fuad

  1. Ali Fuad Cebesoy

    Ali Fuad Cebesoy Türk asker ve siyaset adamı. 1882’de İstanbul’da doğdu. Ferik İsmail Fazıl Paşanın oğlu, 93 Harbi komutanlarından Müşir Mehmed Ali Paşa’nın torunudur. 1902’de Harp Okulunu, 1905’te Harp Akademisini bitirdi. 1907’de kolağası (önyüzbaşı) oldu. Rumeli’de, meşrutiyeti yeniden...
  2. Ali Fuad Türkgeldi

    Ali Fuad Türkgeldi Tanzimat devri siyaset adamlarından ve tarihçi. 1867'de İstanbul’da doğdu ve 1935’te yine burada vefat etti. Tanzimat devri Dahiliye müsteşarlarından Celal Beyin torunu ve Tercüme odası Mühimme müdürü Cemal Bey’in oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi ile lisan mektebini...
  3. Keçecizâde Fuad Paşa (Mehmed)

    Keçecizâde Fuad Paşa (Mehmed) Osmanlı sadrazamı (İstanbul 1815- Nice 1869). Şair Keçecizâde İzzet Molla'nın oğlu. Tıbbiye'yi bitirdi (1835). Üç yıl kadar Trablusgarb'da bulundu; dönünce, Babıâli Tercüme Odası'na girdi ve başmütercimliğe kadar yükseldi (1839). Sonra, Londra Sefareti...
Üst Alt