Tarihte Mayıs Ayı Olayları (1 Görüntüleyen)

  • Konbuyu başlatan Talebe
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 597
Tarihte Mayıs Ayı Olayları
Tarihte Mayıs Ayı Olayları

3 Mayıs 1481'de, Fatih Sultan Mehmet vefat etti.

3 Mayıs 1920'de, TBMM'nin ilk kabinesi kuruldu.

3 Mayıs, Türkçülük-Turancılık olayı.

4 Mayıs 1421'de, Çelebi Sultan Mehmet vefat etti.

6 Mayıs 1955'te, bestekâr ve müzik bilgini Hüseyin Sadettin Arel öldü. İstanbul'da doğan Arel, Mehmet Emin Efendi'nin oğlu, adliye nazırlığı yapan kazasker Ali Haydar Arsebük'ün kardeşidir. Hukuk öğrenimi görmüştür. Adliye nezaretinde çevirmenlik, mektubi müdürlüğü, deniz ticaret mahkemesinde yargıçlık (1909), Makedonya illerinde adliye müfettişliği, ceza işleri müdürlüğü, adliye müsteşarlığı (1911), Şurayı Devlet üyeliği (1913), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1915), Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Başkanlığı (1915) yaptı. Şurayı Devlet kaldırılınca avukatlığa başladı. 1910'da Washington'da toplanan Uluslar arası Hukuk Kongresine Osmanlı Devleti'nin delegesi olarak katıldı. Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça bilen Arel, 1908'de Şehbal adlı dergiyi, 1939-1940'ta da aylık Türklük dergisini yayımladı.

7 Mayıs 1943'te, Fethi Okyar vefat etti.

10 Mayıs 1795'te, Halıcıoğlu'nda ilk topçuluk okulumuz Mühendishane-i Berri Hümayun” açılmıştır. Bu okul, III. Selim devrinin en hayırlı teşebbüslerinden biridir. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Mühendishane daha çok önem kazanmıştır.

10 Mayıs 1799'da, Fransızlar Akka Kalesi'ne saldırıya geçtiler.

11 Mayıs 1876'da, Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın vükela meclisinden çıkarttığı bir kararla İstanbul'da ve taşrada basılan gazetelere sansür konmuştur. Bizde basına konan ilk sansür budur. Ondan önce, ileri fikirleri çekemeyen devlet devlet cihazı, Şinasi ve Namık Kemal gibi inkılâpçı simaların faaliyetine set çekmek istemişse de sansür konmamış, yani yayınlar basılmadan önce bir tetkike tabi tutulmamıştır.

11 Mayıs 1897'de, Gazi Ethem Paşa'nın Yunanlıları mağlup ettiği zafer yaşanmıştır.

11 Mayıs 1920'de, Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul Hükümeti tarafından idama mahkûm edildiler.

11 Mayıs 1954'te, Sait Faik Abasıyanık öldü. Adapazarı'nda doğdu. Türk öykücülüğünün en önde gelen kişilerinden birisidir. Liseyi İstanbul ve Bursa'da okudu. Babasının isteği üzerine Lozan'a iktisat öğrenimi için gitti (1931), daha sonra Grenoble'a (Fransa) geçerek 3 yıl orada kaldı. Dönüşünde öğretmenlik ve muhabirlik yaptı. Hatta bir ara ticarete bile atıldı; ama yaşamı boyunca hep edebiyatla uğraştı.

12 Mayıs 1868'de, Galatasaray Lisesi kuruldu.

12 Mayıs 1881'de, Bordo Antlaşması ile Tunus, Fransızların hâkimiyeti altına girmişti. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olarak yaşayan bu Müslüman ülke, 19. yüzyıl içinde pek karışık bir tarih yaşamıştır. Fransa, Tunuslu bazı kabilelerin Cezayir topraklarına girerek beş Fransız askerini öldürmesini bahane ederek 30000 kadar bir kuvvetle yürüyerek Tunus Beyini bu antlaşmayı imzaya mecbur etmiştir.

13 Mayıs 1915'te, Seddülbahir savaşları olmuştur.

14 Mayıs 1560'ta, Türk donanması Celbe önlerinde büyük bir deniz savaşı kazanmıştır. Sabahın erken saatlerinde Piyale Paşa merkeze, Kurdoğlu Ahmet Paşa sağ kanada, Midilli Beyi Mustafa Bey sol kanada kumanda ederek adaya doğru yürümeye başlamıştı. Türk denizcilerinin her zamanki kahramanca savaşı karşısında düşman kuvvetleri tarumar olmuştu.

15 Mayıs 1812'de, Ruslarla Bükreş Antlaşmasını imzalamıştık. Eflak ve Buğdan işlerini bahane eden Ruslar, Tuna üzerine yürümüşler ve Bükreş'e girmişlerdi. Alemdar Mustafa Paşa, Tertköy'deki meydan muharebesini kazanmış, fakat bu sırada iç işlerimiz karışmış ve padişahlar değişmiş ve Alemdar da şehit olmuştu. İmzaya mecbur olduğumuz bu antlaşma ile Prut suyu hudut sayılmıştır.

15 Mayıs 1919'da, İzmir işgal edildi.

16 Mayıs 1919'da, 9.Ordu müfettişi Mustafa Kemal Samsun'a hareket etti.

17 Mayıs 1880'de, devlet adamı şair Ziya Paşa öldü. Ziya Paşa, 1825'te İstanbul'da doğmuştu. İstibdada karşı savaştı, Tanzimat devri yazarlarının siyasi ve sosyal düşüncelerini paylaştı. Abdülmecit'in sarayında katip olan Ziya Paşa, Abdülaziz padişah olunca, sadrazam Ali Paşa yüzünden saraydan uzaklaştırıldı ve İstanbul dışında çeşitli yerlere atandı. İstibdada karşı kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti” ne girdi. Bu öğrenilince 1867'de Namık Kemal ile Paris'e kaçtı. Avrupa'da Türkçe gazeteler çıkardı. Siyasi ve sosyal düşüncelerini savunan Terkib-i Bend” adlı eserini yazdı. Rousseau'dan Emile” çevirisini yaptı. Ali Paşa öldükten sonra İstanbul'a döndü (1872). II. Abdülhamit tahta çıkınca, devrin anayasasının hazırlanmasına katıldı. Milletvekili seçileceği lafları üzerine, zaten Meşrutiyetten korkan Abdülhamit tarafından Suriye ve Adana valiliklerine uzaklaştırıldı ve orada öldü. Eserleri Külliyat-ı Ziya Paşa” ismiyle birkaç defa yayımlanmıştır. Çevirilerini (en önemlisi Moliere'in Tartuffe'ü) çoğu basılmıştır.

19 Mayıs 1919'da, Mustafa Kemal Samsun'a çıktı.

20 Mayıs 1878'de, 16. Osmanlı padişahı II. Osman tahtan indirilmiş ve Yedikule zindanlarına götürülerek feci bir şekilde öldürülmüştür. Tarihe adı Genç Osman diye geçen bu talihsiz hükümdar inkılap ve yenileşme hareketlerine bir başlangıçtır. Henüz 18 yaşında iken, ileri düşüncelerinin kurbanı olmuştur.

20 Mayıs 1878'de, Çırağan Sarayı olayı oldu ve Ali Suavi bu olayda öldü.

21 Mayıs 1556'da, Zigetvar kuşatması yapıldı.

22 Mayıs 1955'te,Nene Hatun öldü. Kadın kahramanlarımızdan birisidir. 1877-1878 Türk-Rus savaşı sırasında Erzurum şehrinin savunmasına katılmış, Aziziye Tabyası'nda, diğer kadın ve erkeklerle beraber kahramanca çarpışmıştır. 1955 yılında Yılın Annesi” seçilmiştir.

23 Mayıs 1944'te, ressam Şevket Dağ öldü. Şevket Dağ, daha çok cami resimleriyle tanınmıştır. Birçok uluslar arası ödül kazanmıştır.

25 Mayıs 1807'de, Kabakçı Mustafa isyanı meydana gelmiştir. Osmanlı tarihinde padişah III. Selim'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanmış bir isyandır. III.Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedit ıslahatı, çıkarları elden giden bazı kimselerin ve Yeniçerilerin işlerine gelmemiştir. 28 Mayıs'ta III. Selim Nizam-ı Cedit'i resmen kaldırmak zorunda bırakıldı. 29 Mayısta da Topal Ataullah Efendi'nin fetvasıyla tahttan indirildi ve sonra da öldürüldü.

25 Mayıs 1895'te, Ahmet Cevdet Paşa öldü. Ünlü Tarih-i Cevdet” ve Kısas-ı Enbiya” eserlerinin yazarı olan Türk devlet adamı, bilgini ve tarihçisidir. İlk adliye nazırıdır. Fuat Paşa ile birlikte yazmaya başladıkları Kavaid-i Osmaniye” adlı ilk Osmanlı grameri ni daha sonra tek başına tamamlamıştır.

25 Mayıs 1957'de, Mahmut Kemal İnal öldü. Tanınmış bir tarihçimizdir.

26 Mayıs 1512'de, Sultan II. Bayezid öldü. Sekizinci Osmanlı Padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet'in Gülbahar Hatun'dan olan oğludur. Fatih'ten sonra Osmanlı padişahlarının en bilgini olarak bilinir.

29 Mayıs 1453'te, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u feth etti.

30 Mayıs 1870'te, 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz tahttan indirildi. Tahttan indirildikten sonra intihar etmiştir.

31 Mayıs 1601'de, Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki küçük bir Türk kuvveti, kendisinden en az 15 defa büyük bir orduya karşı koyarak Kanije Zaferi'ni kazanmıştır.

31 Mayıs 1799'da, Akka Meydan Savaşı'nı kazandık.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt