Şeyhülislam -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı İmparatorluğu'nda, sadrazamdan sonra gelen ikinci büyük görevli. Bu müessese, bu adla XV. yüzyılın başlarında kurulmuştur. Bu tarihte, imparatorluğun en büyük müftüsüne şeyhülislam...
Cevaplar
1
Görüntüleme
298
Sekbanlar Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murâd zamânında pâdişâhın av maiyeti olarak mevcuttu. Fâtih Sultan Mehmed Han zamânına kadar bağımsız bir teşkilât olan sekban ocağı, 1451’de, yeniçerilerin taşkınlık etmeleri üzerine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Şövalye : Orta Çağ Avrupası’nda özel yetiştirilmiş atlı savaşçı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
Şer’î : Şeriat ile ilgili
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
Şark : Dört ana yönden güneşin doğduğu yön, doğu.
Cevaplar
0
Görüntüleme
141
…Şamanizm… (Şaman Kimdir? Kimler Şaman Olabilir?) Şaman dininin ayin ve törenlerini yapan, ruhlarla insanlar arasında aracılık eden kişiye Şaman denir. Şaman sözcüğü Türkçe kökenli değildir. Türkler Şaman yerine kam sözcüğünü kullanırlardı. Avrupa’da 18.yüzyılda kabul edilen Şaman sözcüğü...
Cevaplar
0
Görüntüleme
250
Şahi : İran kaynaklı bu para birimi, Osmanlı'nın Azerbaycan ve güneyindeki topraklarında tedavül etti. Akçe karşılığı daha değerli ve itibarı daha yüksek olduğundan süratle yaygınlaştı.İran'a komşu darphanelerde basımına izin verildi. Bunlardan bazıları Bağdad, Basra, Haleb, Amid ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
104
ŞOVENİZM Yabancı düşmanlığıyla karışmış aşırı ve ölçüsüz milliyetçiliği ifade eden terimdir. Terim, Napolyon'un ordusunda yer alan ve Napolyon'a aptalcasına kendisini adamış bir askerin, Nicolas Chauvin'in adından gelmektedir. Analoji yoluyla özel bir çıkar­lar kümesinin savunucuları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
202
ŞERİAT Allahu Teala'nın, insanların ferdî ve top­lumsal hayatlarının her alanında uymaları ve uygulamaları ve sonuçta dünya ve ahiret saadetine ula§malan için koyduğu yasalar-kurallar bütünü. Şeriat kelimesi Arapça "şe-re-a" fiil kö­künden gelir, "şe-re-a", 'yol açtı, yolu apa­çık...
Cevaplar
0
Görüntüleme
133
Şerefe Minare balkonu. Farsça şarafa, eşik gibi, teras demektir (Nişanyan etimolojik sözlüğü). Ahşap, tuğla, taştan ve oyma sanatlıdır. Şerefe gövde, döşeme, korkuluk şeklinde üç bölümdür. Mimar Sinan'da şerefeler beş tiptir: 1. Püskülsüzler, 2. Dört kollu püsküllü, 3. Beş kollu püsküllü, 4...
Cevaplar
0
Görüntüleme
227
Şark Meselesi -------------------------------------------------------- Şark Meselesi, politika terimidir. İlk defa 1815'te Viyana Kongresi'nde kullanıldı ve ondan sonra, siyaset adamlarıyla tarihçiler nezdinde kredi kazandı. Meselenin ortaya çıkışı Viyana Kongresi, Napolyon Bonapart'ın...
Cevaplar
0
Görüntüleme
136
Şirket-i Hayriye Boğazdaki yolcu nakliyâtı için yurdumuzda kurulan ilk anonim şirket Eskiden Boğaziçinin iki yakasında yolcu taşıma birbirinden güzel kayıklarla yapılırdı Osmanlı oymacılık sanatının ince örnekleriyle süslü piyâde, pazar kayığı, iki çifte, üç çifte vs adları taşıyan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Şehremini --------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde İstanbul’daki saray ve devlete âit binâların bakımı ve tâmiriyle uğraşan ve saraylara gerekli olan şeyleri satın alan kimse Şehremininin yukarıdaki hizmetlerinden başka, sarayların...
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
Şer'iye Sicilleri ----------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde mahkemelerde görülen dâvâlarla ilgili muâmelelere yer veren defterler Mahkeme-i şer’iye sicilleri, sicillât-ı şer’iye veya kısaca sicillât da denilmektedir Selçuklulardan sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
111
Şehzade ----------------------------------------------------------------------- Osmanlı pâdişâh sülâlesinin erkek evlâtları Aslı “şah oğlu, pâdişâh oğlu” demek olan şehzâdedir Pâdişah çocuklarına Sultan Çelebi Mehmed zamânına kadar çelebi denilmiş sonra şehzâde tâbiri kullanılmaya başlanmıştır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
221

En iyi kaynaklar

Üst Alt