Neler yeni
Ortodoks: Daha çok Doğu Avrupa’da yaygın olan ekseriyetle Rum ve Slav topluluklarının bağlı olduğu Hristiyan mezhebi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
203
Osmanlı Arşivi -------------------------------------------------------------------------------- Hazine-i evrak, mahzen-i evrak. Babıali Hazine-i Evrakı adıyla da anılan Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren her tür yazılı belgenin bulunduğu yer. Osmanlı Devletinde, Selçuklular ve diğer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
211
Osmanlı Bankası -------------------------------------------------------------------------------- 1863 yılında Bank-ı Osmani-i Şahane adı ile ve İngiliz- Fransız sermayedarları tarafından kurulan banka. Osmanlı İmparatorluğu dışındaki adı Ottoman Bank'tır. Önce merkezi İstanbul'da olan bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
225
Orhun Âbideleri --------------------------------------------------------------- Göktürk Devletinden kalma, 7 ve 8 asra âit en eski taş kitâbeler Üzerinde, Türk Edebiyâtının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır Moğalistan’ın kuzey-doğusunda, eski Orhun Nehri yatağına dikilmiş oldukları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
136
Osmanlılarda Top ve Topçuluk ------------------------------------------------------------ Küçük bir uç beyliğinden üç kıtaya hâkim büyük bir cihan devleti kuran Osmanlılar fütühâtlarında topu büyük bir ustalıkla yaptılar ve kullandılar İlk olarak Sultan Birinci Murâd Han (1359-1389)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
184
Otağ ------------------------------------------------------------------- Pâdişâhlara ve beylere mahsus büyük süslü çadır Otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azamet, Müslüman-Türk devletlerinde ise bayrak ve tuğla berâber hâkimiyet alâmeti olarak telakki edilmiştir Çin kaynaklarına göre...
Cevaplar
0
Görüntüleme
98
Otuzbir Mart Vakası Meşrutiyetin muhafazası için Selanik’ten İstanbul’a getirilen Avcı taburlarının 13 Nisan 1909’da çıkardığı isyan. Rûmî takvimle 31 Mart 1325’te çıktığı için Otuzbir Mart Hadisesi denilmektedir. İsyanın sonucunda Sultan Abdülhamîd Han tahttan indirilmiş ve meşrutiyet...
Cevaplar
0
Görüntüleme
151
Osmanlı Posta ve Telgraf Nezareti Daha önce düzenli bir posta teşkilatı bulunmayan Osmanlı İmparatorluğu' nda 1839 Tanzimat Fermanı' nın getirdiği çağdaşlaşma çalışmalarına paralel olarak batılı anlamda bir Posta Teşkilatı kurulması amacıyla 1840 yılında ilk Posta Nizamnamesi yürürlüğe...
Cevaplar
1
Görüntüleme
142
Oniki Levha Kanunları Oniki Levha Kanunu Nedir? Oniki Levha Kanunu, M.Ö 5. yüzyılın ortalarında, M.Ö 451- 449 yılları arasında Roma’da sınıf çatışması sonucu ortaya çıkmış ve sınıflar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla hazırlanmış bir kanundur. O zamanda geçerli olacak hukukun tümünü...
Cevaplar
0
Görüntüleme
202
OLİGARŞİ Oligarşi, azınlığın kötü yönetimi anla­mına gelen bir kavramdır. Yunanca, sayıca az anlamındaki oligoi ile, egemenlik anla­mındaki arche kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Aristoteles, oligarşiyi iktidarın belli bir azınlık tarafından adaletsiz olarak kullanılması olarak...
Cevaplar
1
Görüntüleme
228
Ortodoks Kilisesi, 4. ve 8. yüzyıllar arasında toplanmış Ekümenik Konsillerin kanonik olduğunu kabul eden en eski Hristiyan mezhebidir. Dünyada yaklaşık 170 milyon cemaati vardır. Bu yönüyle sayı bakımından Roma Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi'nden sonra üçüncü büyük Hristiyan mezhebidir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
191
Osmanlı Toprak Hukuku --------------------------------------------------------------- Osmanlı zamânında beş türlü toprak vardı: 1 Milletin mülkü olan topraklar olup, pek azı haraçlı, pekçoğu öşürlüydü Mülk olan toprak dört kısımdı Birincisi; köy, şehir içindeki arsalar veya köy yanında olup...
Cevaplar
1
Görüntüleme
102
Olgu Olaylardan oluşan, oluşması uzun süren durumlardır.
Cevaplar
1
Görüntüleme
147
Ongun Eski Oğuzca'da "Ongun" kelimesi "Totem" anlamındadır. L. Rásonyi'de Ongun'un Türkçe bir kelime olduğunu, Abdülkadir İnan, ise bu kelimenin moğolca kökenli olduğunu ifade eder. Bahaeddin Ögel'de, aslında Ongun sözü moğolcadır. Bunun Türkçesi "Töz"dür. Töz türkçede "kök-menşe" anlamına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239
ON İKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ: Eski Türklerin zaman hesabı da Bozkır Kültürünün izlerini taşımaktaydı. Eski Türk Takvimi, her biri hayvan adı ile anılan 12 Yıllık Devre esasına da- yanıyordu. Yılların adları şöyle idi: 1. Yıl; sıçgan (fare), 7. Yıl; yund (at), 2. Yıl...
Cevaplar
0
Görüntüleme
246
Osmanlıcılık Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm etnik grupların üzerinde bir "Osmanlılık" duygusunu ve bu duyguya paralel olarak bir "Osmanlı Milletini" ortaya çıkararak Osmanlı Devleti'nin menfaatleri doğrultusunda gayret sarfetmelerini sağlamaya yönelik bir düşünce akımıdır...
Cevaplar
1
Görüntüleme
160
Olay Kısa sürede olup biten durumlardır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
116

En iyi kaynaklar

Üst Alt