Neler yeni
Padişah Osmanlı Devleti'nde hükümdara verilen en meşhur unvan. On dördüncü ve on beşinci asırlarda Osmanlı hükümdarları, İslâmî bir niteliği olan sultan unvanı ile beraber, örfî hükümdarlık (töre) sıfatlarını ifade eden resmî unvan olarak “bey” ve “han”, kullandılar. Osman Gazi ve Orhan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
75
Paris Antlaşması önemi, Paris Antlaşması maddeleri, Paris Antlaşması özellikleri 25 Haziran 1802’de Paris’te, Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalan bir barış antlaşmasıdır. Napolyon’un Mısır Seferi’nin 1798 yılında başlamasından itibaren bozulan ikili ilişkileri barış ilkeleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
242
Pantürkizm : Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ortaya atılan ve Türklerin birliğini savunan görüş.
Cevaplar
0
Görüntüleme
225
Payitaht: Farsça kökenli bir kelimedir. Başkent anlamına gelir.
Cevaplar
1
Görüntüleme
209
Roma Başpiskoposu, Roma Katolik Kilisesi'nin başı, Katolik Hristiyanların dini lideri. Katoliklere göre Havari Petrus'un halefidir. İlk zamanlar tüm piskoposlara verilen papa unvanı, sonraları yalnız Roma Piskoposu için kullanılmaya başlandı. Katolik kilisesi, kilise çerçevesinde Petrus ve...
Cevaplar
1
Görüntüleme
140
POPÜLİZM Bir öğreti veya daha doğrusu bir hareket olarak popülizm pek çok yerde, bazan bir­biriyle çelişen biçimlerde karşımıza çıka­bilmektedir. Dolayısıyla, popülizm sosyal bilimler literatürünün kesinliği en az olan terimlerinden birisidir. Terimin anlam çer­çevesini sınırlamaya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
POZİTİVİZM Deneyle gerçekleşmemiş olan her şeyi kabul etmeyen, araştırmaları olgulara, ger­çekliklere dayandıran, metafizik açıklama­ları teorik bakımdan imkansız ve uygula­nırlık yönünden faydasız gören, deneyle is-baüanmayan soru veya sorunları spekülatif olarak niteleyen felsefe...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
PAPAZ Rum dini reisi; râhip, keşiş. Aslı Yunanca "pappas" olmakla beraber dilimizde "papaz" şeklinde kullanılışı daha yaygındır. Papaz "baba" anlamına gelir. Ortaçağ'daki din adamlarına da genellikle papaz denir. Dilimizde papaz kelimesinin geçtiği birçok deyim bulunmaktadır: Saçı sakalı uzun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
215
Parlamento (İtalyanca: parlamento), yasama gücüne ve yetkisine sahip meclis veya meclisler. Kelime kökeni "Konuşmak" anlamına gelen Fransızca "parler" sözcüğünden gelmektedir. Parlamento lügat manasıyla, müzakere eden, yani bir karara varmak üzere, belli mevzular üzerinde konuşan heyet...
Cevaplar
1
Görüntüleme
235
PATRİK-PATRİKHANE Yunanca "patrikhis"den gelen, ortodoksların ve bazı doğu kiliselerinin ruhâni başkan (lider)larına verilen ad. Bir başka tarifle, büyük ve en önemli şehirlerin, otosefal (kendi kendini idare etme hakkına sahip) kiliselerin ruhâni reis (başkan)leri (A Dictionery of Religion and...
Cevaplar
0
Görüntüleme
117
PERESTROKA "Yeniden yapılanma" anlamına gelen Rusça sözcük. Gorbaçov tarafından 1985wte başlatılan SSCB’deki yeniden yapılanma, komünizm ve demokrasiyi barıştırmayı halkın da katılımını sağlayarak siyasal sistemin işleyişini değiştirmeyi, ekonomik alanda elde edilen sonuçlarI iyileştirmeyi ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri XVI.yy. da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi'nin sonucunda doğmuştur(1529). Protestanlar akla büyük yer vererek yerleşmiş kaideleri protesto ettikleri için bu adı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
PROPAGANDA Propaganda, ulusal ve uluslararası alan­da baskı ve çıkar gruplarının kendilerini ta­nıtmak, kamuoyunun desteğini kazanmak, kendi ilgilendikleri konularda yetkilileri et­kilemek için giriştikleri çeşitli faaliyetler­dir. Bilinen örnekler arasında broşür, kitap ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
126
PARA'NIN TARİHİ (Antik Çağda Para) Eski Yunanca nomisma ve latince nummus sözcükleri sikke taşımaktadır.Bu sözcüklerden türetilmiş bir terim olan nümizmatik(sikke bilimi) basit anlamıyla MÖ.7.yy Lidyalıların ilk elektron sikkeyi (altın-gümüş- alaşımlı para) basmaları ile başlamıştır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
165
Patras Vakası --------------------------------------------------------------------- On dokuzuncu yüzyıldaki bir Rum ayaklanması. Avrupa devletlerinin ve Rusya’nın Osmanlı Devleti'ni içeriden yıkabilmek için gösterdikleri faaliyetlerinden biridir. 12 Şubat 1821’de Avrupa devletlerinin Helen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
Patrona Halil İsyanı -------------------------------------------------------------- 28 Eylül 1730 târihinde Patrona Halil’in önderliğinde İstanbul’da çıkarılan isyân Lâle Devrindeki idârî, sosyal ıslâhat ve mîmârî yeniliklere askeriyenin de ilâve edilmesi, yeniçerileri telaşlandırdı İran’a...
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
Kara ordusundaki temel muharip sınıftır. Muharebede en önde bulunan, gerektiğinde düşmanla göğüs göğüse muharebe edecek olan askerlerden oluşur. Piyadeler, timden tabura kadar müstakil kuruluş içinde görev yaparlar. TSK'da piyade sınıfı yakalarındaki yeşil zemin üzerine çapraz tüfekten ayırt...
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
PİSKOPOS: Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlıgın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
Paleografi eski yazı çeşitlerini ve eski yazı türlerini inceleyen bilimdir. Tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek bu alfabelerle yazılan belgelerin okunabilmesini sağlar böylece tarihi olayların aydınlatılmasına katkıda bulunur. Paleografya; bir toplumun dilini bilmek, tarihî araştırma...
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
İslam Birliği (Panislamizm) 19. yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasını, karşılaştığı tehlikelerden kurtarmak amacıyla Müslümanların halifenin etrafında toplanarak batı dünyasına karşı kurdukları birlik. 19. Yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü durum, dünya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
134

En iyi kaynaklar

Üst Alt