Test Örnek Çözümlü Sorular - İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi (2 Görüntüleyen)

Test Örnek Çözümlü Sorular - İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi
Örnek Soru:

Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşmuş bir devlettir. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.

Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanat kavgalarını önlemek

B) Beylerden, daha önemli görevlerde yararlanmak

C) Merkezi yönetimi güçlendirmek

D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek

E) Yönetimde yetenekli kişilere yer vermekÇözüm: Feodalite, egemenliğin küçük birimlere (devletçiklere) ayrılmasıdır. Hitit Devleti ilk dönemlerde feodal bir yapıya sahipti. Sonraları ise siyasal parçalanmaya son vererek ülke yönetiminde merkeziyetçi bir yapı oluşturmuşlardır.

Buna göre cevap "C" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Örnek Soru:
İlk Çağ'daki düşünce hayatı ile Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?


A) Paranın icat edilmesinin

B) Yazının bulunmasının

C) Uluslararası ticaretin

D) İskender'in Asya Seferi'nin

E) Skolastik düşünceninÇözüm: Lidyalılar'ın bulduğu para, Sümerlerin bulduğu yazı ve uluslararası ticaret diğer toplumları etkilemiştir. Büyük İskender'in Asya Seferi sonrasında ise eski doğu ve batı kültürlerinin kaynaşmasından Hellenistik kültür doğmuştur. Skolastik düşünce ise Ortaçağ boyunca Avrupa'da devam etmiştir.

Dolayısıyla doğru cevap, "E" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
1. Mezopotamya, dünya medeniyetleri içinde tarih çağlarına giren ilk medeniyettir. Pek çok konuda öncü sayılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya medeniyetine ait değildir?

A) İlk yazının kullanılması

B) İlk defa yazılı kanunlara rastlanması

C) Uzay ile ilgili ilk araştırmaların yapılması

D) İlk demokratik yönetimin kurulması

E) İlk imparatorlukların görülmesiÇözüm:

- İlk yazı, Sümerler tarafından kullanılmıştır.

- İlk yazılı kanunlar sümer kralı Urgakina tarafından oluşturulmuştur.

- Ay ve güneşin hareketleri Sümerler ve Babiller tarafından hesaplanmıştır.

- İlk imparatorluk Akadlar tarafından kurulmuştur.

- İlk demokrasi hareketleri Yunanlılarda görülmüştür.

Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
2. Sümerler çeşitli gök varlıklarına taptıklarından, tapınaklarından uzay cisimlerini gözleyerek, önemli astronomi bilgilerine ulaşmışlardır.

Bir tür rasathane haline gelen bu tapınaklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piramit B) Sunak C) Patesi D) Agora E) Ziggurat

Çözüm: Sümerler çok tanrılı dinlere inanmışlar, ibadet ettikleri yerlere de Ziggurat adını vermişlerdir. Zigguratlar ayrıca rasathane(gözlem evi) görevi de yapardı.

Buna göre, cevap "E" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
3. I. Asurlar

II. Frigler

III. Urartular

IV. Fenikeliler

V. İyonlar

Yukarıda verilen İlk Çağ medeniyetleri içinde, ticari faaliyette en ileri olanlar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, IV ve V D) III, IV ve V E) I, II ve VÇözüm:

Asurlular ® Kara ticaretinde

Fenike ve İyonlar ® Deniz ticaretinde

Gelişerek koloniler oluşturmuşlardır.

Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
4. Aşağıda verilen Yunan medeniyeti ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Çok tanrılı dine inanıp, tanrılarını insanlar gibi düşünmüşlerdir.

B) Felsefede çok ileri gitmişlerdir.

C) İlk harf yazısını bulmuşlardır.

D) Deniz ticareti ile uğraşmış, çok zenginleşmişlerdir.

E) Aristokratik cumhuriyetle yönetilmişlerdir.Çözüm: A, B, D ve E seçenekleri Yunan Medeniyetinin özelliklerindendir.İlk harf yazısını ise Fenikeliler bulmuştur.

Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
5. Yazı insanlığın en önemli buluşu olup, bilgi birikiminin günümüze kadar ulaşmasında rol oynamıştır. Anadolu’da tarihi devirler de, çivi yazısının kullanılması ile başlamıştır.

Çivi yazısını Anadolu’ya getiren medeniyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asurlular B) Frigler C) Sümerler D) Hititler E) İyonyalılar

Çözüm: Asurlular Anadolu'da yapmış olduğu ticaret sayesinde burada bazı koloniler oluşturmuştur. Ayrıca ticaret sayesinde Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve Anadolu'nun tarih çağlarına girmesinde etkili olmuşlardır.

Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
6. Günümüzde dünyanın önemli bir bölümü ile birlikte bizim de kullandığımız yazı, birçok medeniyetin katkılarıyla şekillenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu Latin alfabesinin tarihsel gelişimine katkıda bulunmamıştır?

A) Fenikeliler B) İyonyalılar C) Yunanlılar D) Hititler E) Romalılar

Çözüm: Fenikelilerin bulmuş olduğu harf yazısını daha sonraları İyonlar, Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek Latin alfabesini ortaya çıkmışlardır. Hititler ise harf yazısı yerine çivi yazısını kullanmışlardır.

Buna göre, cevap "D" seçeneğidir
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Aşağıda, bazı toplumların adları ve dünya medeniyetinde önem taşıyan ilk buluşlar verilmiştir.

Verilen eşleşmelerden hangisi doğru değildir?

A) Mısırlılar – İlk güneş esaslı takvim

B) Sümerler – İlk yazılı kanunlar

C) Fenikeliler – İlk harf yazısı

D) Yunanlılar – İlk demokratik yönetim

E) Asurlular – İlk çivi yazısıÇözüm: A, B, C, D seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. İlk çivi yazısı Asurlara değil Sümerlere aittir.

Buna göre, cevap "E" seçeneğidir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
9. Dünyanın ilk yazılı kanunları Urganika (Sümer) ve sonra Hammurabi (Babil)’ye aittir. Bu kanunlar incelendiğinde Babil kanunlarında cezaların ağır olup şiddet içerdiği, Sümer kanunlarının ise tazminat esasına dayalı olduğu görülür.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

A) Babil’de suç oranının daha fazla olduğunun

B) Babil krallarının yönetimde yetersiz olduğunun

C) İki toplum arasında gelenek ve kültür farkı olduğunun

D) İki toplumun farklı coğrafi bölgelerde yaşadığının

E) Sümerlerin çok zengin olduğununÇözüm: İlk çağ medeniyetlerine bakıldığında bazı devletlerin ceza kanunları ağır (kısasa kısas) bazılarınınki de hafiftir. (fidye esası). Buna aynı bölgede yaşayan iki devletten Babiller ve Sümerleri örnek gösterebiliriz. Babillerde cezalar ağır iken Sümerlerde fidye yani para esasına dayanır. Bunun en önemli nedeni de iki toplum arasındaki gelenek ve kültür farkıdır.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
10.Eski Mısır’da “hayatın ölümden sonra da devam edeceği, ancak bunun için bedenin korunması gereği” inancı vardı.
Bu inancın doğal sonucu, aşağıdaki gelişmelerden hangisidir?


A) Astronomi alanında gelişmeler

B) Geometri biliminin ilerlemesi

C) Ticaretin büyük önem kazanması

D) Tıp ilminin gelişmesi

E) Merkezi otoritenin kuvvetlenmesiÇözüm: Mısır Medeniyetinde hayatın ölümden sonrada devam edeceğine inanıldığı için mumyacılık sanatı dolayısıyla tıp bilimi büyük bir gelişme göstermiştir.

Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt