i̇zzet

  1. Tarih Öğretmeni

    İzzet Ali Paşa (Kaymakam)

    İzzet Ali Paşa (Kaymakam) Sultan Üçüncü Ahmed Han devri vezirlerinden. Devrin seçkin şâir ve ediplerindendi. Doğum târihi kesin belli değildir. Vezir Damat Muhammed Paşa’nın oğludur. 1727 yılında Defterdar Mektupçusu, yâni Mâliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü tâyin edildi. Daha sonra babası gibi...
  2. Tarih Öğretmeni

    Keçecizade İzzet Molla

    Keçecizade İzzet Molla On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devlet adamı ve şâiri. Muhammed İzzet Molla, Konyalı Mustafa Efendi’nin evlâdından olan Muhammed Sâlih Efendinin oğludur. 1785 târihinde İstanbul’da doğdu. Tanzimât öncesi Divan Edebiyatının son temsilcilerindendir. Zamanının usûlüne göre din...
Geri
Üst Alt