16 Türk Devleti

I. BÜYÜK HUN İMP. M.Ö. 204- M.S. 216Kuruluş Tarihi : M.Ö. 204

İkiye Ayrılış Tarihi : M.Ö. 58

Birinci Yıkılışı : M.Ö. 41

Son Yıkılış Tarihi : M.S. 216

Kurucusu : Mete [Bagatır]

Kapsadığı Alan : Kuzey-Sibirya / Güney-Tibet, Kişmir / Doğu-Büyük Okyonus / Batı-Hazar Denizi (18.000.000 km²)

Kuruluşu : Belgelerle ispatlanabilecek ilk Türk İmparatorluğu'dur. Başlangıcı M.Ö. 1116 yıllarına giden Türk Devletleri hakkında ne yazık ki, sıhhatli bilgiye sahip değiliz. Büyük Hun İmparatorluğu METE'nin bütün TÜRK boylarını tek idare altına toplaması ile kurulmuştur.

Ulusal varlığımızın temeli bu imparatorlukla atılmıştır.

Bir ülkü için savaşı kutsal bir kurum haline getiren HUNLAR, hala dünyanın en büyük eserlerinden biri sayılan Çin Seddi'nin yapımına sebep olmuşlardır. Ancak, çok yakın tarihlere kadar son derece önemli bir savunma hattı sayılabilecek Çin Seddi "HUN TÜRK"lerinin Çin içlerine bir çığ gibi akmalarına engel olamamıştır.

Yıkılış : 420 yıl yaşayan bu muhteşem imparatorluk Çin'lilerin tahriklerine kanan, oyuna gelen boyların kavgaları yüzünden yıkılmıştır.

Sosyal Hayat : Konar-göçer yaşayan Hun'lar sıkı bir toplum ve aile düzenine sahiptiler.

İnançlar : GÖKTANRI'ya inanır, imparatoru Tanrının oğlu ve yer yüzündeki vekili sayarlardı.

Gelenekler : Ölülerini baharda gömer, ölüm halinde 7 gün karalar giyerek yas tutar, ağıt söylerler sonra beyazlar giyerek 7 gün şenlik yaparlardı.

Sanat : Keçe ve deri işleme sanatında ileri idiler. Hun sanatının en önemli özelliği renkli iplikle aprike idi. Dokumada en az Çin seviyesinde idiler.Gümüş ve demir işçiliği bir hayri ileri idi.

Bayrak : Düz beyaz bayrakları vardı. Zaman zaman renkli (tek renk) ve üzeri (dragon) ejder işli bayrakları görülür.2. BATI HUN İMP. M.S. 48-216


Kuruluş Tarihi : M.S. 48

Birleşme Tarihi : M.S 93

Yıkılış Tarihi : M.S. 216

Kurucusu : Panu

Çin entrikaları ile M.Ö. 58'de Hun İmparatorluğu ikiye ayrıldı. (Güney-Doğu ve Kuzey-Batı Hun'ları). Bu arada Siyenpi Türkleri, Güney-Doğu Hun'ları ile birleşerek Çin'in de desteği ile Kuzey-Batı Hun'larını Batıya sürmek istediler. Birleşmeden sonra (M.S. 93) 216'ya kadar direnen HUN'lar Orta Asya'nın egemenliğini Siyenpiler'e bırakarak Avrupa'ya göçtüler.

3. AVRUPA HUN İMP. 375-454


Kuruluş Tarihi : 375

Yıkılış Tarihi : 454

Kurucular : Muncu, Oktar, Rua ve Aybars adlı 4 kardeş

İlk İmparator : Oktar

Kapsadığı Alan : Güney Rusya, Romanya, Yugoslavya'nın kuzey bölgesi Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya, 4.000.000. km²Avrupa HUN İmparatorluğu en ihtişamlı dönemi, ATTİLA zamanında yaşamıştır. 445'te İmparator olan ATTİLA, Doğu Roma'yı vergiye bağlamış, birkaç yıl sonra vergi kesilince Balkanlarda 70 şehri zaptederek Bizans topraklarını çiğnemiş, İstanbul kapılarına dayanmıştır. Daha sonra saldığı korku ile Doğu-Batı Roma'nın birleşme ihtimalini gözönüne alan ATTİLA, İtalya'ya yürüdü. Gallar'la birleşen Roma ordusu ile Orleans yakınlarında karşılaştı. Son derece kanlı cereyan eden savaşın sonunda yenen-yenilen belli olmadı.

Bir yıl sonra doğrudan doğruya güneye dönüp İtalya'ya saldıran ATTİLA, Milano ve Pavia'yı aldı. Roma’ya girmek üzere iken, kendisini yolda karşılayarak ayaklarına kapanan Papa III.Leon'un yalvarmaları üzerine anlaşma yaparak döndü.

Avrupa'ya ilk ayak basan TÜRKLER, HUNLAR'dır.

453'te ATTİLA uçmağa vardı, başlayan taht kavgası yüzünden koca İmparatorluk bir yılda çöktü.

Sosyal Hayat : Tamamen Asya HUN'ları gibidir.

Din : ŞAMANİZM.

Dil : Avrupa HUN İmparatorluğu'nun dili olan Türkçe değişikliğe uğrayarak Macarca'nın esasını teşkil etmiştir.

Sanat : Altın, gümüş işlemeciliği.

Mimari : Sivil mimari. Büyük saraylar inşa edilmiştir.

Bayrak : Avrupalılarca "TANRININ KIRBACI" sıfatı ile anılan ATTİLA'nın üzerine başı taçlı efsanevi bir kuş (Tuğrul) işlenmiş, beyaz zeminli vardı.

4. AK HUN İMP. 420-562

Kuruluşu : 420

Yıkılışı : 562

Kurucusu : Akşuvar

Kapsadığı Alan : Kuzey Hindistan’ın yarısı, Afganistan, Türkistan’ın bir bölümü. 3.500.000 km²Orta-Asya atlı göçebelerinden, Hindistan’a inen, HUN TÜRKLERİ, III. İmparatorluk hanedanını kurarak, Güney Hindular ve Araplarla ilk teması sağladılar.

470’te taht’a geçen TORAMAN, 496’da İmparator olarak AK-HUN Egemenliğini kurdu. 502’de, TORAMAN’ın yerini alan Mihirakula 530’da kardeşi tarafından devletin başından uzaklaştırırdı. Zalim bir hükümdar olan MİHİRAKULA’nın Keşmir’e gidişi AK-HUN’ların resmen sonu sayılmasına rağmen devlet 562’de GÖKTÜRKLER tarafından yeni imparatorluğa katılıncaya kadar varlığını sürdürmüştür. Öte yandan Keşmir’den Pencap’a inen MİHİRAKULA 542’ye kadar hüküm sürmüş ve bu tarihte ölmüştür.

562’de fiili sona erişe rağmen bazı AK-HUN boyları uzun süre Hindistan’da bir kuvvet olarak yaşamışlardır.

5. GÖKTÜRK İMP. 552-743

I. GÖKTÜRK KAĞANLIĞI

Kurucusu : Bumin Kağan

Kuruluşu : 552

İkiye Ayrılışı : 581

Yıkılışı : 630

Kapsadığı Alan : 18.000.000 km²II. GÖKTÜRK KAĞANLIĞI

Kurucusu : İlteriş Kağan

Kuruluşu : 682

Yıkılışı : 743Avar’lara bağlı olarak yaşıyan GÖKTÜRKLER bunların egemenliğine son vererek (552) ilk defa TÜRK adını kullanarak GÖKTÜRK İmparatorluğu’nu kurdular.

Bumin Kağan’ın ölümünden sonra birlik korunamadı, 581’de ikiye ayrıldılar (Doğu ve Batı GÖKTÜRK Devletleri).

Çinlilerin oyunları ile başkaldıran bazı boyların zorlamasıyla Doğu GÖKTÜRK Devleti gittikçe zayıflıyarak 630’da yıkıldı.

Aynı şekilde Batı GÖKTÜRK’leri de iç çekişmeler yüzünden zayıflayarak Çin egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar (630).

682’de İlteriş Kağan, Çin boyunduruğundan kurtardığı TÜRKLERİ birleştirerek ikinci defa GÖKTÜRK İmparatorluğu’nu kurdu.

İmparatorluk en büyük şeklini İSTEMİ Kağan devrinde aldı. Türklerde tam şehirleşme bu dönemde görülür.

GÖKTÜRK İmparatorluğu’nu büyük bir tehlike olarak gören Çin’lilerin devamlı entrikaları devleti yönetenleri birbirine düşürmüş, bu pırıl pırıl imparatorluk kardeş kavgasının kurbanı olarak 743’te yıkılmıştır.

Sosyal Hayat : İmparatorluk hanedanın müşterek malıdır. Hanedan üyelerinden hangisinin hakan olacağı, belli bir kaideye bağlanmış değildir. En güçlüsü kağanlık mevkiine yükselir.Göktürk’ler yerleşik tip medeniyete geçmeye başlamışlardır ki bu tür yaşayış Göktürk’lerden sonra devlet kuran Uygurlar döneminde tamamlanmıştır.

Ordu : Göktürk ordusunun üçte ikisi atlı, üçte biri yaya idi. Uzak seferlerde atlı ordu kullanılıyordu. Savaş teknik ve taktikleri vardı. Deri, keçe çizme giyiyorlardı. Kaftanları uzundu.

İnanç : ŞAMAN dinindendiler.

Sanat : Göktürkler sanat tarihi bakımından büyük önem taşırlar. Göktürklerin yaşadıkları yerlerde yapılan kazılarda, Göktürk’lere ait, ipekli atlaslar, küpeler, boncuklar, inci dizileri ile süslenmiş plakalar, kayış uçlarına ait süsler ve demirden yapılmış kılıçlara, oklara ve demir eritme ocaklarına rastlanmıştır.

Yazı : Göktürk alfabesi Türklerin milli alfabesidir. Türkçeye göre düzenlenmiş 38 harfi vardır. Uygur alfabesi bu alfabenin ortadan kalkmasına sebep olmuştur (Ünlü Orhun Anıtları üzerindeki yazı Göktürk harfleri ile yazılmıştır).

Ziraat : Hayvancılık yanında geniş ölçüde ziraat yapıyorlardı. Sulama için kanallar açmışlardır. Örnek olarak göstereceğimiz Tötö kanalını, Ruslar bugün kullanmaktadır.6. AVAR İMP.

Kuruluşu : 563

Yıkılışı : 803

Kurucusu : Bayan Kağan

Kapsadığı Alan : İtil-Don, Dinyeper-Dinyester, Vistül, Elbe, Oder, Ren, Erdel, Eflak ve Buğdan.

Kuruluşu :

Orta-Asya Türklerinden olan Avarlar tahtlarını Göktürkler’e kaptırınca başka bir Türk hanedanının idaresi altında yaşamak istemediklerinden Avrupa’ya geçip yeni ve büyük bir Türk İmparatorluğu kurmuşlardır. Avrupa’ya gelen Avarlar, bir asır önceki Hun İmparatorluğu enkazı ve toprakları üzerine oturmuşlardır.

Yıkılışı : 238 yıl yaşayan İmparatorluk, üst üste yaptığı savaşlar neticesinde eski kuvvetini kaybederek Franklar tarafından ortadan kaldırıldı.

Sosyal Hayat : Konar-Göçer yaşayan Avarlar kuvvetli devlet ve teşkilat düzenine sahiptir.

