Orhun Âbideleri (1 Görüntüleyen)

Orhun Âbideleri
Orhun Âbideleri

---------------------------------------------------------------

Göktürk Devletinden kalma, 7 ve 8 asra âit en eski taş kitâbeler Üzerinde, Türk Edebiyâtının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır

Moğalistan’ın kuzey-doğusunda, eski Orhun Nehri yatağına dikilmiş oldukları için bu kitâbelere Orhun Âbideleri, Göktürk Devletine âit oldukları için de Göktürk Kitâbeleri denmiştir Âbidelerde adı geçen Ötüken Ormanı, Türklerin Birinci İstiklâl Savaşını kazanan Kutluk Kağan tarafından, yeni Türk devletine idâre merkezi olarak seçilen yerdir Orhun civârında Orhun yazısı ile yazılı daha başka kitâbeler de bulunmuştur Belli başlıları altı tânedir Fakat bunların en büyükleri ve mühimleri üç tânesidir Birincisi olan Kül Tigin Âbidesini, ağabeyi Bilge Kağan, 732’de diktirmiş, ikincisi olan Bilge Kağan Âbidesini de ölümünden bir yıl sonra 735’te kendi oğlu diktirmiştir Üçüncü olarak vezir Tonyukuk Âbidesi ise 720-725 senelerinde kendisi tarafından dikilmiştir

Kül Tigin Âbidesi: Kağan olmasında ve devletin kuvvetlenmesinde birinci derecede rolü olmuş kahraman kardeşine karşı, Bilge Kağan’ın duyduğu minnet duygularını ifâde eden, bizzât hükümdâr ağzından yazılmış hitap eder Yere devrilmiş vaziyette bulunmuştur Rüzgâra mâruz kalan kısımlarında tahribât ve silintiler vardırYüksekliği 3,75 metredir Saf olmayan mermerdendir İtina ile yontulmuş, yukarı doğru daralmaktadır Dört cephelidir Âbidenin doğu cephesinin üstünde kağanın işâreti vardır Batı cephesi Çince kitâbe ile kaplıdır Diğer üç cephesi Türkçe kitâbelerle doludur

Âbidedeki kitâbeleri, Bilge Kağan ve Kül Tigin’in yeğeni Yollug Tigin yazmıştır Satırlar yukarıdan aşağıya doğru yazılmış ve sağdan sola doğru istif edilmiştir Satırların uzunluğu 235 cm kadardır Cetvelden çıkmış gibidir Âbidenin Çince kitabesinde Türk-Çin dostluğu, Türk İmparatorluğu ve Kül Tigin methedilmekte, tanıtılmakta ve târihler düşürülmektedir

Bilge Kağan Âbidesi: Aynı yerde Kül Tigin Âbidesinin bir kilometre uzağındadır Şekli, tertibi ve yapısı, tamâmiyle birincisine benzemektedir Yalnız biraz yüksektir Bu âbidede Bilge Kağan hitabeder Ayrıca Kül Tigin’in ölümünden sonraki vak’aların ilâve edildiği görülür Bu eser hem devrilmiş hem parçalanmıştır Tahribat ve silinti bunda çok fazladır Bu âbideyi de yeğeni Yollug Tigin yazmıştır Her iki âbidede de Bilge Kağan’ın sözlerinin dışında Yollug Tigin’in kitâbe kayıtları ve ilâveleri yer almaktadır

Vezir Tonyukuk Âbidesi: Diğer iki âbidenin biraz daha doğusunda bulunmaktadır Devrilmemiş, dikili, dört cepheli iki taş hâlindedir Birinci ve daha büyük olan taşta 35, ikinci taşta 27 satır vardır Bu âbide, İltiriş Kağan’ın isyânına iştirâk eden ve o günden Bilge Kağan devrine kadar devlet idâresinin baş yardımcısı olarak kalan, VezirTonyukuk tarafından diktirilmiştir Âbidede bu kudretli ve tecrübeli müşâvir vezirin kendisi konuşmaktadır

