Çağlara göre farklı anlamlar yüklenen hümanizm terimi, etimolojik kökeninde (humanitas) insan doğasına ilişkin özellikler bütününü ifade ederken, rönesansta insan sevgisi (fılantropi), ardından insanlığını Antikitede bulan okumuş / aydın insanın durumu ve XVII. yy.dan sonra tüm insanlar...
Cevaplar
1
Görüntüleme
115
Hamidiye (Hamîdiye) Alayları --------------------------------------------------------------------- Sultan İkinci Abdülhamîd Han tarafından Doğu Anadolu ile Filistin ve diğer bölgelerin sosyal, siyâsî ve iktisâdî hayâtını düzenlemek için kurulan teşkilât Pâdişâh İkinci Abdülhamîd Han; Şark...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Hil'at (Hilat) ----------------------------------------------------------- Hükümdarların, taltif için bir kimseye verdikleri elbise Türk-İslâm devletlerinde çok eski olan bu âdet, Osmanlılarda da devam etti Hil'at verme, İslâm devletlerinde bulunan bir usuldür Bazı devletlerde, bir vazifeye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Hidiv Mısır'daki Osmanlı valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu İsmail Paşa ve haleflerine verilen unvan Sadrazam hakkında da, hürmet ifadesi olarak kullanılırdı Hidiv; Arapça'da büyük vezir, baş vezir, hakim demektir Mısır valileri, sadaret pâyesini haiz oldukları için, bu unvan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Hatt-ı Hümayun -------------------------------------------------------------------------------- Genel olarak, Osmanlı Sultanının el yazmasına verilen ad. Padişahın yazılı emri. Sadrazamın yazılı olarak arzettiği ve telhis, takrir gibi adlarla anılan başvuru kağıdının üzerine padişahın...
Cevaplar
1
Görüntüleme
119
Harbiye Nazırı Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başı “Millî Müdafaa Vekili” ve şimdi de “Millî Savunma Bakanı” isimleriyle karşılanan bu unvan, Osmanlı hükümetine 1908 Temmuzunda kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir Ondan evvel bu görevi yapana “Serasker” denilirdi İlk Harbiye Nazırı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Han
Han -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı padişahlarının ve bazı Türk beylerinin kullandıkları unvandır. "Devlet başkanı, hükümdar" anlamındadır. Eski Türklerde "Kan" şeklinde olan bu unvan, "kağan" ve daha sonraki çağlarda da "bakan"...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
Hakan Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen unvan Osmanlı padişahları hakkında hürmet için kullanılan unvanlardan biri Eski Türk devletlerinde büyük han veya hanlar hanı karşılığı olarak kullanılır, bazen imparator anlamına gelirdi Avrupa dillerinde imparator, kayser; Fars dillerinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Hacegan -------------------------------------------------------------------------------- Defterdarlık, nişancılık gibi devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında bulunan görevliler hakkında kullanılan tabirdir. Bunlara "Hacegan-ı Divan-ı Hümayun da denilirdi. Hacegan, halk tarafından hoca...
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
Helva Sohbeti -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı İmparatorluğu'nun eski dönemlerinde uzun kış gecelerinde yapılan toplantılar için kullanılan bir tabirdir. Bu toplantılardaki gaye bir araya gelinerek kurulan sohbet meclisinin kuru...
Cevaplar
0
Görüntüleme
71
Hazinedar Usta -------------------------------------------------------------------------------- Padişahın özel hizmetine bakan cariyelere verilen addır. Bunlara "hazinedar kalfa" da denilirdi. Padişahı giydirip kuşatmak, yatırıp kaldırmak gibi özel hizmetlerle sorumlu idiler. Bu sınıfta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
HAZİNE-İ HÜMAYUN Üçüncü Avlu’da Boğaz ve Marmara denizine bakan köşedeki Fatih Köşkü’nün dört odasında Osmanlıların muhteşem hazinesi sergilenmektedir. Müzenin en ilgi çeken bölümü burasıdır. Osmanlı hazinesi ( Hazine-i Enderun ) 1453-1473 yılları arasında Yedikule de muhafaza edilmişken...
Cevaplar
1
Görüntüleme
77
Hazine ------------------------------------------------------------------------------- Mal sandığı, kasa yerinde kullanılan bir deyimdir. Osmanlılarda devlet gelirleri iki tür hazinede kayıt altına alınırdı. Bunlar Hazine-i Birun (dış hazine), Hazine-i Enderun (iç hazine) idi. Dış hazine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
Hat Sanatı -------------------------------------------------------------------------------- Güzel yazı yazma sanatı. Doğu ülkelerine has bir sanat koludur. İslam estetiğinin geliştirdiği Doğu kültürünün ürünüdür. "Yazı" kavramı ile kutsal kitap "Kur'an" arasında kurulan bir özdeşlikten...
Cevaplar
0
Görüntüleme
66
Hassa -------------------------------------------------------------------------------- Padişahlara ve saraylara mahsus hizmetler hakkında kullanılır bir deyimdir. Hassa alayı, Hazine-i Hassa, deyimlerindeki hassadan bunların doğrudan doğruya padişaha ait oldukları anlatılmak istenir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
Harbiye Nezareti -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı yönetiminde, bugünkü Savunma Bakanlığı'nın görevlerini yürüten seraskerlik müessesesi. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908'de yetkileri de arttırılarak Harbiye nezareti olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
55
Hamidiye Zırhlısı -------------------------------------------------------------------------------- Sultan II. Abdülhamid tarafından 1903'de İngiltere'ye sipariş edilmiş olan 3805 tonluk bu kruvazör Elswick tezgahlarında, 1904'te bitirilerek, "Abdülhamid adıyla donanmaya katılmıştır. 104...
Cevaplar
0
Görüntüleme
80
Haliç -------------------------------------------------------------------------------- İstanbul yakası ile Beyoğlu'nu ayıran bir iç limandır. Bizanslıların "Kyryso-keras", Osmanlıların "Haliç-i Konstantiniye", Avrupalıların da "Altın Boynuz" adını verdikleri bu koy, Kağıthane ve Alibey...
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
Halayık -------------------------------------------------------------------------------- Cariye, hizmetçi gibi kelimelerin yerine kullanılır. Türkçeleşmiş bir tabirdir. Genellikle hizmetçi, yani orta işlerini görenlerdir. Cariye gibi halayık da 1908 Temmuzundan sonra ortadan kalkmıştır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
Hal
Hal -------------------------------------------------------------------------------- Padişahın tahtından indirilmesi anlamına gelen bir kelimedir. Kuvveti elinde tutan askerler, idari, ilmi ve askeri yöneticilerin de isteği ve onayı ile çeşitli dönemlerde ayaklanarak padişahları hal'...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87

En iyi kaynaklar

Üst