Yeni makaleler

 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
8 dk. okuma
Görüntüleme
33
Tepkime puanı
1
Büyük Selçuklu Devleti Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet Devlet Teşkilatı: Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, Orta Asya'dan Maveraünnehir ve Horasan'a gelince bütünüyle İslamiyet'i kabul ettiler. Müslüman olmalarıyla eski bozkır kültürünün İslam'a aykırı olmayan müesseselerini...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
25
Talas Savaşı (Zaferi) İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
13 dk. okuma
Görüntüleme
26
Tepkime puanı
1
Müslüman Türklerde Medrese Câmilerden ayrı olarak kurulan eğitim müesseselerine; Emevîler devrinde “Mektep”, Abbâsîler devrinde “Beytülhikme”, “Beytülilim”, “Darülilim”, Türkler (Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar) döneminde “Medrese” adı verilmiştir. İslâm târihçilerinin medresenin...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
11 dk. okuma
Görüntüleme
28
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) Batı Türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan Oğuzlar, II. Göktürk Devleti ve Uygur Kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. IX. ve X. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, Guz adıyla anılan bir kısım Oğuz kitleleri Doğu Avrupa'ya...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
31
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABÜLÜ Uzak-doğudan Avrupa ortalarına kadar bütün bozkırlar bölgesinde 1200 yıl hüküm sürmüş ve birçok siyâsî, sosyal ve etnik izler bırakmış olan Türk toplulukları İslâmî devirde de ve bu defa, hâkim zümreler sıfatıyla tarihî ağırlıklarını koydukları çeşitli...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
30
Talas Savaşı (751) Abbâsî hanedanının hilafete geçmesi ile hemen bütün cephelerde olduğu gibi Türklerle yapılan mücadeleler de hızını kaybetmiş veya tamamen durmuştur. Abbâsîlerin iktidara geldikleri sıralarda Doğu'daki gelişmeler, bir asırdan beri devam eden Türk-Arap mücadelelerini yeni bir...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
2 dk. okuma
Görüntüleme
28
Türklerin Müslüman Araplarla İlk Temâsları Türklerin, Müslüman olmaları Türk ve İslâm tarihinde olduğu kadar Dünya tarihi açısından da büyük bir olaydır. Türkler bu yeni dîni, İslâm devletini siyâsî hakimiyetinde kalarak değil, uzun bir tanıma devresinden sonra kabûl etmişlerdir...
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
44
Bilim tarihinin yüzaklarından olan Fuad Sezgin Hoca'nın Buhari'nin Kaynakları isimli doçentlik tezi alanın en önemli kitaplarındandır. Bununla birlikte bazı noktaların tashihe ihtiyacı vardır. Konu hakkında mühim bir makaleyi burada sunacağız. Çalışma, tarih metodoloji açısından güzel bir örnek...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
17 dk. okuma
Görüntüleme
44
Tepkime puanı
1
Avrupa Hun İmparatorluğu Kimlikleri hakkında, 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve bazı bilginler tarafından Moğol (K. Shiratory, Asya Hunlarını Moğol saydığı için), Türk-Moğol karışımı (P. Pelliot, R. Grousset), Türk-Moğol-Mançu karışımı (L. Cahun vb.), Fin-Ugor (Klaproth, K. F...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
43
Batı Hun İmparatorluğu Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir. Batı Hunları ile ilgili kaynaklar ve yorumlar çok çeşitlidir. Bazı kaynaklar Batı Hun İmparatorluğu ile...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
5 dk. okuma
Görüntüleme
40
Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar, Akhunlar) Büyük kısmı Volga'dan batıya geçen Hunlar'dan, Güney İran'a ve Batı Afganistan'a inen bir bölük olduğu tahmin edilen Orta Doğu Hunlarının, hiç olmazsa, Ak Hun (Eftalit) devleti hanedan ailesi ile hâkim zümresini teşkil ettikleri...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
4 dk. okuma
Görüntüleme
43
Göktürkler Asya Büyük Hun İmparatorluğu'ndan sonra, her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci "süper" Türk imparatorluğu niteliğinde olan Gök-Türk hakanlığı, "Türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak benimsemekle, bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
8 dk. okuma
Görüntüleme
40
I. Göktürk Hakanlığı Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay dağlarının doğu eteklerinde ve maden istihsal edilen yakın bölgelerde (Yarkent, Kaşgar, Kuça vb.) ananevî sanatları demircilikle uğraştıkları ve Juan-juan devletine silah imal ettikleri biliniyor. Fakat o zaman dahi...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
5 dk. okuma
Görüntüleme
45
Doğu Göktürk Hakanlığı Doğu'da zor şartlar altında, hakan İşbara, dengeyi büsbütün kaybetti. Ordu mensupları arasında, kendisi ile mücadeleye devam eden Ta-lo-pien'e bağlı olduklarını zannettiği yüksek rütbeli kumandanları vazifeden uzaklaştırmağa, hatta cezalandırmağa başladı...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
41
Batı Göktürk Hakanlığı 582 yılında, hakanlığın doğu kanadı ile resmen ilgisini kesen Tardu, her iki tarafı kendi idaresinde birleştirmek için gayret sarf ediyordu. Doğu hakanlığına baskı yapan Çin'in, Tulan...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
18 dk. okuma
Görüntüleme
42
II. Göktürk Hakanlığı (Kutluk Devleti) 630-680 arasındaki 50 yıllık zaman Gök-Türklerin hürriyetlerini kaybettikleri bir matem devresi oldu. Her ne kadar Orta Asya'da millet olarak Türkler, varlıklarını, dil, inanç ve geleneklerini muhafaza etmişlerse de, müstakil bir devletten...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
65
TÜRK ADI Türk Milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. "Türk" sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu. Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı "Türk"...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
61
TÜRK' ÜN MANASI Türk adına çeşitli kaynak ve araştırmalarda türlü manalar verilmiştir. Çin kaynakları Tu-küe (Türk)'ü miğfer olarak , İslam kaynakları ise ses benzetmesine dayanarak terkedilmiş,olgunlukçağı ve benzeri manalar vererek yeni anlamlar üretmiştir. XIX. asırda A. Vambery'nin ilmi...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
65
Türk Soyu Tarihte Türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. Çin,Latin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvvir edilmişlerdir. Bunun sebebi ise Türkler'in tarih boyunca en çok temasının Mogollar'la olmasıdır. Moğol kitleleri yıllarca Türkler'in idaresinde...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
54
Tepkime puanı
1
ANAYURT ORTA-ASYA Türklerin Tarih sahnesine ilk çıktıkları bölge, yani Türklerin ana yurdu üzerine çeşitli görüşler vardır. Maddi kültür unsurları, dil hususiyetleri ya da tarihi realite bakımından konuyu değerlendiren bilim adamları, Orta Asya'daki çeşitli kültür çevrelerini Türklerin ana...
Geri
Üst Alt