TYT/AYT TARİH İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi ile İlgili Son 23 Yılın Çıkmış TYT – AYT Sınav Soruları

TYT/AYT TARİH
TYT/AYT TARİH İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi ile İlgili Son 23 Yılın Çıkmış TYT – AYT Sınav Soruları
Talebe Çevrimiçi

Talebe

Yönetici
Veliaht
14 Şub 2021
3,953
14,677
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi ile İlgili Son 23 Yılın Çıkmış TYT – AYT Sınav Soruları


1. Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili'nin mührü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın mührü de basılmıştır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının

B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun

C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının

D) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun

E) Eski Anadolu’da, yasaların kadınları koruduğunun (1999 ÖSS)2. İlk Çağda Mısır'da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya'da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır'a nazaran daha az kullanılmıştır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır'ın etkisinde kalmıştır.

B) Mezopotamya'da sanattan çok bilime önem verilmiştir.

C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.

D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.

E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır. (2008 SOS-1)3. Hititlerin İlk zamanlarında,

I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,

II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi,

III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması

durumlarından hangilerinin feodal tımar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2009 SOS-1)4.
Gökçen: "... siyasi birliklerini MÖ 750'li yıllarda kurmuş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.

Tarım, hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bereket tanrıçasına Kibele adını vermişler, ayrıca tarımı korumak için özel kanunlar çıkarmışlardır."

Orhan: "Bu devletin merkezi, Ankara il sınırları içerisindedir."

Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?A) Lidya B) Frig C) Urartu D) Hitit E) İyon (2013 LYS)5. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu medeniyetinin Kuzey Suriye ve Mezopotamya'dan etkilenmesinde ve Anadolu kültürünün çeşitli alanlarda büyük gelişmeler göstermesinde etkili olmuştur?

A) Asurlular B) Akadlar C) Elamlılar D) Babilliler E) Persler (2014 LYS)6. Bir turist rehberinin, Anadolu'da kurulmuş ilk devletler hakkında bilgi verirken aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?

A) İlk defa parayı kullandıklarını

B) Bereket tanrıçalarına Kibele adını verdiklerini

C) Çok tanrılı inanışlardan dolayı Anadolu'ya "Bin Tanrı İli" dediklerini

D) Ziggurat adlı tapınaklar yaptıklarını

E) Anal adlı yıllıklar tuttuklarını (2014 LYS)
7.
Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki verimli tarım havzasını içine alan Mezopotamya'da çok önemli siyasal ve kültürel gelişmelere neden olan uygarlıklar kurulmuştur.

Bu bölgede kurulan uygarlıkların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Sümer-Akad-Elam-Babil-Asur

B) Akad-Sümer-Asur-Elam-Babil

C) Babil-Akad-Asur-Sümer-Elam

D) Asur-Elam-Babil-Sümer-Akad

E) Elam-Asur-Akad-Babil-Sümer (2015 LYS)8. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır?

A) Fenikeliler B) Asurlular C) Urartular D) Hititler E) Sümerler (2015 LYS)9. İnsanlar tarihin akışı içinde zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmıştır. Takvimin kullanılmasına öncülük eden medeniyetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler- Romalılar B) Sümerler- İbraniler C) Mısırlılar- İbraniler

D) Sümerler- Mısırlılar E) Asurlular- Romalılar (2015 LYS)

10. MÖ 3000 yılında Mısır'da tahta geçen Kral Menes, “nom" adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır'a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemî'ni başlatmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Mısır'da,

I
. siyasi birliğin kurulduğu,

II. dinî gücün tek elde birleştiği,

III. toplumun sınıflara ayrıldığı,

IV. feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D)II ve IV E)III ve IV (2016 YGS)11. Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat’ın kullanım amaçlarından biri değildir?  • Rasathane B) Okul C) Tapınak. D) Saray E) Tahıl ambarı
  • (2016 LYS)


12. 476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen ilk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir?A) Kâğıt B) Yazı C) Takvim D) Para E) Barut (2016 LYS)13. Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.

Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Yerleşmeye uygun olduğu

B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu

C) Kültür etkileşimin yoğun olduğu

D) Tarıma elverişli olduğu

E) Jeopolitik konumunun önemli olduğu (2016 LYS)14. Sümerlerle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Mehmet projesinde Sümerlerin, Mezopotamya, uygarlıklarından biri olduğunu; Gılgamış, Tufan ve Yaratılış destanlarının oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculukla ilgilendiğine; sütun, kemer ve kubbe tarzını kullanarak tapınaklarını inşa ettiklerine değinmiştir. Son olarak Sümerlerin sulama amaçlı kartallar açtığına ve dört işlemi kullanarak çarpma ve bölme cetvelleri hazırladıklarına dikkat çekmiştir.

Buna göre Mehmet'in proje ödevinin sonuç kısmında, Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklenemez?A) Mimari B) Tarım C) Sanat D) Edebiyat E) Astronomi (2017 LYS)15. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığının özelliklerinden biri değildir?

A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır.

B) Nom adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır.

C) Hititlerle Kadeş Antlaşması'nı yapmışlardır.

D) Sınıfsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır.

E) Ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. (2019 AYT SOS-1)16. Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir?

A) Sümerlere ait kanunların, Babilliler tarafından geliştirilmesi

B) Anadolu'ya yazının Asur ticaret kolonileri tarafından getirilmesi

C) Eski Yunan eserlerinin Arapçaya çevrilmesi

D) Ateşin aynı dönemde dünyanın farklı yerlerinde bulunması

E) Akdeniz'deki denizcilerin birbirlerinin haritalarından faydalanması

(2020 AYT SOS-1)17. İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkıları hakkında araştırma yapan Serhat'ın aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenir?

A) Çivi yazısının icat edilmesi

B) Paranın ticaret hayatında görülmesi

C) Tek tanrı anlayışının ortaya çıkması

D) Alfabenin oluşturulması

E) Güneş takviminin hazırlanması (2021 AYT SOS-1)

18. İlk Çağ Uygarlıkları konusunu işleyen Dilek Öğretmen, öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:

  • Batı Anadolu'da Gediz ve Küçük Menderes çevresine yerleşmişlerdir.
  • Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet hâline gelmişlerdir.
  • Kendilerine has bir alfabeleri ve dilleri vardır.
  • Başkentleri Sardes, zenginliği ve güzelliğiyle meşhurdur.
  • Altın ve gümüş işlemeciliğinde gelişmişlerdir.
Öğretmenin, hakkında bu bilgileri verdiği ilk Çağ toplumu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Frigler B) Lidyalılar C) Urartular D) Hititler E) iyonyalılar (2022 AYT-SOS-1)19. Mısır'da bulunan ve Rosetta Taşı adı verilen bir kitabede aynı metin; Grek alfabesi, demotik yazı ve hiyeroglif olarak yazılmıştır. Taşın üç farklı yazı tipi ile yazılması o güne kadar okunamayan hiyerogliflerin sırrının çözülmesini sağlamıştır.

Buna göre hiyerogliflerin çözümlenmesinde kullanılan tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?A) Heraldik B) Etnografya C) Nümizmatik D) Kronoloji E) Paleografya

(2022 AYT SOS-2)CEVAP ANAHTARI1-D 2-D 3-D 4-B 5-A 6-D 7-A 8-A 9-D 10-A 11-D 12-E 13- B 14-E 15-D 16-D 17- B 18- B 19- E
 

Ekli dosyalar

  • 2-İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ ÜNİTESİ İLE İLGİLİ SON 23 YILIN ÇIKMIŞ TYT – AYT SINAV SORULARI.pdf
    149.7 KB · Görüntüleme: 54

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular

Geri
Üst Alt