süleyman

 1. Tarih Öğretmeni

  Rükneddin Süleyman Şah

  Rükneddin Süleyman Şah Türkiye Selçuklularından Sultan İkinci Kılıç Arslan’ın oğullarındandır. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası İkinci Kılıç Arslan, yerine en layığını tesbit etmek için ülkesini 11 oğlu arasında taksim edince, Tokat Melikliği verildi. Kardeşi Birinci Gıyâseddîn Keyhüsrev'e...
 2. Tarih Öğretmeni

  Fethi Bey (Süleyman)

  Fethi Bey (Süleyman) Yunanlıların İzmir’i işgâli sırasında şehid edilen albay. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh İzzi Efendinin oğludur. Harp Okulunu 1899 yılında kurmay subay olarak bitirdi. Basra ve Hicaz’da askerî görevlerde bulunduktan sonra 1912 yılında Harbiye Nezâreti...
 3. Tarih Öğretmeni

  Süleyman Hüsnü Paşa

  Süleyman Hüsnü Paşa (Şıpka Kahramanı) Türkçülüğün ilk öncülerinden biri olan Süleyman Hüsnü Paşa, 1838’de İstanbul’da, Süleymaniye civarındaki Molla Gürani mahallesinde doğmuştur. Babası, yeniçeri ağası olan Mehmed Hâlet Efendidir. İlk öğrenimine mahalle mektebinde başlayan Süleyman Hüsnü...
 4. Tarih Öğretmeni

  Süleyman Paşa

  Süleyman Paşa Osmanlı şehzâdesi. Orhan Gâzinin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hâtundur. İznik (1331) ve İzmit (1337) fetihlerine katıldı. İzmit ve civârı kendisine timar olarak verildi. Fethinde büyük rol oynadığı Karesi sancağına bey tâyin edildi (1335). Sırplara karşı, Bizans’a yardıma...
 5. Tarih Öğretmeni

  Süleyman Şah

  Süleyman Şah Osmanlıların atası. Türk büyüklerinden olup, Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri, târihi ve âilesi hakkında kaynaklarda geniş bilgiye rastlanmamıştır. On ikinci yüzyılın sonlarında Türkistan’da doğdu. Kabîle reisi oldu. Moğol Cengiz Hanın Orta Asya’daki istilâsına karşı, on...
 6. Tarih Öğretmeni

  I.Süleyman Şah (Kutalmış oğlu Süleyman Şah)

  SÜLEYMAN ŞAH I (ö. 479/1086) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1075-1086). Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğludur. Kutalmış, Sultan Alparslan karşısında giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp kaçarken atından düşüp ölmüş (455/1063), çocukları Süleyman Şah, Mansur, Alp...
 7. Talebe

  Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği

  Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği --------------------------------------------------------------- On üçüncü asırda Kastamonu, Sinop ve çevresinde kurulan bir beylik Aslen Türkmen bir ailedendirler Beyliğin kurucusu ise Şemseddin Yaman Candar’dır On üçüncü asrın sonlarında, Selçuklu...
Geri
Üst Alt