Orhun âbideleri, Göktürk Devletinin kuruluşundan yarım asır sonra, Türk Beylerinin anayurttan uzaklaşarak, kendilerini Çin’in yumuşak ipeklerine ve hileci siyasetine kaptırıp bozulduklarını anlatır Eskisi gibi iyi ve bilgili olmayan bu beylerin elinde Türk Devletinin nasıl sarsılıp yıkıldığını aydınlatır Bu yüzden tam elli yıl, Çin ilinde esir yaşayan doğu Türklerinin, esirlik hayâtına alışamı*****, durmaksızın isyan ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını, yeniden istiklâl kazandıklarını anlatır Sekizinci yüzyılda, Çinlilere karşı yapılan İstiklâl Savaşı kazanıldıktan ve Türk bütünlüğü sağlandıktan sonra, bunların unutulmaması için diktirilmiştir

Orhun Âbideleri çok yönlü vesikalardır Şöyle ki: “Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metin olup; taşlar üzerine yazılmış ilk Türk târihi; Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi; milletle hesaplaşması, devletin ve milletin karşılıklı vazîfeleri; Türk nizâmının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesîkası; Türk askerî dehâsının, Türk askerlik sanatının esasları; Türk feragat ve fazîletinin büyük örneğidir

Türk içtimaî hayâtının yüksek tablosu; Türk hitâbet sanatının şâheseri, hükümdarâne edâ ve ihtişamlı hitap tarzı; Türk milliyetçiliğinin temel kitabı; Bir kavmi bir millet yapabilecek eser; Türk yazı dilinin ilk örneği ve başlangıcını mîlâdın ilk asırlarına çıkartan delil, Türk ordusunun kuruluşunu ilk asırlara ***üren vesîka; insanlık âleminin sosyal muhtevası bakımından en mânâlı mezar taşlarıdır

Orhun Kitâbelerinden, 12 asırda târihçi Cuveynî, Târîh-i Cihângüşâ’sında bahsetmiştir Ayrıca Çin kaynaklarında da bu âbidelerden bahsedilmektedir 1709’da Poltava Savaşında Ruslara esir düşen İsviçreli subay Strahlanberg, 13 sene Sibirya’daki sürgün hayâtında serbestçe gezip dolaştığı yerlerde incelemelerde bulunmuş, 1730’da kendi vatanına döndüğünde araştırmalarını yayınlamıştır Bunun üzerine 1890’da Heikel’in başkanlığında bir Fin, 1891’de de W Radloff’un başkanlığında bir Rus ilmî heyeti kitâbelerin mahalline gönderilmiştir Her iki heyet âbideleri tetkik edip, fotoğraflarını Avrupa ilim merkezlerine dağıtmışlardır Danimarkalı Bilgin V Thomsen 1893’te Orhun yazısını çözmeyi başarmıştır Son olarak Türk bilgini Talat Tekin, Amerika’da Orhun Türkçesinin bir gramerini ve kitâbelerinin yeni bir neşrini yapmıştır Orhun Kitâbelerinin metninden bir kısmı şöyledir:

“Kişi oğlında üze eçüm apan Bumin Kağan İstemi Kağan olurmuş, Olırıpan Türk Buduning ilin törüsin tutan birmiş, iti birmiş

Tört bulung kop yagı ermiş Sü sülepen tört bulungdaki budung kop almış, Kop baz kılmış Başlığıg yükündürmüş tizliğig sökürmiş

İlgerü Kadırgan yışka tegi, kirü Temir Kapıg-ka tegi kondurmuş İkin ara idi oksız Kök Türk ança olurur ermiş, Bilge Kağan ermiş, Alp Kağan ermiş, Buyrukı yime bilgi ermiş erinç, alp ermiş erinç, Beğleri yime, budunı yime tüz ermiş, Anı üçün ilig ança tutmış erinç”
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt