Neler yeni
Vilâyât-ı Sitte Osmanlı Devleti'nde Erzurum, Van, Harput (Ma'mûretü'l-Azîz, Elazığ), Sivas, Bitlis ve Diyarbakır'ı içine alan altı vilayete verilen genel ad. Vilâyât-ı Sitte, özellikle 1878 Berlin Antlaşması'ndaki bazı hükümler dolayısıyla önem kazandı. Bu antlaşmanın 61. maddesi gereğince...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Vilâyât-ı Sitte Osmanlı Devleti'nde Erzurum, Van, Harput (Ma'mûretü'l-Azîz, Elazığ), Sivas, Bitlis ve Diyarbakır'ı içine alan altı vilayete verilen genel ad. Vilâyât-ı Sitte, özellikle 1878 Berlin Antlaşması'ndaki bazı hükümler dolayısıyla önem kazandı. Bu antlaşmanın 61. maddesi gereğince...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Vakanüvis (Vak'anüvis) Zamanın olaylarını kayıtla vazifelendirilmiş, resmî devlet tarihçisi. Tarihin lüzumu anlaşılıp, kendilerinden sonra gelen nesillere bir eser bırakmak arzusu doğunca, tarihî vakalar, bir memura tutturulmaya başlandı. Bunlar ibret ve bilgi alınacak vesikalar olarak yeni...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Vaka-i Hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hâdisesi için kullanılan tabir. Yeniçeri Ocağı'nın, kuruluş yılları sonrasında, Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devrinde seferde ve hazarda pek çok hizmetleri görüldü. Büyük zaferlerin kazanılmasında hizmeti geçti. Fakat, hizmeti devamlılık arz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
Versay Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) • I. Dünya Savaşı sonrasında ilk barış antlaşması, önemi dolayısıyla Almanya ile imzalandı. Alman heyeti Wilson İlkeleri’ni esas alarak itirazlarını yüksek sesle dile getirse de bunları dikkate alan olmadı ve antlaşma ültimatom şeklinde Almanya’ya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
Veraset : Kalıtım, mirasta hak sahibi olmak.
Cevaplar
0
Görüntüleme
153
Vasi : Vekil olma, vekil olarak atanma.
Cevaplar
0
Görüntüleme
139
Voynuk Teşkilatı ------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde, seferdeyken ordunun ve devlet adamlarının atlarına; sulh zamânında ise has ahır ve çayır hizmetlerine bakmakla vazifeli bir sınıf Gayri müslim ve bilhassa Bulgarlardan seçilirdi Voynuk teşkilâtı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
227
VATANDAŞLIK Vatandaşlık, din, hukuk, ahlâk, örf, âdet ve larih gibi ortak kültürel unsur ve değer­lerle birbirlerine bağlanan ve muayyen bir toprak parçası (ülke) üzerinde yaşayan in­sanların meydana getirdikleri toplu yaşama düzenine verilen isimdir. Özellikle hukukî ve siyasî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
277
Vakıf Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini bir şarta bağlamadanMüslüman veya zımmî fakirlere bırakması. Vakıf; lügatte habs ve men etmek, alıkoymak mânâlarınagelir. Vakf yapana vâkıf, vakf edilen şeye mevkûf denir.Vakfı idâre edene mütevellî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
VOYVODA Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rumeli'deki bazı bölgelerin valilerine verilen unvan. Eflâk'ın, Fatih devrinden sonra Osmanlılara bağlı bir prenslik olması üzerine voyvodalar padişahlar tarafından atanmaya başlandı. 1859'da Eflâk ve Boğdan'ın birleşmesi üzerine voyvodalık kaldırıldı.
Cevaplar
1
Görüntüleme
196
Varşova Paktı Demirperde diye bilinen devletlerin 14 Mayıs 1955’te aralarında yaptıkları yirmi yıllık bir antlaşma. Varşova’da Arnavutluk, Demokratik Alman Cumhûriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Rusya toplanarak sözleşme imzâladılar. Paktın gâyesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
317
VAK'ANÜVİS Osmanlı İmparatorluğu'nda olayları kaydetmekle görevli devlet memuru. Vak'anüvisler, Dıvanıhümayun'a bağlı reisülküttabın emrinde çalışırlardı. Osmanlı Devleti'nde olayların resmî devlet görevlilerine yazdırılması Fatih devrinde başlar. Bu ilk resmî tarihçilerin adı "şehnameci"ydi...
Cevaplar
1
Görüntüleme
132
Vakfîye Herhangi bir malı vakfeden (vâkıf) tarafından, vakfın idaresi ile ilgili hazırlanmış nizamnâme. Vakıf senedi de denilen vakfiyeler, kadılık siciline işlendikten sonra kesinleşirdi. Tarih boyunca vakfiyeler, taş, deri ve kağıt gibi yazı için el-verişli bulunan şeyler üzerine yazılarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
260
VATANSEVERLİK Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, va­tanını sevme ve vatanı için her türlü özveri­de bulunma duygusudur. Ancak, gerçek va­tan topraklarının ne olduğu, kimlerin aynı vatanın insanlan sayılabileceği, bu insanla­rın vatana karşı hangi hizmet ve fedakârlık­ları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
157
Varlık Vergisi İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de uygulanan bir servet vergisi. 1942 yılında uygulamaya konulan bu verginin gayesi harp zamanındaki karaborsa ve spekülasyon kazançlarını bir defaya mahsus olmak üzere vergilemekti. Ancak verginin matrahı ve nispetinin kânunla tespit edilmemiş...
Cevaplar
1
Görüntüleme
181
VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu gizli dernek (1906). Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra yüzbaşı rütbesiyle Şam'a gönderildi. II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimini devirmek amacıyla bazı arkadaşları ile Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Yafa...
Cevaplar
0
Görüntüleme
136
VEHHABÎLER Vehhabîlik mezhebinin üyeleri. Arabistan'da yaşarlar. Vehhabîlik, Muhammet bin Abdülvehhab (1703-1792) tarafından kuruldu. Necid'de bağımsız bir devlet kuran Emir Muhammet bin Suud'un Vehhabîlik mezhebini benimsemesiyle Vehhabîler büyük bir güç ve etkinlik kazandılar. Suud'un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
Vezir ----------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde askerî ve idârî sâhalarda geniş selâhiyetlere sâhip en üst derecedeki memurlara verilen ünvân Vezir kelimesi, lügatta “yardımcı” mânâsına gelmekte olup, devlet başkanı olan pâdişâhın hemen hemen bütün işlerini...
Cevaplar
1
Görüntüleme
140
Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan (30 Ekim 1918) sonra, Doğu illerinin savunulması için kurulan dernek. İstanbul'da kuruldu ve "Le Pays" (Yurt) adlı Fransızca bir gazete yayınlayarak Avrupa'da kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Derneğin etkili bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239

En iyi kaynaklar

Üst Alt