Neler yeni
Humbaracı Ocağı Osmanlı Devleti'nde orduda humbara yapan ve kullanan sınıfın bağlı bulunduğu ocaktır. Kumbaracı ocağı da denilmektedir. Merkezde bulunan kale humbaracıları tımarlı Topçu ve Cebeci ocaklarına bağlı humabarcılara ise ulufeli denilirdi. Humbaracılık Osmanlı Devleti'nde 16...
Cevaplar
1
Görüntüleme
193
Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti Cemiyet hâlinde yaşayan insanlar arasında fakir, zengin, muhtaç ve sakatların bulunması gâyet normaldir. İlâhî dinler, insanlar arasında yardımlaşmayı, muhtaçların elinden tutulmasını emrettiğinden, inananlar arasında bu hususlar tam yerine getirilmiştir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Hekimbaşılık Osmanlı sarayının ve memleketin sağlık işleriyle uğraşan teşkilât. Bu teşkilâtın başındaki vazîfeliye “hekimbaşı” denilirdi. Bâzı kaynaklara göre Fâtih Sultan Mehmed Handan önce Sultan İkinci Murâd Han döneminde yerleşmeye başlayan bu kuruluş, sonraları daha da gelişti. Sultan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Hazine-i Hassa (Hazîne-i Hâssa) Osmanlı pâdişâhlarının şahsî gelir ve giderlerine âit işlere bakan teşkilât. Osmanlı Devleti mâliyesinde iki büyük hazîne vardı. Birincisi bütün devlet gelirlerini toplayıp muayyen kânunlarla mahallerine veren ve sarf eden Dîvân-ı Hümâyûn hazînesi yâni dış...
Cevaplar
0
Görüntüleme
78
Hazîne-i Evrak (Osmanlı Arşivi, Arşiv) Osmanlı devlet arşivi. Önceleri sarayda iki evrâk mahzeni vardı. Bunlardan biri Paşakapısı’nda, diğeri de eski Dîvânhâne yeri yakınındaydı. Bütün kânunlar, nizamlar ve mühim emirler âit oldukları kalem defterlerine kayıt olunurlar ve bu defterler dolduktan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Hasoda Osmanlı Devleti saray teşkilâtında, Enderûndaki altı koğuşun en îtibârlı ve en ehemmiyetli kısmı. Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) tarafından kurulan Hasoda, Yavuz Sultan Selim Han (1512-1520) veSultan Dördüncü Murâd (1625-1640) devirlerinde bir takım değişikliklere uğramıştır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Hidiv Mısır'daki Osmanlı valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu İsmail Paşa ve haleflerine verilen unvan Sadrazam hakkında da, hürmet ifadesi olarak kullanılırdı Hidiv; Arapça'da büyük vezir, baş vezir, hakim demektir Mısır valileri, sadaret pâyesini haiz oldukları için, bu unvan...
Cevaplar
1
Görüntüleme
203
Hatt-ı Hümayun -------------------------------------------------------------------------------- Genel olarak, Osmanlı Sultanının el yazmasına verilen ad. Padişahın yazılı emri. Sadrazamın yazılı olarak arzettiği ve telhis, takrir gibi adlarla anılan başvuru kağıdının üzerine padişahın...
Cevaplar
2
Görüntüleme
260
Haseki (Hasekiler) Hükümdarların hizmetinde bulunan şahıslara verilen isim. Saray teşkilâtında haseki ismi verilen zümre, İslâm devletleri içinde yalnızca Memlûk ve Osmanlılar'da mevcuttu. Memlûklar'da sultanın birinci derecede kölelerinden teşkil edilen bu zümreye “el-cemâat’il-hasekiyye”...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
Has
Has Osmanlı Devleti toprak rejiminde, yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlikler için kullanılan tabir. Bu tabire, Harezmşahlar, Memlûklar ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde de rastlanır. Osmanlılarda yeni fethedilen yerlerin tahriri yapılırken arazi; timar, zeamet ve has olarak üç...
Cevaplar
0
Görüntüleme
90
Haremeyn Kendisine “Seyyidü’l-Harameyn (Haremeyn’in Efendisi)” diye iltifat edilince; “Ben Seyyidü’l-Haremeyn değil, Hâdimü’l-Haremeynim (Haremeyn’in hizmetçisiyim)” diyen Yavuz Sultan Selim Han zamanında, Osmanlı hakimiyetine giren Haremeyn’e (Mekke ve Medine), Osmanlı sultanlarının hepsi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
Han
Han Eski Türklerde hükümdarlık unvanı. Osmanlılar'da “padişah” manâsına gelmek üzere, han unvanı kullanılmıştır. Han kelimesinin eski kullanılış şekli “hang” olup, en çok kullanılan manâsı, Farsça'da “şah” kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin, kendilerine büyük görünen her şeye “han”...
Cevaplar
0
Görüntüleme
104
Hacegan -------------------------------------------------------------------------------- Defterdarlık, nişancılık gibi devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında bulunan görevliler hakkında kullanılan tabirdir. Bunlara "Hacegan-ı Divan-ı Hümayun da denilirdi. Hacegan, halk tarafından hoca...
Cevaplar
1
Görüntüleme
169
Çağlara göre farklı anlamlar yüklenen hümanizm terimi, etimolojik kökeninde (humanitas) insan doğasına ilişkin özellikler bütününü ifade ederken, rönesansta insan sevgisi (fılantropi), ardından insanlığını Antikitede bulan okumuş / aydın insanın durumu ve XVII. yy.dan sonra tüm insanlar...
Cevaplar
1
Görüntüleme
213
Hamidiye (Hamîdiye) Alayları Sultan İkinci Abdülhamîd Han tarafından Doğu Anadolu ile Filistin ve diğer bölgelerin sosyal, siyâsî ve iktisâdî hayâtını düzenlemek için kurulan teşkilât. Pâdişâh İkinci Abdülhamîd Han; Şark meselesi adı altında, Avrupalı devletler tarafından istenilen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
181
Hil'at (Hilat) ----------------------------------------------------------- Hükümdarların, taltif için bir kimseye verdikleri elbise Türk-İslâm devletlerinde çok eski olan bu âdet, Osmanlılarda da devam etti Hil'at verme, İslâm devletlerinde bulunan bir usuldür Bazı devletlerde, bir vazifeye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
205
Harbiye Nazırı Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başı “Millî Müdafaa Vekili” ve şimdi de “Millî Savunma Bakanı” isimleriyle karşılanan bu unvan, Osmanlı hükümetine 1908 Temmuzunda kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir Ondan evvel bu görevi yapana “Serasker” denilirdi İlk Harbiye Nazırı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
259
Han
Han -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı padişahlarının ve bazı Türk beylerinin kullandıkları unvandır. "Devlet başkanı, hükümdar" anlamındadır. Eski Türklerde "Kan" şeklinde olan bu unvan, "kağan" ve daha sonraki çağlarda da "bakan"...
Cevaplar
0
Görüntüleme
289
Hakan Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen unvan Osmanlı padişahları hakkında hürmet için kullanılan unvanlardan biri Eski Türk devletlerinde büyük han veya hanlar hanı karşılığı olarak kullanılır, bazen imparator anlamına gelirdi Avrupa dillerinde imparator, kayser; Fars dillerinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
Helva Sohbeti -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı İmparatorluğu'nun eski dönemlerinde uzun kış gecelerinde yapılan toplantılar için kullanılan bir tabirdir. Bu toplantılardaki gaye bir araya gelinerek kurulan sohbet meclisinin kuru...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108

En iyi kaynaklar

Üst Alt