Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,738
1
553
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ATATÜRK KRONOLOJİSİ


 • 1881 Mustafa Kemal' in doğumu.
 • 1886 Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.
 • 1888 Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
 • 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.
 • 1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.
 • 13/Mart/1899 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
 • 1902 Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
 • 11/Ocak/1905 Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu' nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
 • Ekim 1906 Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti' ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
 • 23/Temmuz/1908 Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.
 • 31/Mart/1909 31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
 • 13/Eylül/1911 Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.
 • 27/Kasım/1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
 • 09/Ocak/1912 Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.
 • 27/Ekim/1913 Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
 • 01/Mart/1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.
 • 02/şubat/1915 Mustafa Kemal, Tekir dağı' nda 19. Tümeni kurdu.
 • 25 Şubat/1915 Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.
 • 25/ Nisan 1915 Mustafa Kemal, Arıburnu' nda itilaf Devletleri' ne karşı koydu .
 • 01/Haziran/1915 Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.
 • 09/Ağustos/1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
 • 10/Ağustos/1915 Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
 • 01/Nisan/1915 Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.
 • 06/Ağustos/1916 Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.
 • 20/Eylül/1917 Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
 • Ekim 1917 Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.
 • 26/Ekim/1918 Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
 • 30/Ekim/1918 Mondros Mütarekesi'nin imzası.
 • 31/Ekim/1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
 • 13/Kasım/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.
 • 30/Nisan/1919 Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.
 • 15/Mayıs/1919 İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.
 • 16/Mayıs/1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.
 • 19/Mayıs/1919 Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.
 • 15/Haziran/1919 Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
 • 21/Haziran/1919 Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.
 • 8-9/Temmuz/1919 Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi ... Saat: (20.50)
 • 23/Temmuz/1919 Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.(Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
 • 4/Eylül/1919 Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül' de sona ermesi.
 • 11/Eylül/1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
 • 22/Ekim/1919 Amasya Protokolü' nün imzalanması.
 • 7/Kasım/1919 Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.
 • 27/Aralık/1919 Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.
 • 20/Mart/1920 İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
 • 18/Mart/1920 İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
 • 19/Mart/1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
 • 23/Nisan/1920 Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
 • 24/Nisan/1920 Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
 • 5/Mayıs/1920 Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.
 • 11/Mayıs/1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 24/Mayıs/1920 Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.
 • 10/Ağustos/1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
 • 9-10/Ocak/1920 I. İnönü Savaşı
 • 20/Ocak/1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
 • 30 Mart/1 Nisan 1921 II. İnönü Savaşı
 • 10/Mayıs/1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve
 • Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 5/Ağustos/1921 Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
 • 22/Ağustos/1921 Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.
 • 13/Eylül/1921 Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
 • 19/Eylül/1921 Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
 • 26/Ağustos/1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.
 • 30/Ağustos/1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
 • 01/Eylül/1922 Gazi Mustafa Kemal'in : "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.
 • 9/Eylül/1922 Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
 • 10/Eylül/1922 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
 • 11/Ekim/1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
 • 01/Kasım/1922 Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.
 • 17/Kasım/1922 Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
 • 29/Ocak/1923 Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.
 • 24/Temmuz/1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
 • 9/Ağustos/1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
 • 11/Ağustos/1923 Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 29/Ekim/1923 Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
 • 29/Ekim/1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
 • 01/Mart/1924 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
 • 03/Mart/1924 Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisin'nce kabul edilmesi.
 • 20/Nisan/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye(Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
 • 17/Şubat/1924 Aşarın kaldırılması.
 • 24/Ağustos/1925 Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
 • 25/Kasım/1925 Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
 • 30/Kasım/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
 • 26/Aralık/1925 Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
 • 17/Şubat/1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
 • 01/Temmuz/1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.
 • 15-20/Ekim/1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
 • 01/Kasım/1927 Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
 • 09/Ağustos/1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
 • 03/Kasım/1928 Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
 • 15/Nisan/1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
 • 04/Mayıs/1931 Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
 • 12/Temmuz/1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
 • 29/Ekim/1933 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
 • 24/Kasım/1934 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi ...
 • 01/Mart/1935 Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
 • 01/Mayıs/1937 Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
 • 31/Mart/1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
 • 15/Eylül/1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
 • 16/Ekim/1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
 • 10 KASIM 1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)
 • 11/Kasım/1938 İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş
 • Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
 • 12/Kasım/1938 Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
 • 13/Kasım/1938 Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
 • 14/Kasım/1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
 • 15/Kasım/1938 Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı
 • 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
 • 16/Kasım/1938 İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerinekadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
 • 19/Kasım/1938 Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.
 • Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
 • 20/Kasım/1938 Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet<Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
 • 21/Kasım/1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.
 • 25/Kasım/1938 Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
 • 26/Aralık/1938 Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.
 • 04/Kasım/1953 Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.
 • 10/Kasım/1954 Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.
 
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt