İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notu

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 9.4.1. Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. a) Türk adının anlamı açıklanarak ilk Türk devletlerinin hâkim oldukları alanlar harita üzerinde gösterilir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
Orta Asya Kültür Merkezleri -Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya’dır. -Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı (Doğu Türkistan), güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır. -Orta Asya’da yapılan...
Cevaplar
1
Görüntüleme
241
İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları - İlk Türk Devletlerinin ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. - Ticaret yaygındı. - İpek yolu önemli bir mücadele alanıdır. - Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret, büyük ölçüde “değiş tokuş” esasına dayanmaktaydı. - Türkler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
213
4.5. İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI - Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiştir. - Bozkır kültürünün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturur. - Hunlar; başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah...
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
Macarlar - Fin-Ugur kavimlerinin bir bölümü Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara inerek Onugurlarla kaynaşmıştır. - IX. yüzyılın başlarında Hazar egemenliği altında olan Macarlar, Peçeneklerin baskısıyla batıya doğru göç etmiştir. -896’da Macaristan’a yerleşen Macarlar, Hristiyanlığı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
148
Kırgızlar - Uygurlardan sonra Ötüken'e sahip olmuşlardır. - Moğollarla mücadele etmişledir. - Kırgızlar, 1991 de bağımsız oldular. - 920 yılında Kitanlar tarafından bu bölgeden çıkarılacaklardır. - En önemli özellikleri Manas Destanı meydana getirmiş olmalarıdır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Kıpçaklar (Kumanlar) - Batı Kök Türk topluluklarındandır. - Bizans’a karşı akınlar düzenlemişlerdir. - Doğu Avrupa-Batı Sibirya bozkır bölgelerinde (“Deşt-i Kıpçak” (Kıpçak Bozkırı) etkili olmuşlardır. - 1250’de Mısır’da kurulan Memlûklular Devleti kısa bir süre sonra Kuman-Kıpçak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
134
Peçenekler - Köktürklere bağlı olarak Aral gölü çevresinde yaşamışlardır. - 1050'de Bizans hakimiyetine girdiler. - Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenekler, Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundan ayrılarak Alp Arslan’ın ordusuna katılmıştır. - Balkanlarda çeşitli kültürler içinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
154
Oğuzlar - 630-682 yılları arasında Dokuz-Oğuz Kağanlığı altında toplandılar. - Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular. - X. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi cihanşümul devletler kurmuşlardır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
138
Bulgarlar - II. yüzyılda Orta Asya’dan Avrupa’ya başlayan göçle Hazar Denizi-Karadeniz arasındaki topraklara yerleşmiştir. -Kubrat’ın (Kurt) liderliğinde Büyük Bulgar Devleti kurulmuşlardır. - Bulgarlar, 453’te Kafkasların kuzeyindeki Büyük Bulgar Devleti’nin yıkılmasından sonra 680’de Otuz-...
Cevaplar
0
Görüntüleme
171
Başkırtlar - Güney ve Orta Urallarda yaşamışlardır. - Yaşadıkları bölgeye Başkırdistan olup buranın başşehri Ufa’dır. - Başkırtların aslı Türkistan’ı terkederek kuzeye yönelen ve sonra batıya geçen Kıpçak Türkleri’ne dayanmaktadır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
Türgişler - Kök Türk Hakanlığı’nın batıdaki kalabalık boylarından biri olarak İli Nehri dolaylarında yaşamıştır - Köktürklerin bir kolu durumunda iken bağımsız oldular. - Maveraünnehir bölgesinde İslam ordularına engel olmuşlardır. - Bağa Tarkan döneminde kendi adlarına para bastırmışlardır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
Avar Hakanlığı - Avrupa'ya Köktürkler etkisiyle göç etmişlerdir. - Bugünkü Romanya'da yaşamışlardır. - Orta Avrupa’ya hakim oldular. - 560 yılında Avrupa ve Bizans için tehlikeli hale gelmişlerdir. - Ünlü hükümdarları Bayan Kağandır. - İstanbul'u kuşattılar fakat alamadılar (619-629 iki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
159
Karluklar - Kök Türklerin hâkimiyeti altında yaşamış, Orta Asya tarihinde önemli rol oynamıştır. - 751 Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman ordusunun yanında yer almıştır. - 840’ta Uygur Kağanlığı’nın yıkılması üzerine kendini Kök Türkler’in halefi kabul eden Karluk Hükümdarı Bilge Kül...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Hazar Devleti - VI. yy.'da Don-Volga bölgesinde ve Kafkasya’da hâkimiyet sürmüşlerdir. - Sabar Türkleri’nin devamı olarak bilinirler. - Bizansla Sasanilere karşı ittifak yapmışlardır. - Ticaretle uğraşmışlardır. - Hazar denizi adı onlardan kalmadır. - Ruslarla kültürel ve ticari ilişkiler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
137
Avrupa Hun Devleti - Avrupa Hunlarının kurucusu Balamir'dir. - Balamir’den sonra hükümdar olan Uldız, Hun dış politikasının ana hatlarını belirlemiştir. - Macaristan bölgesinde kurulmuştur. - Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu ile diğer Avrupa Devletleri ile mücadele etmişlerdir. - En önemli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
260
4.4. KAVİMLER GÖÇÜ -Büyük Hun Devleti'nin dağılması ile birlikte Hazar Denizi ve Aral Gölü arasında toplanan Hunların, çoğalan nüfus ve kabileler arası kavgalar sebebiyle batıya doğru hareket etmeleri ile başlayan ve idil (Volga) ırmakları etrafında yerleşik Alanlar,Vandallar, Süebler, Gotlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
Türklerde Askerî Kültür –Türkler, tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. -Türk toplumunda eli silah tutan herkes asker sayıldığı için ilk Türk devletlerinin ordularında, Hazar Devleti hariç, ücretli yabancı asker yoktur. -Sürekli olan Türk ordusunda kadın-erkek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
241
Türklerin Ana Yurttan Göçleri -Türk toplulukları, çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeleri kitleler hâlinde terk ederek çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle başka alanlara göç etmiştir. -Hunlar,I. yüzyıl sonları ve II. yüzyıl ortaları, Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
303
4.3. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI -Orta Asya’da, Türk boyları konar-göçer bir yaşam tarzını benimserken bir kısmı da yerleşik yaşam sürmüştür. İlk Türklerin yaşadığı coğrafya -Orta Asya’nın meşhur; Altay, Tien-Şan, Pamir ve Hindikuş gibi dağları vardır -Eski Türk topluluklarının...
Cevaplar
0
Görüntüleme
251
Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı -Türk kültürü hakkında bilgiler Orhun Yazıtları, Yenisey ve diğer yazıtların okunmasıyla daha iyi anlaşılmıştır. -Bir siyasetname örneği olan Orhun Yazıtları, Türklerin devlet ve yönetim anlayışı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir -Yazıtlara...
Cevaplar
0
Görüntüleme
227

En iyi kaynaklar

Üst