Cuma Divanı (Dîvânı) Osmanlı Devleti'nde, cuma günleri, sadrazamın başkanlığında kurulan dîvân. “Huzur Mürâfaası” da denir. Fatih Kanunnamesi’ne göre, şer’î ve örfî davalara, padişahın mutlak vekili olan sadrazamın huzurunda bakılır ve bu tür davalar, bu dîvânda karara bağlanırdı. Cuma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
25
Cerrahhane-i Amire Osmanlı Devleti'nde, orduda vazifelendirilmek üzere, cerrah yetiştiren müessese. Sultan İkinci Mahmud Han devrinde, Behced Efendinin hekimbaşılığı zamanında, 1832 yılında açıldı. İstanbul Şehzadebaşı’ndaki binanın alt katı Cerrahhâne'ye, üst katı ise yine aynı tarihte...
Cevaplar
0
Görüntüleme
26
Cemiyet On dördüncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren güçlenen ve teşkilatlanmaya devam eden Osmanlı Devleti, devlete karşı güç meydana getirebilecek insan topluluklarını belli gayeler etrafında toplayarak, çeşitli cemiyetler kurdu. İsmi cemiyet olmasa da bir esnaf birliği olan Ahîlik...
Cevaplar
0
Görüntüleme
31
Cebeci Ocağı Osmanlı askerî teşkilâtında, silâhların tedariki, muhafazası ve sefer zamanında cepheye götürülmesiyle vazifeli kapıkulu ocağı. Ocağın mensuplarına, "Cebeciler" denilmektedir. Cebeci Ocağı, Fatih Sultan Mehmed Han zamanında kuruldu. İlk zamanlarda bu ocağın mensupları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
35
Cülus: Osmanlı padişahlarının tahta çıkması.
Cevaplar
1
Görüntüleme
89
Cuma Selamlığı Osmanlı sultanlarının Cuma namazına gidişleri ve dönüşleri sırasında yapılan merasim. İslâm devletlerinde Cuma namazının ictimaî ehemmiyeti pek büyüktü. Osmanlı padişahları, kendilerinden önceki İslâm hükümdarları gibi, at üstünde ve bir merasimle büyük camilerden birine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
40
Celaliler (Celâlîler, Celâlî İsyanları) Anadolu’da; siyasî, askerî, idarî, iktisadî ve sosyal sebeplere dayanarak, İran desteğindeki Şiî propagandacılar tarafından çıkarılan isyanlara katılanlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselişinde tarikatlar, şeyhler, velîler ve dervişler, birinci...
Cevaplar
0
Görüntüleme
34
Cevgân : At üstünde, değnekle takım hâlinde oynanan bir tür oyun.
Cevaplar
0
Görüntüleme
139
Celp : Askerlik ödevini yapmaya çağırma.
Cevaplar
0
Görüntüleme
159
Cülus bahşişi : Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıkları zaman, askere dağıttıkları para.
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
Cizye : Müslüman olmayanlardan askerlik hizmetine karşılık alınan vergi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Cizvit : Reform hareketlerinden sonra Katolik mezhebini korumak ve yaymak için kurulan Hristiyan dinî tarikatı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
81
Celali: Osmanlı Hükümetine karşı isyan çıkartan kimselere verilen isim
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
Celse : Mahkemede oturum. Aralıksız yapılan toplantı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
CELALİ TAKVİM Melikşah döneminde Ömer Hayyam tarafından geliştirilen güneş esasına dayanan takvim.
Cevaplar
0
Görüntüleme
211
Coğrafi Keşifler 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına "Coğrafi Keşifler" denmiştir. Önceleri dini ve ilmi amaçlarla başlayan dünyaya yayılma hareketleri 15. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik amaçlara...
Cevaplar
0
Görüntüleme
256

En iyi kaynaklar

Üst