Neler yeni

Tarihi Şahsiyetler

Tarihi Şahsiyetler
  • Sabit
NENE HATUN 1857-1955 Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Çeperler Köyü’nde dünyaya geldi.Henüz 20 yaşında bir gelinken 1877-1878 yılları arasında yapılan Türk-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Aziziye Tabyası’nı sopayla,taşla, kazma, kürekle...
Cevaplar
20
Görüntüleme
376
Rükneddin Süleyman Şah Türkiye Selçuklularından Sultan İkinci Kılıç Arslan’ın oğullarındandır. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası İkinci Kılıç Arslan, yerine en layığını tesbit etmek için ülkesini 11 oğlu arasında taksim edince, Tokat Melikliği verildi. Kardeşi Birinci Gıyâseddîn Keyhüsrev'e...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
I . Mesud (Rükneddin) Anadolu Selçuklu Devletinin dördüncü sultanı. Birinci Kılıç Arslan’ın oğlu olup, 1096 yılında doğdu. İyi bir tahsil, terbiye ve tâlim görerek yetişti. Devlet idâresinde tecrübe sâhibi olabilmesi için Kayseri emirliğine tâyin edildi. Babasının 1107’de ölümünden sonra iki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
94
Şehinşah Sultan I. Kılıçarslan'ın oğlu Anadolu Selçuklu Devletinin 3. Sultanıdır. Babasının sağlığında Musul valiliği yaptı. Babasının, Emir Çavlı,Artukoğlu İlgazi ve Suriye meliki Rıdvan'ın kuvvetleriyle Habur Nehri kenarındayaptığı muharebede yenilerek, nehre düşüp boğulması sonucu Emir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Sencer Büyük Selçuklu Sultânı. Melikşah’ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar’da doğdu. Küçük yaşından îtibâren ilim öğrenmiş, devlet idâresinde tecrübe kazanmış ve ağabeyi Sultan Berkyaruk’a devlet işlerinde yardımcı olmuştur. Sencer, gerek ağabeyi Berkyaruk’un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
Tuğrul Bey Selçuklu Devletinin kurucusu. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur. Babasının adı Mikail’dir. Muhtemelen 993 yılında doğdu. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk’un yanında büyüdü. Çocukluğu Cend’degeçti. Büyük bir îtinâ ile yetiştirildi. Âilesinden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
Abaza Hasan Paşa Sultan Dördüncü Mehmed Han devrinde Osmanlı tarihinin en büyük celali isyanını çıkaran asi reisi. Silahdar bölüğüne mensup kapıkulu süvarilerindendir. Anadolu’da Türkmen boylarının ağası olan Haydaroğlu Mehmed’in çıkardığı isyanı bastırarak meşhur oldu. Bu başarısı dolayısıyla...
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
Abbas Hilmi Paşa - I Mısır valilerinden. Babası Ahmed Tosun Paşadır. Vehhabiler üzerine sefer yapıp, onların fitne hareketlerine mani olmak için vazifelendirilen Mehmed Ali Paşanın çok sevdiği torunudur. 1813 (H.1228)te Cidde'de doğdu. Mısır’da yetişti. Abbas Hilmi, amcası İbrahim Paşanın 1848...
Cevaplar
1
Görüntüleme
113
Abdi Paşa Osmanlı Devleti’nin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermesi...
Cevaplar
1
Görüntüleme
111
ABDULLAH CEVDET (1869-1932) Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri. 9 Eylül 1869'da Arapkir'de doğdu. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Kâtibi Ömer Vasfi Efendi'dir. İlk öğrenimini Hozat ve Arapkir'de' yapt. Ma'mûretülazîz Askerî Rüşdiyesi İle Kuleli...
Cevaplar
1
Görüntüleme
132
Abdurrahman Şeref Devlet adamı, tarihçi ve Osmanlı Devleti’nin son vak’anüvisti. 1853'te İstanbul’da doğdu. 1925'te öldü. İlk tahsiline Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873’te Mekteb-i Sultaniyi yani Galatasaray Lisesini bitirdi. Mahrec-i Aklam adlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
76
Abdülezel Paşa Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yetişen ve Yunan Harbinde (1897) şehit düşen kıymetli bir komutan. 1827 (H.1243) senesinde Konya’nın Hadim kazasında doğdu. On altı yaşındayken er olarak orduya girip asker oldu. On iki sene kadar Arabistan’da kalıp, Osmanlı ordusunda...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Abdülkerim Nadir Paşa (1807-1883) Son devir Osmanlı kumandanlarından. Zağra'da doğdu. Genç yaşta İstanbul'a gelerek yeni kurulan Asâkir-i Man-sûre-i Muhammediyye'ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Harbiye Mektebi'nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi...
Cevaplar
1
Görüntüleme
175
Abidin Paşa Osmanlı devlet adamı ve şairlerinden. Arnavutluk ileri gelenlerinden Prevezeli Ahmed Dino Beyin oğludur. 24 Mart 1843 tarihinde bir Salı günü Preveze’de doğan Abidin Paşa, tahsilini tamamladıktan sonra, silahşörlük hizmetiyle saraya girdi. Bir süre sonra doğum yeri olan Preveze’de...
Cevaplar
0
Görüntüleme
77
Afşin, Haydar b. Kâvûs (ö. 226/841) Abbasî halifeleri Me'mûn ve Mu'tasım'ın meşhur Türk kumandanı. İslâmî fetihler sırasında Mâverâünnehir'deki Üşrûsene bölgesi hükümdarlarına verilen bir unvan olan afşin kelimesi, kökü bilinmeyen bir özel isim olarak Orta dönem Farsça'sında geçen...
Cevaplar
1
Görüntüleme
141
Afşin Bey (Bekçioğlu) Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinmektedir. Afşin Bey, 1016-1021 seneleri arasında Çağrı Bey kumandasında batıya yapılan seferlere katıldı. 1064’te Emir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
Ağaoğlu Ahmed Türk siyaset adamı, gazeteci ve yazar. 1869 senesinde Karabağ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Şusa, liseyi Tiflis’de bitirdi. 1889’da Paris’e giderek Sorbonne Üniversitesinin Tarih ve Filoloji bölümüne devam etti. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri ile tanıştı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
Ahi Evren Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir. 1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğdu. 1262 (H. 660)de Kırşehir’de şehid edildi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
76
Ahmed Hamdi Paşa Osmanlı sadrazamı. Eski sadrazamlardan Melek Ahmed Paşanın soyundan gelen ve sadrazam Hüsrev Paşanın kethüdası olan Yahya Beyin oğludur. 1826 senesinde İstanbul’da doğdu.Tahsilini tamamladıktan sonra, 1841’de Babıali’de eski kethüda kaleminde memuriyete başladı. Daha sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
Ahmed ibni Kemal Paşa Osmanlı devlet adamlarından. 1808 (H. 1223) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası sultan kethüdalarından Seyyid İbrahim Ağadır. 1886 (H. 1304) tarihinde İstanbul’da vefat etti. Süleymaniye Camii haziresine (bahçesine) defnedilmiştir. Ahmed ibni Kemal Paşa, özel hocalardan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
Ahmed Mithat Efendi Devrinin büyük gazetecisi. İkinci Abdülhamid Han zamanında yazdığı romanlar ve yazılarla ün kazanmıştır. Ahmed Mithat Efendi 1844 yılında İstanbul’un Tophane semtinde doğdu. Babasını 5-6 yaşlarındayken kaybetti. Çocukluğu ve gençliği sıkıntılar içinde geçti. Bir ara Mısır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
81

En iyi kaynaklar

Üst Alt