Neler yeni
Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski adı. Mekteb-i Mülkiye, Mülkiye de denir. Asker olmayan memur sınıfı. Osmanlı Devleti’nde ilk Mekteb-i Mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idârî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 Ocak 1859 da kurulmuştur. Öğretim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Mühendishane Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun Osmanlı donanmasına deniz subayı yetiştirmek için kurulan okul. On yedinci yüzyılın başından îtibâren dünyâ denizciliğinde büyük gelişmelerin ve keşiflerin ortaya çıkması ile Avrupalı devletler modern gemilere ve yetişmiş bir presonele sâhip olmaya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
Miskinhane Cüzzamlı hastaların halkla temâsına mâni olmak için yaptırılan özel binâlara verilen ad. Halk arasında Miskinler dergâhı ve Miskinler tekkesi denilmektedir. Sosyal devlet anlayışının en iyi örneklerinin müşâhade edildiği Osmanlı Devleti’nde düşkünler, hastalar, hattâ hayvanlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Mekteb-i Osmanî Askerî öğrenim gâyesiyle Avrupa’ya gönderilen talebeler için, Paris’te açılan Türk okulunun adı. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa devletlerinde ilim ve teknikte görülen ilerlemeyi alabilmek için kâbiliyetli talebelerin seçilip tahsile gönderilmesi önem kazanmıştı. Bunların...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
Meclis-i Vükela Osmanlı Devleti’nde Sadrâzamın başkanlığındaki Şeyhülislâmla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” da denirdi ki Kabîne...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Mehter (Mehterân) Osmanlılarda, askerî mûsikîyi icrâ eden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) mânâsında bir ism-i tafdildir. Kelime Türkçede mehter, çoğulu olarak da mehterân şeklinde kullanılmıştır. Mehter, bölüklere ayrılır, aynı çalgı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Meclis-i Mebusan (Meclis-i Meb'ûsân, Mebusan Meclisi) İki meclisten meydana gelen Osmanlı parlamentosunun halk tarafından seçilen kanadı. Meclis-i Umûmî adı verilen Osmanlı parlamentosunun birinci kısmını Meclis-i Âyân teşkil ederdi. İkinci kısmını teşkil eden ve Hey’et-i Meb’ûsân adı da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
MATBAHI ÂMİRE Osmanlılar'da saray mutfağı için kullanılan tabir. Arapça tabh (pişirmek) fiilinin ismi mekânı olan matbah kelimesi "pişirme işleminin yapıldığı yer" anlamına gelir. Âmire ise resmî bir sıfatı belirler. Böylece tabir Osmanlı saray teşkilâtında önemli bir kurumun adı olarakortaya...
Cevaplar
1
Görüntüleme
236
Maliye Nezareti 1838’de kurulup cumhûriyete kadar devâm eden Osmanlı mâliye bakanlığı. Sultan İkinci Mahmûd devrine (1808-1839) kadar Osmanlı Devleti’nde mâlî işler, merkezî bir teşkilâtla yönetilmezdi. Merkez ve eyâletlerin değişik mâliye teşkilâtı vardı. Tımar sisteminin bozulması para...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Mabeyn (Mâbeyn, Mâbeyn-i Hümâyûn) Osmanlı saray ve konaklarında haremlik ve selamlık bölümlerini ayıran dâire. Arapçada “iki şeyin arası” mânâsındadır. Sultan İkinciMahmûd Han devrinden îtibâren sarayların selamlık dâirelerine “Mâbeyn-i Hümâyûn” denilmiştir. Yine Osmanlı Devleti’nin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Mukataa : Geliri doğrudan hazineye bağlı olan vergi ve gelir kaynakları.
Cevaplar
1
Görüntüleme
164
Mühr-ü Hümâyun Osmanlı padişahlarının kullandıkları mühre verilen ad. Padişahların mühürlerine “Tuğra” denir. Mutlak vekil olduklarını belirtmek için sadrazamlara da verilen bu mühürlere “Mühr-i şerif”, “Hâtem-i vekâlet” de denilirdi. Vezirlere mühür vermek Abbasî halifelerinde ve Türk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
73
Müderris : Medresede ders veren hoca.
Cevaplar
1
Görüntüleme
208
Muâyede Bayramlaşmak, bayramda birbirini tebrik etmek. Osmanlılar'da Ramazan ve Kurban bayramlarının muâyedeleri parlak bir merasimle yerine getirilirdi. Devlet erkânı, topluca padişaha bayram tebrikine gittikleri gibi, kendi aralarında da ziyaretlerde bulunurlardı. Osmanlı Sarayında bu işe...
Cevaplar
0
Görüntüleme
85
MISAK-I MİLLİ Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilân edilen ve barış şartlarını açıklayan bildiri. Ahd-İ Millî ve Peymân-ı Millî olarak da ifade edilir. Hazırlanmasına Erzurum ve Sivas kongrelerinde başlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 12 Ocak 192O'de çalışmalarına başlayan Meclis-i Meb'ûsan'ın...
Cevaplar
1
Görüntüleme
144
Mecidiye (Mecidî) Nişanı Sultan Abdülmecid Han'ın (1823-1861) 1851’de çıkardığı nişan, mecidî nişanı. Asıl adı “mecidî nişanı” olmasına rağmen halk arasında mecidiye nişanı adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü...
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra adli ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulması ile başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa'nın yaptığı bir heyet tarafından hazırlanarak 1868'de yürürlüğe giren ve kaynağını İslam hukukundan almış Medeni kanun özelliği taşıyan kanun kitabıdır.1926'ya kadar uygulanmış...
Cevaplar
1
Görüntüleme
118
Malkoçoğulları Osmanlılar zamanında hizmetleri ve kahramanlıklarıyla meşhur akıncı ailesi. Malkoçoğullarının merkezi Silistre’dir. Yıldırım Bazeyid, Fatih Sultan Mehmed, Sultan İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim Han zamanlarında önemli hizmet ve kahramanlıkları görülen bu ailenin atası...
Cevaplar
0
Görüntüleme
77
Meiji Restorasyonu • İmparator Meiji , başkenti Kyoto’dan Edo’ya taşıdı. Bu şehre “Doğu’nun başkenti” anlamına gelen Tokyo adı verildi. • Feodal devirdeki sınıflar kaldırıldı. • Meşruti monarşi kuran bir anayasa hazırlandı. • 1868-1898 yılları arasındaki dönemde 2190 fabrika açıldı. •...
Cevaplar
0
Görüntüleme
150
Monroe Doktrini 1823 yılında açıklanan bu doktrine göre ABD, Avrupa’daki olaylara karışmayacak ve Avrupalı güçlerin Amerika kıtasındaki varlığına saygı gösterecek, Avrupa devletleri de Latin Amerika’da ortaya çıkan cumhuriyetler üzerinde yeni bir sömürge politikası gütmeyecektir. ABD bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
137

En iyi kaynaklar

Üst Alt