İnanışları : Ölüleriyle birlikte çanak-çömlek, at koşumları ve altın işlemelerini gömmeleri, insanları öldükten sonra yaşamaya devam edeceğine inandıklarını göstermektedir.

Sanat : Avar sanatında hayvan üslubu hakimdir. Hayvan motifleri ile süslenmiş at koşumlarının yanında bronz dökme ve altın işleme tekniği de ilerlemişti. Altın bakımından da çok zengindiler, o zamanki dünya altın mevcudunun üçte ikisi Avarların elinde idi.7. HAZAR İMP.Kuruluşu : 651

Yıkılışı : 983

Kapsadığı Alan : Kırım, Dinyeper, Don, Volga.

Kuruluşu : Önceleri Göktürklere tabi olduğu tahmin edilen Hazarlar, batıya göçerek, Kırım’dan Hazar Denizi’ne kadar olan alanda imparatorluk kurmuşlardır.

Yıkılışı : Emeviler, Araplar ve Norman Türkleriyle mücadele eden Hazarlar, öldürücü darbeyi Normanlar’dan yemiş, prenslik derecesine düşerek XI. asır sonlarına kadar yaşamış, yeni gelen Kıpçak, Peçenek ve Oğuz Türkleri arasında eriyip gitmişlerdir.

Sosyal Hayat : Yerleşik yaşayan Hazarlar dere kenarlarına kurdukları şehirlerde otururlardı. Bu şehirlerin etrafına tuğla ile sur çekerlerdi.

İnanç : Hazarlar arasında Yahudilik ve Müslümanlık ile beraber Hıristiyan dini de çok yayılmıştır.

Gelenek : Ölüleriyle beraber günlük hayatta kullandıkları eşyaları da gömerlerdi.

Sanat : Şehircilik ve şehir etrafına sur çekme sanatında ileri idiler. Bunun yanı sıra demir işlemeciliğine de önem verirlerdi.8. UYGUR DEVLETİ 744-1335BİRİNCİ UYGUR DEVLETİ

Kuruluşu : 744

Yıkılışı : 840

Kurucusu : Kutluğ Bilge Kül KağanİKİNCİ UYGUR DEVLETİ

Kuruluşu : 851

Cengiz Han’a tabi oluşu : 1209

Yıkılışı : 1335

Kapsadığı Alan : Göktürk İmparatorluğu’nun akıl almaz genişlikteki sınırından bir hayli dar olmakla beraber, devlet yine de Orta Asya’ya hakim durumdaydı.

Kuruluşu : Göktürk Hakanlığı Federasyonu içinde gittikçe önem kazanan Uygurlar, bu hakanlığı yıkarak kendi devletlerini kurmuşlardır.

Yıkılışı : Çin entrikalarıyla kardeşlerin birbirlerine düşmesi yüzünden zayıflıyan devlet Moğol İmparatorluğu’na katılmıştır.

Sosyal Hayat : Yerleşik hayat ve medeniyetin zirvesine çıkmışlardır.

İnançları : 763 yılına kadar Şaman idiler, bu tarihten sonra da Mani dinini kabul etmişlerdir.

Yazı : Önce Göktürk alfabesini kullanan Uygurlar sonradan 14 harfli kendi alfabelerini kullanarak, sabit, sert tahtadan oyulmuş harflerle kitaplar basmışlardır.

Sanat : Mimari eserlerde bol numuneler vermişlerdir. Şehirlerini 20 metre yükseklikteki surlarla çeviren Uygurlar, muntazam yollarla birbirine bağladıkları gibi kanallar açarak ıssız ve çorak yerlere kadar su götürmüşlerdir. Mabedlerin, oda ve salonların duvarlarını renkli ve yaldızlı resimlerle süslerlerdi. Dokumacılıkta meşhurdurlar. Çin dahil Asya’nın her yerine kumaş ihraç ederlerdi. Demircilik ve diğer sanatlarda ileri gitmişlerdir.

Bayrak : Mani dinine mensup Türklere mahsus üzerinde insan resmi olan dini bayrakları vardır.9. KARAHANLILAR 940-1040


Kuruluş Tarihi : 940

Yıkılış Tarihi : 1040

Kurucusu : Saltuk Buğra Han

Kapsadığı Alan : Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arası.

Kuruluşu : Karahanlılar Türklerin II. yüzyıldan beri aralıksız devam eden büyük imparatorluğu yöneten VI. hanedanıdır.

Yıkılışı : Süleyman Han yeni kurulan Selçuklular önünde tutunamadığı için taht ve tacını Selçuklulara devretti. Gazneliler de daha evvel kurulan Karahanlı toprakları üzerinde büyüyorlardı. Böylece bu devletin mirasçıları Selçuklularla Gazneliler olmuştur.

İnançları : 955’de hanedan ve teba müslümanlığı resmi din olarak seçmiş ve böylece ilk müslüman Türk Devleti olmuştur.

Sosyal Hayat : Yerleşik hayat yaşıyan Karahanlılar sanatkar, teşkilatçı ve iyi devlet idarecisi idiler.

Sanat : Uygur kültürünü, İslam kültürüyle birleştirerek bayındırlığa önem vermişlerdir. Bu devirde kurulan medreseler ilk Türk islam bilgin yazarlarını yetiştirmiştir. Türk edebiyatının “Kutadgu Bilig” ve “Divan-ı Lugatı Türk” gibi en büyük eserlerini verdiler.

Bayrak : Turuncu kumaştan yapılan 9 tuğlu bayrakları vardır.

10. GAZNELİLER 963-1183

Kuruluş Tarihi : 963

Yıkılış Tarihi : 1183

Kurucusu : Alp Tekin

Kapsadığı Alan : Bugünkü Afganistan, Harzem, Türkistan, Kırman, Horasan, Seman, Damgan, Laristan, İsfahan, Rey, Hemadan, Kazvin, Kaşan, Mazenderan, Esterebat, Geylan, Hindistan, Saint, Belicüstan, Pencap, Recistan, Molva, Kucarat, Delhi, Ağra, Ut ve Allahabat. 4.700.000 km²

Kuruluşu : Samanoğulları hizmetinde çalışan ve Herat Valiliğine atanan Alp Tekin, bir süre sonra hükümdarına karşı gelerek yanındaki Türk atlılarıyla birlikte Gazne’yi almış ve bundan dolayı kurduğu devlete Gazneliler denmiştir.

Yıkılışı : 1040 Dandanakan’da Selçuklar’a yenildikten sonra zayıflamaya başlıyan Gazneliler, Afgan yerlilerinden olan Gurlu Türkleri tarafından yıkıldı.

Sosyal Hayat : Yerleşik yaşıyarak ziraatle uğraşırlardı.

İnanç : Müslümanlığı kabul eden Gazneliler, sünni idiler.

Sanat : Resmi dilleri Arapça olduğundan, arapça birtakım bilimsel eserler yazmışlardır. Bayındırlığa ait bir çok eserler yapılmış ise de savaş ve istilalarla harap olmuşlardır.

Bayrak : Kıymetli ipekli bayrak üzerinde Ay ve Hüma (Devlet Kuşu) şekilleri vardı.11. BÜYÜK SELÇUK İMP. 1040-1157


Kuruluş Tarihi : 1040

İlk İmparatorluk : 1040-1092

Gerileme Devri : 1092-1117

II. İmparatorluk : 1117-1157

Yıkılış Tarihi : 1157

Kurucusu : Selçuk

Kapsadığı Alan : Doğuda Balkaş, Işık gölü, Tarım havzası, Batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, Kuzeyde Aral gölü, Hazardenizi, Kafkasya Karadeniz, Güneyde Arabistan dahil Umman denizine kadar 10 milyon km².

Kuruluşu : Karahanlılar tahtını ele geçiren Selçuklular 1040 Dandanakan Meydan Muharebesiyle Gaznelileri yenerek devletin temelini atmışlardır.

Yıkılışı : Devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılıyordu, Hükümdar ölmeden önce eldeki toprakları oğulları ve kardeşleri arasında paylaştırırdı. Devlet kanlı kardeş kavgaları yüzünden yıkılmıştır.

Sosyal Hayat : Yerleşik ve göçebe yaşıyan Selçuklar’da askeri teşkilat kuvvetli idi. Askeri kadroları doldurmak için küçük yaştaki çocuklar alınarak özel surette yetiştirilirdi.

Dil : Devletin resmi dili Farsça, saray ve ordu dili Türkçe’dir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin resmi saray ve ordu dili tamamen Türkçe’dir.

Din : Müslüman olan Selçuklar’ın din işleri Bağdat’ta oturan Abbasi Halifesine aitti. İslamiyetin yayılmasına çok büyük faydaları dokunmuştur.

Sanat : Selçuklar zamanında birçok han, hamam kevransaray, köprü ve cami yapılmışsa da bir kısmı zamanımıza kadar gelmemiştir. Ok atıcılığı ve ıslık çalan okları ile meşhurdurlar.

Bayrak : Bayraklarının üzerinde ok ve yay resmi bulunurdu.

12. HARZEMŞAHLAR 1157-1231


Kuruluş Tarihi : 1157

Yıkılışı : 1231

Kurucusu : Muhammed Harzemşah

Kapsadığı Alan : İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral arası 5 milyon km²

Kuruluşu : Sultan Sancar ölünce, Sancar’ın yeğenleri ile tabilerinden Harzemşahlar aralarında çekişmişlerdir. Sancar’dan boşalan tahta Irak Selçukları namzet gösterilmektedir. Çünkü Harzemşahlar, Kara Hitay baskısında idiler. Irak Selçukları tarihi sahneden çekilince Doğu Türk Hakanlığı kesin şekilde Harzemşahlar’a kaldı.

Yıkılışı : Cengiz, İmparatorluğunu kuvvetlendirdikten sonra Harzemşah Devleti’ni ortadan kaldırmış ve Harzemşah’ları batıya sürmüştür.

Sosyal Hayat : Şehir hayatı yaşıyan Harzemşahlar devrinde Türk dili ve edebiyatı biraz daha gelişmiştir.

Bayrak : Bayrakları siyah idi.13. ALTINORDU DEVLETİ 1236-1502


Kuruluşu : 1236

Yıkılışı : 1502

Kurucusu : Batur Han

Kapsadığı Alan : Doğu Avrupa ve İdil boyu

Kuruluşu : Cengiz Han’ın torunu Çuçi’nin oğlu Batur Han’a verilen ülkedir. Sonradan Altın Ordu adını almıştır.

Yıkılışı : Berdibek Han’ın ölümünden sonra hanlar arasında karışıklıklar çıktı. Timur’un yaptığı sefer de Altın Ordu’yu temelinden sarstı. Altın Ordu Devleti’nin zayıflaması Ruslar’ın işine yaramış ve bu devleti tüm olarak ilhak ederek ortadan kaldırmıştır.

Sosyal Hayat : Altın ordu’da şehir hayatı gelişmiş hükümdar soyundan gelen kadınlar siyasi haklara sahip olmuşlardır. Müslümanlığı kabulden önce Moğol hukukunu, kabulden sonra şeriat hükümlerini uygulamışlardır.

Bayrak : Beyaz zemin üzerinde kırmızı bir hilal ile bir damga vardır.14. BÜYÜK TİMUR İMP. 1368-1501


Kuruluşu : 1368

Bölünmesi : 1405

Yıkılışı : 1501

Kurucusu : Timur Gürkan

Kapsadığı Alan : Batıda Balkanlar, kuzeyde Volga kıyıları, güneyde Hint Okyanusu, doğuda Orta –Asya.

Kuruluşu : Çağatay Hükümdarı Kutluk Han Timur’u hizmetine alarak tümen beyi yaptı.Elinde kuvvet bulunan Timur, beyler arasındaki çekişmelerden ve anlaşmazlıklardan faydalanarak Belh şehrinde bağımsızlığını ilan etti. Çevresinde tek hakim duruma geçen Timur, yakınındaki devletlere de hücuma başlayarak hakimiyeti altına aldı.

Yıkılışı : Timur ölmeden önce büyük imparatorluğunu 4 oğlu ve 35 torunu arasında paylaştırmıştı. Bu paylaşma sonucunda, taht kavgaları kanlı bir safhaya girdiğinden, devlet zayıfladı. Durumdan faydalanan Şeybaniler, başkenti alarak, imparatorluğa son verdiler.

Sosyal Hayat : Devlet yönetimi, askeri ve siyasi ilkeler konusunda kendine özgü görüşleriyle eskiden beri süregelen Türk-Moğol geleneklerini topluyordu.

Sanat : Astronomi ve takvim alanındaki çalışmalarıyla tanınmış Uluğ Bey, edebiyat, sanat toplantılarıyla ün salmış Hüseyin Baykara Timur’un torunlarıdr.

Bayrak : Mor renk üzerine üçgen biçiminde düzenlenmiş üç küçük yuvarlak taşımaktadır.

15. BABÜR İMPARATORLUĞU

Kuruluşu : 1526

Yıkılışı : 1858

Kurucusu : Babür Şah

Kapsadığı Alan : Hindistan, Afganistan. 2,7 milyon km²

Kuruluşu : Semerkant’ta tahta çıkan Babür Şah, Timur Oğullarından ikinci ve sonuncu Doğu Türk Hakanı Oldu. Cengiz torunlarından Şeyban Han tarafından atalarının yurdundan kovulunca kabil’i başkent yaparak Afganistan’da bir krallık ilan etti. 1528’de Kuzey Hindistan’ın fethini tamamlayarak kendi ismiyle söylenen imparatorluğu kurmuş oldu.

Yıkılışı : Türk Hükümdarı Feth-Ali Han, Hindistan’ı işgal etmeğe gelen İngilizlerle yaptığı savaşta şehit oldu. Böylece Bengal İngilizlerin eline geçti. Güney Hindistan’da hakimiyet kuran İngilizler, kuzeye yönelmiş Delhi’de oturan II.Bahadır Şah’ı tahttan indirerek Rangun’a Sürmüşlerdir. Böylece Timur oğulları 5 yüzyıl sonra tarihe karışmıştır.

Sosyal Hayat : Yerleşik yaşıyan Babür’ler, kuvvetli orduları sayesinde, sayıca kendilerinden fazla olan düşman ordularını defalarca yenmişlerdir.

Sanat : Zaptettikleri ülkeyi zenginleştirmek ve güzelleştirmek için durmadan yollar, köprüler, saraylar ve hamamlar inşa etmişlerdir.

Bayrak : Sarı, kırmızı bayrak kullanmışlardır.16. OSMANLI İMPARATORLUĞU


Kuruluşu : 1299

Yıkılışı : 1922

Kurucusu : Osman Bey

Kapsadığı Alan : Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Efflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Akdeniz’deki irili ufaklı adalar. 20 milyon km²..

Kuruluşu : I. Alaeddin Keykubat’ın izniyle Ankara’nın güneyine yerleşen Kayılar, bir süre sonra Ertuğrul Beyin komutasında Sakarya boylarına doğru yayılarak Söğüt şehri ile Domaniç yaylasını almışlardır. Ertuğrul Beyden sonra yerine oğlu Osman Bey Kayıların başına geçerek, bağımsızlığını ilan ile kendi adıyla tanınan beyliği kurdu. Devlet ve memleket yönetiminde gösterdikleri kabiliyet, bu işte önde tuttukları adalet ve doğruluk ilkelerine bağlılıklarıyla kuvvetlenerek kısa zamanda İmparatorluk haline gelmişlerdir.

Yıkılışı : 1799’da II. Viyana Kuşatması sonunda uğranılan bozgunla devlet de gerilemeğe başlamıştır. Sanayileşmeyen ülke, Avrupa devletleriyle rekabet edememiş ve günden güne her alanda çöküntü başlamıştır. 1839 Tanzimat Fermanı da imparatorluğun beklediği reformları gerçekleştirememiştir. II. Abdülhamid Devrinde başlayan toprak kayıpları II. Meşrutiyet’te ve Balkan bozgununda da devam etmiştir. I. Dünya Savaşı’na girmesi imparatorluğun parçalanmasına sebep olmuş üstelik son padişah Vahdeddin, düşmanlarla işbirliği yapmıştır. Anadolu harap ve bitap bir durumdayken, Türk Milleti’ni esaretten Büyük Önder MUSTAFA KEMAL ve Silah Arkadaşları kurtarmış, saltanat ve hilafeti kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Devlet İdaresi : Eyaletlere göre farklı yasalar ve kanunnameler kullanılmıştır.

İdari Teşkilat : Osmanlı Devleti teşkilat bakımından geniş eyaletlere, eyaletler vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar da nahiyelere ayrılmıştır.

Hükümet Teşkilatı : Devletin başında Osmanlı hanedanından olan bir hükümdar bulunurdu. Devlet işlerinin büyük kısmını sadrazam yapardı. Sadrazamdan sonra Şeyhülislam gelirdi ki dini işler başkanı ve adalet bakanı idi.

Askeri Teşkilat : Devletin esas ordusu “Tımarlı Sipahi” denen Türk aslından, toprağa bağlı atlı kuvvetler idi. İstanbul’da padişahın şahsına bağlı “Kapıkulu Askerleri” vardı ki, en önemlileri yeniçerilerdi.

Din : Dinen islam olan Osmanlılar, Yavuz’dan itibaren halife ünvanını da alan padişahlar vasıtasıyla islam dünyasının lideri durumuna geçmişlerdir.

Bayrak : Hilal ve Yıldız işareti bulunan kırmızı (al) bayrakları vardır.
 

HARZEMŞAHLAR
Kuruluş :1157
Yıkılışı:1231
Kurucusu:Muhammed Harzemşah
Yayılma Alanı :İran, Kafkasya, Afganistan,Maveraunnehir, Balkaş,Aral gölü arası

ALTINORDA DEVLETİ
Kuruluş :1236
Yıkılışı:1502
Kurucusu:Batur Han
Yayılma Alanı :Doğu Avrupa, Hazar ve Karadenizin kuzeyi

BÜYÜK TİMUR İMPARATORLUĞU
Kuruluş :1368
Yıkılışı:1501
Kurucusu:Timur Gürkan
Yayılma Alanı :Orta Asya , Volga Kıyıları ,Hint yarımadası, Karadeniz

BABÜR İMPARATORLUĞU
Kuruluş :1526
Yıkılışı:1858
Kurucusu:Babür Şah
Yayılma Alanı :Hindistan Afganistan

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
Kuruluş :1075
Yıkılışı:1308
Kurucusu:Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah oğlu I. Kılıçarslan
Yayılma Alanı :Anadolu

OSMANLI İMPARATORLUĞU
Kuruluş :1299
Yıkılışı:1922
Kurucusu:Osman Gazi (Ertuğrul Bey Oğlu)
Yayılma Alanı :Anadolu Kuzey Afriya, Kafkasya ,Balkanlar,Ortadoğu
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt