Versay Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) • I. Dünya Savaşı sonrasında ilk barış antlaşması, önemi dolayısıyla Almanya ile imzalandı. Alman heyeti Wilson İlkeleri’ni esas alarak itirazlarını yüksek sesle dile getirse de bunları dikkate alan olmadı ve antlaşma ültimatom şeklinde Almanya’ya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
39
Veraset : Kalıtım, mirasta hak sahibi olmak.
Cevaplar
0
Görüntüleme
111
Vasi : Vekil olma, vekil olarak atanma.
Cevaplar
0
Görüntüleme
104
Voynuk Teşkilatı ------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde, seferdeyken ordunun ve devlet adamlarının atlarına; sulh zamânında ise has ahır ve çayır hizmetlerine bakmakla vazifeli bir sınıf Gayri müslim ve bilhassa Bulgarlardan seçilirdi Voynuk teşkilâtı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
138
VATANDAŞLIK Vatandaşlık, din, hukuk, ahlâk, örf, âdet ve larih gibi ortak kültürel unsur ve değer­lerle birbirlerine bağlanan ve muayyen bir toprak parçası (ülke) üzerinde yaşayan in­sanların meydana getirdikleri toplu yaşama düzenine verilen isimdir. Özellikle hukukî ve siyasî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
150
Vakıf Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini bir şarta bağlamadanMüslüman veya zımmî fakirlere bırakması. Vakıf; lügatte habs ve men etmek, alıkoymak mânâlarınagelir. Vakf yapana vâkıf, vakf edilen şeye mevkûf denir.Vakfı idâre edene mütevellî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
94
VOYVODA Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rumeli'deki bazı bölgelerin valilerine verilen unvan. Eflâk'ın, Fatih devrinden sonra Osmanlılara bağlı bir prenslik olması üzerine voyvodalar padişahlar tarafından atanmaya başlandı. 1859'da Eflâk ve Boğdan'ın birleşmesi üzerine voyvodalık kaldırıldı.
Cevaplar
1
Görüntüleme
147
Varşova Paktı Demirperde diye bilinen devletlerin 14 Mayıs 1955’te aralarında yaptıkları yirmi yıllık bir antlaşma. Varşova’da Arnavutluk, Demokratik Alman Cumhûriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Rusya toplanarak sözleşme imzâladılar. Paktın gâyesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
196
VAK'ANÜVİS Osmanlı İmparatorluğu'nda olayları kaydetmekle görevli devlet memuru. Vak'anüvisler, Dıvanıhümayun'a bağlı reisülküttabın emrinde çalışırlardı. Osmanlı Devleti'nde olayların resmî devlet görevlilerine yazdırılması Fatih devrinde başlar. Bu ilk resmî tarihçilerin adı "şehnameci"ydi...
Cevaplar
1
Görüntüleme
103
Vakfîye Herhangi bir malı vakfeden (vâkıf) tarafından, vakfın idaresi ile ilgili hazırlanmış nizamnâme. Vakıf senedi de denilen vakfiyeler, kadılık siciline işlendikten sonra kesinleşirdi. Tarih boyunca vakfiyeler, taş, deri ve kağıt gibi yazı için el-verişli bulunan şeyler üzerine yazılarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
VATANSEVERLİK Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, va­tanını sevme ve vatanı için her türlü özveri­de bulunma duygusudur. Ancak, gerçek va­tan topraklarının ne olduğu, kimlerin aynı vatanın insanlan sayılabileceği, bu insanla­rın vatana karşı hangi hizmet ve fedakârlık­ları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
75
Varlık Vergisi İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de uygulanan bir servet vergisi. 1942 yılında uygulamaya konulan bu verginin gayesi harp zamanındaki karaborsa ve spekülasyon kazançlarını bir defaya mahsus olmak üzere vergilemekti. Ancak verginin matrahı ve nispetinin kânunla tespit edilmemiş...
Cevaplar
1
Görüntüleme
117
VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu gizli dernek (1906). Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra yüzbaşı rütbesiyle Şam'a gönderildi. II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimini devirmek amacıyla bazı arkadaşları ile Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Yafa...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
VEHHABÎLER Vehhabîlik mezhebinin üyeleri. Arabistan'da yaşarlar. Vehhabîlik, Muhammet bin Abdülvehhab (1703-1792) tarafından kuruldu. Necid'de bağımsız bir devlet kuran Emir Muhammet bin Suud'un Vehhabîlik mezhebini benimsemesiyle Vehhabîler büyük bir güç ve etkinlik kazandılar. Suud'un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
150
Vezir ----------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde askerî ve idârî sâhalarda geniş selâhiyetlere sâhip en üst derecedeki memurlara verilen ünvân Vezir kelimesi, lügatta “yardımcı” mânâsına gelmekte olup, devlet başkanı olan pâdişâhın hemen hemen bütün işlerini...
Cevaplar
1
Görüntüleme
106
Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan (30 Ekim 1918) sonra, Doğu illerinin savunulması için kurulan dernek. İstanbul'da kuruldu ve "Le Pays" (Yurt) adlı Fransızca bir gazete yayınlayarak Avrupa'da kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Derneğin etkili bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
162
Orijinal adı Die Verfassung des Deutschen Reichs'tır Hukuken 1919-1945 arasında Almanya'da geçerli olan ancak fiiliyatta 1933'te Hitlerin iktidara gelmesi ile sona eren anayasadır. Yarı başkanlık modeline dayalı hem parlamentonun, hem cumhurbaşkanın seçimle geldiği anayasadır. Dönemin en...
Cevaplar
0
Görüntüleme
80
Özelde Birleşik Krallığı genel anlamda ise sembolik monarşileri ve parlamenter sistemi ifade eden yönetim sistemidir. Asıl yönetim organı meclis olup, devlet başkanı semboliktir. Eğer devlet bir cumhuriyet ise (İrlanda, Pakistan vb.) cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilir ve sembolik bir önemi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Tahta Geçme Kanunudur. I.Murat'tan önce "ülke hanedanın ortak malı" idi. I.Murat ile birlikte "ülke padişah ve oğullarınındır"anlayışı geldi. Fatih Sultan Mehmet'de Kardeş Katli getirerek "ülke padişahındır" demiştir.Daha sonra da I.Ahmet' de "ekber erşed" sistemini getirmiştir.Bu sistemde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
72
Valide (Vâlide) Sultan --------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde pâdişâh anneleri için kullanılan tâbir Vâlide sultanların resmî ünvânı Mehd-i ulyâ idi Vâlide sultan tâbiri ilk defâ Sultan Üçüncü Murâd Han tarafından vâlidesine verilmiş ve sonra devamlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
133

En iyi kaynaklar

Üst