Konu Özeti Konu Anlatımı Tarihte Çağlar

TARİHTE ÇAĞLAR

Tarih öğrenimini kolaylaştırmak için insanlığı derinden etkileyen olaylar esas alınarak "çağlar" oluşturulmuştur. Bütün çağlar yazının bulunuşu esas alınarak "Tarih öncesi çağlar ve Tarih Devirleri" olmak üzere iki büyük bölüme ayrılmıştır.Çağların Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Neye Göre Tesbit Edilmiştir?


Tarihin zamana göre tasnifinde en önemli ayrım "çağlara ayırarak" incelemedir. Çağların başlangıç ve bitim tarihleri belirlenirken toplumların geniş çapta etkilendiği tarihi olaylar esas alınmıştır

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

Yazının bilinmediği dönemdir. Bu dönem kullanılan araçlara, araçların cinsine ve özelliklerine göre ve yaşayış biçimine göre aşağıdaki devirlere ayrılmıştır.

I.Taş Çağı

II.Bakır-Taş Çağı (Kalkolitik Çağ)

III.Maden DevriTAŞ ÇAĞI
1) Eski (Kaba) Taş çağı


Bu dönemde insanlar vahşi doğa ile mücadele içerisinde olmuşlardır.

İnsanlar tarihinin en uzun dönemini kapsayan bu devirde taşları olduğu gibi silah olarak kullanmışlardır.

2) Yontma Taş Devri (Paleolitik dönem)

İnsanlar;

Taşları ve kemikleri yontarak ilkel silahlar ve aletler yaptılar.

Avcılık ve toplayıcılıkla beslendiler.

Soğuktan korunmak için mağaraları yaşam yeri olarak kullandılar.

Mağaraların duvarlarına ilkel resimler çizdiler. Böylece ilk sanat eserlerini meydana getirmiş oldular.

Devrin sonunda ateşi buldular.

3) Orta taş Devri (Mezolitik dönem)

Bu dönem Cilalı Taş Devrine geçişi sağlayan bir ara dönemdir.

İnsanlar mağaralardan çıkarak ovalara ve nehir kıyılarına yönelmişlerdir.

4) Cilalı Taş Devri

Su boylarında bitkiler yetiştirilmeye başlandı.

Yapılan bu tarımsal çalışmalarla insanlar yerleşik hayata geçtiler.

Yapılan barınakların sayısının artmasıyla köyler oluştu.

Hayvanlar evcilleştirildi.

İnsanlar üretken nitelik kazandı.

Kilden kaplar yapıldı.

Dinsel inanışlarla ilgili çeşitli fikirler ortaya çıktı. Ana tanrıça heykelcikleri yapıldı.

Dokumacılık başladı.

İnsanlarda mülkiyet kavramı oluştu.

MADEN DEVRİ

  1. Bakır Taş Devri (Kalkolitik Dönem)
Bu dönem Cilalı Taş Devri ile Maden Devri arasında geçiş dönemidir.

Cilalı Taş Çağını yaşayan insanlar buldukları bakırdan eşya yapmaya başlamışlardır.

Bakırın bol bulunması ve kolay işlenmesi nedeniyle bu dönemde çok sayıda bakır eşya yapılmıştır.

  1. Tunç Devri
Tunç, bakıra göre daha sertti, bu nedenle yapılan eşyalar daha dayanıklı oldu.

Bu dönemde ilk şehir devletleri kuruldu (site).

Tekerlek icad edildi, Arabalar yapıldı,

ticaret gelişti.

  1. Demir Devri
Demirden eşyalar ve silahlar insanlara hem ekonomi de hem de askeri alanda büyük ölçüde güç kattı.

Not: Çeşitli ülkelerde yaşayan insanlar tarih öncesi devirleri aynı zamanda yaşamamışlardır


TARİH DEVİRLERİ

Yazının bulunmasından günümüze kadar gelen zamandır.

Yazılı belgeler tarihçilere daha geniş bilgi kazandırdığı için tarihçilere göre "Tarih Yazıyla Başlar" anlayışı ortaya konulmuştur.

Tarih devirlerinin kapsadığı alan çok geniş olduğundan, tarih öğrenimini kolaylaştırmak için "Tarih devirleri" "çağlara" ayrılmıştır.

1.İlk çağ: (M.Ö. 3200 – M.S. 375 veya 476) 375 yılı Kavimler göçünün başlaması. 476 yılı Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasıdır.

2.Orta Çağ: 476–1453 (İstanbul'un fethedilmesi)

3.Yeni Çağ: 1453–1789 (Fransız İhtilâli)

4.Yakın Çağ: 1789–?

 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt