak sesle konuşmak" demektir. Aslında atların çıkardığı alçak sese zemzem denir. Herhangi bir şeyi muhafaza etmek için de kullanılır (İbn Manzûr, Lisanu'l-Arab, Beyrut 1956, XII, 237 vd)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
137
ZERDÜŞTLÜK İranlı Zerdüşt tarafından kurulan tek tanrılı inanç sistemi. İnanılan tek tanrıya verdikleri Ahura Mazda adıyla bağlantılı olarak Mazdeizm de denir. Sonraki dönemlerde ise daha çok Mecusilik adıyla anılmıştır. Tek tanrılı bir inanç sistemi getirdiği için kimilerince peygamber olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
ZEYBEK Ege Bölgesi'nde efenin buyruğu altında bulunan kızan. Özel bir giysileri vardır. Bu giysiler, işlemeli şalvar, kuşak, cepken, börk ya da fesin üzerine sarılmış ipek çevreden oluşur. Silâhlıkları bulunur ve çizme giyerler. Zeybeklerin başkanına "efe", yardımcılarına "kızan" denir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
200
Zigguratlar Ziggurat, Mezapotamya'ya özgü bir terimdir. Tanrıdağı anlamındadır. İlkçağ'da Sümerler, Keldanlılar, Babiller ve Asurlular tarafından yapılan, tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat yükselen, giderek küçülen teraslardan oluşan, zirvesinde bir tapınak bulunan ve yanlarında bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
366

En iyi kaynaklar

Üst Alt