Neler yeni

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notu

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 9.4.1. Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. a) Türk adının anlamı açıklanarak ilk Türk devletlerinin hâkim oldukları alanlar harita üzerinde gösterilir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
147
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Orta Asya Türk Devletleri tablolu anlatım - Orta Asya Türk Devletleri tablolu anlatım word belgesi Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
11
Görüntüleme
905
İLK TÜRK DEVLETİNDE YÖNETİM VE UYGARLIK Devletler boyların bir han'ın çevresinde toplanmasıyla kurulmuştur. Bu nedenle ilk devletleri konfederal bir özellik göstermiştir. Ülke hakanın malı sayılmıştır. Devletin işleyişi sözlü olan töre denilen yasalara göre yapılmıştır. Hükümdarlar ülkeyi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
282
Kıpçaklar (Kumanlar) - Batı Kök Türk topluluklarındandır. - Bizans’a karşı akınlar düzenlemişlerdir. - Doğu Avrupa-Batı Sibirya bozkır bölgelerinde (“Deşt-i Kıpçak” (Kıpçak Bozkırı) etkili olmuşlardır. - 1250’de Mısır’da kurulan Memlûklular Devleti kısa bir süre sonra Kuman-Kıpçak...
Cevaplar
1
Görüntüleme
280
Oğuzlar - 630-682 yılları arasında Dokuz-Oğuz Kağanlığı altında toplandılar. - Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular. - X. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi cihanşümul devletler kurmuşlardır.
Cevaplar
1
Görüntüleme
294
Peçenekler - Köktürklere bağlı olarak Aral gölü çevresinde yaşamışlardır. - 1050'de Bizans hakimiyetine girdiler. - Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenekler, Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundan ayrılarak Alp Arslan’ın ordusuna katılmıştır. - Balkanlarda çeşitli kültürler içinde...
Cevaplar
1
Görüntüleme
305
Karluklar - Kök Türklerin hâkimiyeti altında yaşamış, Orta Asya tarihinde önemli rol oynamıştır. - 751 Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman ordusunun yanında yer almıştır. - 840’ta Uygur Kağanlığı’nın yıkılması üzerine kendini Kök Türkler’in halefi kabul eden Karluk Hükümdarı Bilge Kül...
Cevaplar
1
Görüntüleme
263
Türgişler - Kök Türk Hakanlığı’nın batıdaki kalabalık boylarından biri olarak İli Nehri dolaylarında yaşamıştır - Köktürklerin bir kolu durumunda iken bağımsız oldular. - Maveraünnehir bölgesinde İslam ordularına engel olmuşlardır. - Bağa Tarkan döneminde kendi adlarına para bastırmışlardır.
Cevaplar
1
Görüntüleme
217
Bulgarlar - II. yüzyılda Orta Asya’dan Avrupa’ya başlayan göçle Hazar Denizi-Karadeniz arasındaki topraklara yerleşmiştir. -Kubrat’ın (Kurt) liderliğinde Büyük Bulgar Devleti kurulmuşlardır. - Bulgarlar, 453’te Kafkasların kuzeyindeki Büyük Bulgar Devleti’nin yıkılmasından sonra 680’de Otuz-...
Cevaplar
1
Görüntüleme
329
Hazarlar Karadeniz'in kuzeyinden başlayarak, Kafkasya ve Hazar denizine kadar uzanan topraklarda yaşamışlardır. Karadeniz kıyılarına giden ipek ticaret yolundan büyük kazanç elde etmişlerdir. Hazar hakanları ve çevresi museviliği benimsemişlerdir. Hz. Osman ile Emeviler zamanında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
303
Akhunlar (Eftalitler) Kökenleri Çinlilerin baskısı üzerine İran'ın doğusuna ve Afganistan'ın güneyine göç eden Hunlara dayanmıştır. Hindistan'a giden ipek ticaretinden yararlanmışlardır. Göktürk ve Sasani saldırıları sonucu bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
SİBİRLER Sibiryanın batısından başlayan ve Kafkasya'ya uzanan coğrafyada yaşamışlardır. Sasani ve Avar saldırılarıyla bağımsızlıklarını kaybettiler.
Cevaplar
0
Görüntüleme
252
Kırgızlar - Uygurlardan sonra Ötüken'e sahip olmuşlardır. - Moğollarla mücadele etmişledir. - Kırgızlar, 1991 de bağımsız oldular. - 920 yılında Kitanlar tarafından bu bölgeden çıkarılacaklardır. - En önemli özellikleri Manas Destanı meydana getirmiş olmalarıdır.
Cevaplar
1
Görüntüleme
160
Uygur Devleti (744-840) - Uygurlar, Hunların ve Köktürklerin kültür mirası üzerine kurulmuştur. - 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan, merkezi Karabalgasun olan bağımsız Uygur Devleti’ni kurmuştur - Moyen-Çor döneminde Çin'i vergiye bağlamışlardır. - Bögü Kağan döneminde Mani dinini...
Cevaplar
1
Görüntüleme
356
AVARLAR Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurdular. Göktürk isyanı nedeniyle bağımsızlıklarını kaybettiler. Göktürklerin saldırısı sonucu bugünkü Macaristan'a göç ettiler. Macaristan'da etkili bir devlet kurdular. Sasanilerle birleşerek iki kez Bizans'ı kuşattılar, ancak başarılı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
II. Kök Türk Devleti (682-742) - 639 yılında Kürşat Çin hâkimiyetine karşı çıktı ise de başarılı olamadı. -Bağımsızlığı kazanma adına 648, 679 ve 681 yıllarında üç girişim daha yaşandı. -Türklerin devletsiz yaşadıkları tek dönemdir. - II. Köktürk devleti kurulana kadar Orta Asya'da Türk...
Cevaplar
1
Görüntüleme
571
I. Kök Türk Devleti (552-630) - Türk adı ile kurulan ilk devlettir. - Ötüken devlet merkezidir. - Bumin Kağan tarafından Avar hakimiyetine son verilerek kurulmuştur. - Türeyiş destanı önemlidir. -Ergenekon destanına göre Köktürkler Aşına sülalesinden gelmiştir. -Bumin, İl Kağan unvanını...
Cevaplar
1
Görüntüleme
403
Avrupa Hun Devleti - Avrupa Hunlarının kurucusu Balamir'dir. - Balamir’den sonra hükümdar olan Uldız, Hun dış politikasının ana hatlarını belirlemiştir. - Macaristan bölgesinde kurulmuştur. - Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu ile diğer Avrupa Devletleri ile mücadele etmişlerdir. - En önemli...
Cevaplar
1
Görüntüleme
415
Asya Hun Devleti (MÖ 220-MS 216) - Orta Asya'da bilinen ilk Türk Devletidir. -Devletin merkezi Ötüken’dir. -Hunların bilinen ilk kağanı, “büyüklük ve genişlik” anlamına gelen Şan-yü veya Tan-hu unvanını taşıyan Tuman (Teoman)’dır. - Hun Kelimesi "Halk" anlamındadır. - En parlak dönemleri...
Cevaplar
1
Görüntüleme
424
Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı -Türk kültürü hakkında bilgiler Orhun Yazıtları, Yenisey ve diğer yazıtların okunmasıyla daha iyi anlaşılmıştır. -Bir siyasetname örneği olan Orhun Yazıtları, Türklerin devlet ve yönetim anlayışı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir -Yazıtlara...
Cevaplar
1
Görüntüleme
298
Orta Asya Kültür Merkezleri -Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya’dır. -Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı (Doğu Türkistan), güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır. -Orta Asya’da yapılan...
Cevaplar
1
Görüntüleme
296

En iyi kaynaklar

Üst Alt