Meiji Restorasyonu • İmparator Meiji , başkenti Kyoto’dan Edo’ya taşıdı. Bu şehre “Doğu’nun başkenti” anlamına gelen Tokyo adı verildi. • Feodal devirdeki sınıflar kaldırıldı. • Meşruti monarşi kuran bir anayasa hazırlandı. • 1868-1898 yılları arasındaki dönemde 2190 fabrika açıldı. •...
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
Monroe Doktrini 1823 yılında açıklanan bu doktrine göre ABD, Avrupa’daki olaylara karışmayacak ve Avrupalı güçlerin Amerika kıtasındaki varlığına saygı gösterecek, Avrupa devletleri de Latin Amerika’da ortaya çıkan cumhuriyetler üzerinde yeni bir sömürge politikası gütmeyecektir. ABD bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
Mütevelli : Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse. Vakıf yöneticisi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
151
Mültezim : Devlete ait vergilerden birinin tahsilini götürü olarak üzerine alan kişi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Müsadere : Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin, haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür.
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
Mühimme : (Divan-ı Hümayun Sicilleri olarak da bilinir), Osmanlı Devleti'nin merkezi karar organı Divan-ı Hümayun'dan çıkan ferman, berat ve hükümlerin işlendiği kayıt defterleri.
Cevaplar
0
Görüntüleme
100
Müderris : Medresede ders veren hoca.
Cevaplar
0
Görüntüleme
137
Mukataa : Geliri doğrudan hazineye bağlı olan vergi ve gelir kaynakları.
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Muid : Müderris yardımcısı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
176
Muhzır : Mahkemelerde, ilgililerin duruşmada bulunmalarını sağlayan görevli.
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Muhtesip : Osmanlı’da Esnafı denetleyen, ticari hayatın işleyişini kontrol eden kişi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
Cevaplar
0
Görüntüleme
103
Merkantilizm : Amerika’da altın ve gümüş madenlerinin bulunmasının ardından, devletlerin esas veya asıl zenginliklerini değerli madenlerden meydana geldiğini savunan ve korumacı bir politikadan yana olan iktisadi öğreti.
Cevaplar
0
Görüntüleme
138
Menzil : Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak.
Cevaplar
0
Görüntüleme
78
Menşur : Padişah tarafından verilen vezirlik, Beylerbeyilik veya başka bir unvanı gösteren bir ferman türü.
Cevaplar
0
Görüntüleme
112
MİLLİ MÜCADELE Mondros Mütarekesi'nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923). İstiklâl Harbi, Bağımsızlık Savaşı veya Kurtuluş Savaşı olarak da anılır. Mondros Mütarekesi'nin [583] ardından başlayıp askerî bakımdan Mudanya Mütarekesi ile [584] siyasî bakımdan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
151
MİLLİYETÇİLİK Belirli bir coğrafyada ortak kültürel ve / veya etnik kökene sahip toplulukların siyasî ve tarihî meşruiyetiyle yüceltilmesini hedefleyen siyasal, sosyal, kültürel, dinî düşünce ve yaklaşımlarla ideolojik anlamda millî devletin güçlenmesini en önemli hedef sayan bir anlayış...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
MİMARBAŞI Osmanlı döneminde Hassa Mimarları Ocağı'nın başı. Mimar ağa, Hassa mimarbaşı, sermi'-mârân-ı Hâssa da denilir. Devletin kuruluşundan başlayarak saray ve devlet inşaatlarında mimarlara görev verildiği bilinmekle beraber Hassa Mimarları Ocağı'-nın İstanbul'un fethinden sonra kurulduğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
149
MİMARİ Mi'mârî kelimesi "uzun ömürlü olmak, Ömrünü uzatmak; (bir ev) meskûn ve bayındır olmak, (evi) meskûn ve bayındır hale getirmek" anlamlarındaki amr (umr) masdarından türetilmiştir. Aynı kökten gelen ma'mûr, imâre ve umrân da Arapça'da genellikle harâb kelimesinin karşıtı olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
MİNARE Sözlükte "ışık veya ateş çıkan / görünen yer" anlamındaki Arapça menâreden gelmektedir; bazı bölgelerde aynı anlamda mi'zene de (ezan okunan yer) kullanılmaktadır. Minarelerin kökeninin Orta Asya ve İran'daki işaret ve haberleşme (ateş) kulelerine, Suriye'deki gözetleme ve çan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
134

En iyi kaynaklar

Üst