1.Ünite: Türklerde Devlet Teşkilatı Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)

1.ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI ( 4 SAATLİK)

1.1. İlk Türk devletlerinde devlet yönetim anlayışını açıklar.


a) Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar ve Hazarların devlet yönetim anlayışı ortak özellik ve benzerlikler dikkate alınarak işlenir.

b) Türk devlet yönetim anlayışı, Oğuz Kağan Destanı'ndan alıntılarla açıklanır.

c) Türk devlet yönetim anlayışında hâkimiyet kaynağının "Kut Anlayışı"na dayandığı vurgulanır. ç) Gök Tanrı inancının Türk yönetim anlayışına etkisi üzerinde durulur.

d) "Kızıl Elma" ve "Türk Cihan Hâkimiyeti" anlayışı Orhun Yazıtları'ndan alıntılara yer verilerek bu anlayışların, Türk devletlerinde geliştirilen uzun vadeli stratejilerin oluşmasına etkilerine değinilir.

e) İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri, görevleri ve kullandığı unvanlar üzerinde durulur.


1.2. İlk Türk devletlerinin teşkilat yapısını kavrar.

a) Hun, Kök Türk, Uygur ve Hazarlar Devletlerinin teşkilat yapısı şematik olarak düzenlenir.

b) Boylar konfederasyonunun ortaya çıkışı, üstlendikleri toplumsal roller, Türk devlet teşkilat yapısına etkileri ve halkın karar verme sürecine katılımı üzerinde durulur.

c) Ordu teşkilatının yapısına ve önemine değinilir. Ordu-millet ilişkisini sağlayan teşkilatlanmaya dikkat çekilir.

ç) Türk devlet geleneğinde yönetim, ordu ve coğrafi yönlerin belirlenmesinde kullanılan renkler ve bunların anlamları üzerinde durulur.


1.3. İlk Türk İslam devletlerinde yönetim anlayışını analiz eder.

a) Hâkimiyet anlayışı ve hâkimiyet sembollerindeki değişim ve süreklilik üzerinde durulur.

b) İslam inancının Türk yönetim anlayışına etkisi üzerinde durulur.

c) "Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme"den alıntılar yapılarak devlet yöneticilerinde aranan özellikler üzerinde durulur.


1.4. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırır.

1.5. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin teşkilat yapısını karşılaştırır.


Merkezî teşkilat, taşra teşkilatı ve askerî teşkilattaki değişim vurgulanır.

1.6. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar.

a) Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısı ve felsefesinin Türk tarihindeki yönetim sistemleri içerisindeki yeri vurgulanır.

b) Yönetim anlayışı ile devlet-halk ilişkisi; "Devlet-i Ebet Müddet", "Devlet-i Aliyye" "Nizam-ı Âlem", "Reâya (halk)", "Tebaa", "Zımmî","Tevdî-i Emanet", "Kapı kulları", "İstimâlet", "Kesrette Vahdet" ve "Kanun-ı Kadim(Kanunname-i Âli Osman)" kavramları üzerinden ele alın
ır.

1.7. Osmanlı Devleti yönetim anlayışı ile İlk Türk İslam devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırır.

a) Osmanlı Devleti yönetim anlayışında uygulanan veraset sistemindeki değişim örneklerle açıklanır.

b) Selçuklu ve Bizans yönetim anlayışılarının Osmanlı Devleti yönetim anlayışındaki etkilerine değinilir.

c) Tanzimat öncesi, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri yönetim anlayışları ile bu dönemlerdeki yöneticilerin nitelik ve görevlerindeki değişim karşılaştırmalı olarak verilir.

ç) Tanzimat ve Meşrutiyetle birlikte başlayan demokratikleşme süreci ve halkın yönetime katılımı üzerinde durulur.

d) Meşrutiyet Dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarının gerekçelerine ve bu akımların temsilcilerine değinilir.


1.8. Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapısını kavrar.

a) Merkezî teşkilat, taşra teşkilatı ve askerî teşkilatın temel özellikleri ile tarihî süreçte ortaya çıkan değişiklikler üzerinde durulur.

b) Osmanlı savaş organizasyonunun planlaması, ekonomisi, lojistik, insan kaynağı yönlerine değinilir.

c) II. Mahmut Dönemi'ne, Tanzimat ve Meşrutiyetle birlikte devlet teşkilatlanması ve ordu yapısında meydana gelen değişimin gerekçelerine değinilir.

ç) Kanuni ve Şarlken Dönemlerinde Osmanlı ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun devlet ve ordu teşkilatı ana hatlarıyla karşılaştırılır.

d) I. Murat, II. Mehmet, I. Süleyman ve II. Mahmut'un öne çıkan yönlerini vurgulayan kısa biyografilerine yer verilir.


1.9. Değişim ve süreklilik açısından Osmanlı devlet teşkilatı ile İlk Türk İslam devletlerinin devlet teşkilatını karşılaştırır.

Osmanlı klasik dönemi Divan-ı Hümayun ile Selçuklulardaki Divan-ı Saltanat işlevleri açısından karşılaştırılır.

1.10. Yeni Türk devletinde yönetim anlayışında meydana gelen değişimi siyasi açıdan değerlendirir.

a) Ulus devlet yapısına geçiş süreci sebepleriyle açıklanır.

b) Saltanatın kaldırılma gerekçeleri ele alınır.

c) I ve II. Meclisin milletvekili yapısı ve halkı temsil etme gücü günümüzle ilişkilendirilerek verilir.


1.11. Cumhuriyetin ilanı ile devlet teşkilatında meydana gelen değişimi analiz eder.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt