Tarih ve Zaman Ünitesi Kazanım ve Açıklamaları

1.Ünite: Tarih ve Zaman Ünitesi Kazanım ve Açıklamaları

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.


a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir.

b) Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına değinilir.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

a) Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.

b) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.

c) Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiği vurgulanır.

ç) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.

9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

a) Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dikkate aldıklarına değinilir.

b) Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türklerin kullandığı takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicrî takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.

c) Miladi takvim ile hicrî takvim arasındaki temel farklar vurgulanır. ç) Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.
 

1.ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN​

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.​

Öğrencilerin, tarih biliminin farklı tanımlarından yola çıkarak kendi tanımlarını yapmaları sağlanır.

Tarih biliminin edebiyat ve diğer sosyal bilimler ile fen bilimleri arasındaki ilişkisine; benzerlik ve fark- lılıklarına kısaca değinilir.

Öğrenciler, önde gelen tarihçilerin hayatını ve çalışma yöntemlerini konu edinen metinleri inceler. Öğrencilerin, bu tarihçilerin tarih literatürüne katkılarına ilişkin araştırma yaparak çıkarımlarda bulun- maları sağlanır.


9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder.​

Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.

Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.

Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabil- mek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiği kısaca vurgulanır.

ç) Öğrencilerin, tarihî olayları bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele almanın (Anakronizm) tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkilerini örnek olay ve metinler üzerinden analiz etmeleri sağlanır.


9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.​

Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dik- kate aldıklarına değinilir.

Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türk- lerin kullandığı takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicrî takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir. Öğrencilerin kendi doğum tarihlerinin bu takvimlerdeki karşılığını hesaplamaları sağlanır.

Öğrencilerin, yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığını örneklerle göstermeleri sağlanır.

 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt