Subaşı Türk-İslâm devletlerinde askerî bir unvan. Subaşı, Büyük Selçuklularda çok önemli bir unvân olup, başkomutan yardımcısı, vekili olarak başkomutanlığı üstlenen kişi bu unvânla anılırdı. Türkiye Selçuklularında timarlı sipâhînin mühim vilâyet merkezlerindeki kumandanlarına subaşı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
39
Solaklar Yeniçeri cemâat ortalarından 60,61, 62, 63. ortalara verilen ad. Bunların kumandanı olan dört yayabaşıya “Ser solak” veya“Solakbaşı” denilirdi. Hükümdârın muhâfız bölükleri de bu dört ortadan teşkil olunurdu. Bunlar cesur, kuvvetli, boylu-boslu, tecrübeli, sözü dinlenir, hitâbeti...
Cevaplar
0
Görüntüleme
35
Sadrazam (Veziriâzam) Osmanlı devlet teşkilâtında pâdişâhtan sonra devletin en yüksek rütbeli idârecisi. Sadrâzam, “vezîriâzam” diye de bilinir ve padişahın mutlak vekîli olarak devlet işlerini idare ederdi. Sadrazamlara ayrıca “sadr-ı âlî, vekil-i mutlak, sâhib-i devlet, zât-ı âsafî” gibi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
32
Sadaret Kethüdası Sadrâzamın yardımcısı. On sekizinci yüzyıldan îtibâren resmî sıfat kazandı. Tâyinleri, sadrâzamın teklifiyle yapılırdı. Zamanla, sadâret kethüdâlığından, sadrâzam tâyin edilenler oldu. Çoğu zaman da, sadrâzamlar azledilince, sadâret kethüdâları da azledilirlerdi. Bütün...
Cevaplar
0
Görüntüleme
34
Sadaret (Sadâret) Kaymakamı Arapça “vekil” demektir. Osmanlılarda, sadrazam, hükümet merkezinden ayrıldığı zaman kendisine kubbe vezirlerinden “vezir-i sâni” vekâlet eder, bu vekâleti müddetince ona “sadâret kaymakamı” “kaymakam paşa” veya sâdece “kaymakam” denildiği gibi “kaymakam-ı rıkâb-ı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
30
Surre Alayı Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyâlara surre; bunları götüren topluluğa da surre alayı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
28
Sultan İslâm devletlerinde, hükümdara verilen unvan. “Padişah, hakan, han, hükümdar” manâlarındadır. Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünnî kısmına ait bir unvandır. Kelime, Süryânice'den alınmış olup, iktidar sahibi demektir. Daha sonraları, hakimiyet, delil ve bürhan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
36
Soykırım Aynı milletten, soydan, ırktan ve dinden olan insanlardan meydana gelen bir topluluğu plânlı bir şekilde yok etme, ortadan kaldırma. 1096-1270 seneleri arasında Müslümanlara karşı düzenlenen Haçlı Seferleri sırasında kadın, ihtiyar, çocuk denilmeden yüzbinlerce Müslüman öldürüldü...
Cevaplar
0
Görüntüleme
32
Serasker Osmanlılar'da önceleri seferdeki orduya kumanda eden vezir, sonraları da Millî Savunma Bakanına verilen ad. Sadrazamlardan gayri vezirlerden birinin orduya kumanda ettiği zaman vezire serasker adı verilirdi. Yeniçeri ocağı 1826’da kaldırıldıktan sonra kurulan Asâkir-i Mansûre-i...
Cevaplar
0
Görüntüleme
32
Sened-i İttifak İkinci Mahmud Han devrinde 1808’de âyân ile hükümet arasında yapılan sözleşme. On sekizinci asra girerken askerî teşkilâtın bozulması neticesinde, devletin merkezî otoritesi zayıflamıştı. Devlet, mültezimlerin reâyâyı ezmeleri sonunda, vergi toplama işini mahallî eşrafa...
Cevaplar
0
Görüntüleme
29
Selânik Vakası 6 Mayıs 1876 tarihinde Selanik’te Fransa ve Almanya konsoloslarının linç edilmesiyle neticelenen olay. Avrethisarlı bir Bulgar kızı İslâmiyet'i inceleyerek Müslüman olmaya karar vermişti. Bu maksatla Müslümanlığı tescil ettirmek için Selanik’e gitmek üzere yola çıktı. Ancak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
32
Sefaretname : Büyükelçilerin gezi notları.
Cevaplar
1
Görüntüleme
120
Sancak-ı Şerif Peygamberimiz zamanında kullanılan mukaddes sancak. Topkapı Müzesinde Mukaddes Emanetler arasında muhafaza edilmektedir. Siyah softan yapılmıştır. İstanbul’a gelişi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Ukab adı verilen bu sancak, Mısır Kölemen Beylerinden Hayır Bey tarafından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
30
SÖMÜRGECİLİK Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak yayılmasıdır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
56
  • Makale
Sömürge: Bir devletin kendi ülkesi dışında egemenlik kurarak yönettiği veya siyasi ekonomik ve kültürel çıkarlar sağladığı ülke
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
Softa : Medrese öğrencisi
Cevaplar
0
Görüntüleme
76
Skolastik düşünce: İnanç ve bilgiyi, özellikle Aristo’nun bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Senyör : Orta Çağda Avrupa’da toprağı olan derebeyi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
Saltanat: Hükümdarlığın hanedan ailesine ait olduğu yönetim sistemi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
Sadaret Vezirlik, başvezirlik. Osmanlı Devleti zamanında Başvekillik makamına verilen isim.
Cevaplar
0
Görüntüleme
194

En iyi kaynaklar

Üst