medrese

 1. Müslüman Türklerde Medrese

  Müslüman Türklerde Medrese Câmilerden ayrı olarak kurulan eğitim müesseselerine; Emevîler devrinde “Mektep”, Abbâsîler devrinde “Beytülhikme”, “Beytülilim”, “Darülilim”, Türkler (Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar) döneminde “Medrese” adı verilmiştir. İslâm târihçilerinin medresenin ilk...
 2. Kahtı Rical (Kaht-ı Ricâl)

  Kahtı Rical (Kaht-ı Ricâl) Bir ülkede, büyük devlet ve siyaset adamları ile âlimlerin bulunmaması, yetişmemesi. Osmanlı Devleti'nde bilhassa Tanzimat'tan sonra “kaht-ı rical” tabiri çok kullanılmıştır. Devlet adamlarının yetişmemesi, âlimlerin çok azalması, devletin yıkılış sebeplerinden...
 3. Müderris

  Müderris : Medresede ders veren hoca.
 4. Medrese

  MEDRESELER Medrese; basit tanımı ile islami bilgilerin verildiği öğretim kurumlarıdır.Bu kurumlar da daha sonraları dini ilimlerin yanı sıra akli (pozitif) bilimlerinden verilmeye başlanmştır.Ancak her zaman esas alınan ve önemsenen dini ilimler olmuştur.Medreselerde ders verenlere müderris...
Üst Alt