Yeni makaleler

 • Öne Çıkan
kaplan1040
3 dk. okuma
Görüntüleme
113
“ÖTEKİ”NİN RAHATI SAĞLANMADAN, “BEN”İN HUZURU MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. Dünyada ilk kan dökücü Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce rahata ermiş midir? Kur'ânda bu olay şöyle anlatılıyor: “Bunun üzerine Allah, kardeşinin cesedinin çıplaklığını nasıl gizleyebileceğini ona göstersin diye toprağı eşeleyen...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
173
Tepkime puanı
2
Halil İnalcık Hoca, Osmanlı Tarihçiliği'nde dünyada en önde gelen bilim adamlarındadır. Eserleri ile alanın aydınlanmasına büyük hizmetleri olmuştur. Bununla birlikte kendiside bazı hatalardan kurtulamamıştır. Bu makaleyi alıntılamaktaki gayemiz, hocamızın ilmi yeterliliğini sorgulamak için...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
10 dk. okuma
Görüntüleme
103
Tepkime puanı
1
Karahanlılar (Karahanlı Devleti) 840-1212 tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk Müslüman Türk devleti. Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelen Karahanlılar Devleti, devrin İslâm kaynaklarında El-Hâkaniye, El-Hâniye, Âl-i...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
7 dk. okuma
Görüntüleme
89
Tepkime puanı
2
Gazneliler Gazne’de 962-1187 yılları arasında hüküm süren Türk-İslâm devleti. Sâmânî Devletinin (819-1005) en parlak devirlerinde çok sayıda Türk, gruplar hâlinde Mâverâünnehir yoluyla İslâm dünyasına getirilmekteydi. 912 yılından itibaren ise Sâmânî Devletinin vali ve komutan...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
6 dk. okuma
Görüntüleme
82
Harezmşahlar (Harzemşahlar) On birinci yüzyıl sonlarında Harezm bölgesinde kurulan Türk devleti. Harezmşahların atası Anuştegin, bir Türk kölesiydi. Büyük Selçuklu emirlerinden Bilge Tegin, onu satın alarak, saraya getirmiş ve özel olarak yetiştirmiştir. Selçuklu...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
9 dk. okuma
Görüntüleme
105
Timur İmparatorluğu (Timurlular, Timuroğulları) Timur, kendi adıyla anılan büyük Türk İmparatorluğu'nun kurucusudur. 8 Nisan 1336'da, Türkistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Semerkand'ın güneyinde bulunan bu yerin, bugünkü adı "Yehr-i Şebz"dir. Babası, Barlas oymağının beyi...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
18 dk. okuma
Görüntüleme
83
Altınordu (Altın Ordu) İmparatorluğu (Devleti, Hanlığı) Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra, büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
9 dk. okuma
Görüntüleme
86
Tepkime puanı
1
Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletlerinden. Timur’un beşinci batından torunu Babür tarafından, 1526’da kurulmuştur. 1483’te Fergana’nın başkenti Ardician’da dünyaya gelen Babür, 1494’te babası Ömer Şeyh Mirza’nın ölümü üzerine, Fergana hükümdarı oldu. Fakat Babür, Özbeklerin...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
3 dk. okuma
Görüntüleme
83
Tepkime puanı
1
Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. Onuncu yüzyılın sonu ile onbirinci yüzyılın başlarında İslam'ı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
5 dk. okuma
Görüntüleme
77
Tepkime puanı
1
Selçukluların Yükselişi Dandanakan'ın muzaffer başkumandanı Çağrı Bey, zafer sonrasında verilen toy, yani büyük ziyafette, üstün idarecilik vasfı ve keskin siyasî zekâsını takdir ettiği kardeşi Tuğrul Bey'i Selçuklu Sultanı ilan etti. Merv, başkent yapıldı. Toplanan kurultayda...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
4 dk. okuma
Görüntüleme
77
Tepkime puanı
1
Saltanat Mücadelesi ve Çöküş Selçukluların Türklüğe, İslam dünyasına ve insanlığa yaptıkları hizmetlerle kısa sürede yükselmeleri, düşmanlarını hızlı bir faaliyet içine soktu. Bizanslılarla ve sapık fırkalarla mücadele eden âlim ve kumandanlar suikastla öldürülüyordu. 1092...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
8 dk. okuma
Görüntüleme
91
Tepkime puanı
1
Büyük Selçuklu Devleti Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet Devlet Teşkilatı: Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, Orta Asya'dan Maveraünnehir ve Horasan'a gelince bütünüyle İslamiyet'i kabul ettiler. Müslüman olmalarıyla eski bozkır kültürünün İslam'a aykırı olmayan müesseselerini...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
75
Talas Savaşı (Zaferi) İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
13 dk. okuma
Görüntüleme
63
Tepkime puanı
1
Müslüman Türklerde Medrese Câmilerden ayrı olarak kurulan eğitim müesseselerine; Emevîler devrinde “Mektep”, Abbâsîler devrinde “Beytülhikme”, “Beytülilim”, “Darülilim”, Türkler (Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar) döneminde “Medrese” adı verilmiştir. İslâm târihçilerinin medresenin...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
11 dk. okuma
Görüntüleme
92
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) Batı Türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan Oğuzlar, II. Göktürk Devleti ve Uygur Kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. IX. ve X. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, Guz adıyla anılan bir kısım Oğuz kitleleri Doğu Avrupa'ya...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
68
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABÜLÜ Uzak-doğudan Avrupa ortalarına kadar bütün bozkırlar bölgesinde 1200 yıl hüküm sürmüş ve birçok siyâsî, sosyal ve etnik izler bırakmış olan Türk toplulukları İslâmî devirde de ve bu defa, hâkim zümreler sıfatıyla tarihî ağırlıklarını koydukları çeşitli...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
1 dk. okuma
Görüntüleme
78
Talas Savaşı (751) Abbâsî hanedanının hilafete geçmesi ile hemen bütün cephelerde olduğu gibi Türklerle yapılan mücadeleler de hızını kaybetmiş veya tamamen durmuştur. Abbâsîlerin iktidara geldikleri sıralarda Doğu'daki gelişmeler, bir asırdan beri devam eden Türk-Arap mücadelelerini yeni bir...
 • Öne Çıkan
Tarih Öğretmeni
2 dk. okuma
Görüntüleme
77
Türklerin Müslüman Araplarla İlk Temâsları Türklerin, Müslüman olmaları Türk ve İslâm tarihinde olduğu kadar Dünya tarihi açısından da büyük bir olaydır. Türkler bu yeni dîni, İslâm devletini siyâsî hakimiyetinde kalarak değil, uzun bir tanıma devresinden sonra kabûl etmişlerdir...
Geri
Üst Alt