osmanlı

 1. Donanma-yı Hümâyûn (Osmanlı Donanması)

  Donanma-yı Hümâyûn (Osmanlı Donanması) Osmanlı deniz kuvvetleri. Medeniyet dünyasına eski ve tarihî hayatiyetini veren Akdeniz’e hakimiyet; cihangirlik davasının başlıca unsurlarından biriydi. Roma’nın bu denize hakimiyeti, onun cihangirlik vasıflarındandı. Bu sebeple onlar, Akdeniz’e Mare...
 2. Filistin (Siyonizm ve Osmanlı)

  Filistin (Siyonizm ve Osmanlı) Filistin’e Emevîler, Abbâsîler, Fâtımîler ve Selçuklular hakim oldular. 1099’da Haçlı Seferleri neticesi Kudüs’te, Hıristiyan Krallığı kuruldu. 1187’de Selâhaddin Eyyubî, Kudüs’ü yeniden fethederek Hıristiyan zulmünden kurtardı. 1281’de Akka’nın fethiyle...
 3. Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Anlaşmalar Liste Halinde Kısaca

  Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Anlaşmalar Liste Halinde Kısaca Bir ülkenin büyüklüğü muhatap olduğu ülkelerin büyüklükleriyle ölçülebilir. 600 yıl Dünya tarihinde hatırı sayılır bir yer edinmiş olan atalarımızın, tarih boyunca yaptıkları anlaşmaları sizler için derledik: Anlaşma Yılı...
 4. Osmanlı Tarihi Dağılma Dönemi ve Islahatlar (İlkler)

  OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR (İLKLER) 1. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804) 2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808) 3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını...
 5. 20. Yüzyıl Osmanlı, Mondros, Cemiyetler, Kuvayı Milliye (İlkler)

  20. YÜZYIL OSMANLI, MONDROS, CEMİYETLER, KUVAYI MİLLİYE (İLKLER) 1. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma Sykes Picot Antlaşması’dır 2. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913) 3. Osmanlı Devleti’nde...
 6. Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi (İlkler)

  OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ (İLKLER) 1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır 2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606) 3. Günümüzdeki...
 7. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (İlkler)

  OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (İLKLER) 1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur 2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem) 3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa) 4. Osmanlı...
 8. Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI TARİHİ En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl) En merkeziyetçi Türk Devleti İlk kurucu-ilk para → Osman Bey İlk başkent → Söğüt İlk teşkilatlanma →Orhan Bey (Başkent: Bursa) İlk divan İlk düzenli ordu (yaya-müsellem) İlk kadı-subaşı atama İlk donanma (Balıkesir)...
 9. Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Yönetiminde Değişiklikler

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İlk kez şehzadelerin sancağa gitmemesi →I. Ahmet dönemi İlk kez şehzadelerde Kafes Usulü → I. Ahmet İlk veraset düzenlemesi; Ekber- Erşed uygulaması → I. Ahmet İlk Osmanlı bütçesi →Tarhuncu Ahmet Paşa İlk saray dışından evlenen → II...
 10. Osmanlı Askeri Teşkilatı

  ASKERÎ TEŞKİLÂT I — İlk Osmanlı Askeri Teşkilâtı Osmanlı askerî teşkilâtı Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar ve Memlûk askerî teşkilâtlarına benzer özellikler göstermektedir. Genel mânâsiyle merkeze bağlı her bey kendisine bağlı aşiret kuvvetleriyle savaşa iştirak etmiştir. Kuruluşta bu...
 11. Osmanlı Vezir-i Azamı'nın İngiltere'yi Silkeleyen Mektubu..!

  OSMANLI VEZİR-İ AZAMI'NIN İNGİLTERE'Yİ SİLKELEYEN MEKTUBU..! Osmanlı Vezir-i Azamı tarafından Büyükelçi Robert Ensky aracılığıyla İngiltere'ye gönderilen ve Avam Kamarasında Mister Grey tarafından okunurken: Kendilerine destek olduğumuzu söylediğimiz halde daha sonra kendilerine...
 12. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalar

  AYESTEFANOS ANTLASMASI 1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına göre; - Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prensliği kurulacak, Prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluk'a uzanacaktı. - Bosna-Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek - Sırbistan, Karadağ ve...
 13. Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

  Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi: 1299-1399 yılları arası 1299 - Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması 1300 - Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi. 1300 - Yenişehir'in başşehir yapılması. 1302 - Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun...
 14. Karasioğulları Beyliği (1303-1345) (Karesioğulları, Karasıoğulları, Karasioğlu)

  Karasioğulları Beyliği (1303-1345) (Karesioğulları, Karasıoğulları, Karasioğlu) ---------------------------------------------------------------------------------- On dördüncü asrın başlarında, Balıkesir ve Çanakkale taraflarında kurulmuş Türk beyliği Bu aile soy itibariyle, 11 yüzyılın ikinci...
 15. Bernard Lewis’in Ermeni Tehciri hakkındaki görüşleri

  18 Kasım 1993 tarihli Le Monde gazetesinde iki gazetecinin “Türkler neden Ermeni soykırımını kabul etmeği reddediyorlar?” sorusuna Bernard Lewis’in verdiği cevap “Ermenilerin tarih versiyonu mu demek istiyorsunuz? Türkiye’de bir yandan Rusların ilerlemesi, öte yandan bağımsızlıklarını elde etmek...
 16. Kadırga

  Kadırga : İki direkli, yelkenli, özellikle Akdeniz’de kullanılmış olan bir savaş gemisi.
Üst Alt